JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

190 heh­taa­ria pel­toa ja 11 000 tont­ti­paik­kaa

7.2.2020 6.30

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420200207063000

Kuva Teemu Aitto-ojalta

Kuva Teemu Aitto-ojalta

”Si­nä­hän osaat käyt­tää cä­diä ja ex­ce­liä.” ”Niin­hän ne luu­lee”, ajat­te­lin ja il­mei­ses­ti hen­ki­nen pää­tös lu­pau­tu­mi­ses­ta su­vi­seu­ra­työ­hön oli sa­mal­la het­kel­lä teh­ty. Elet­tiin ke­vät­tä 2018.

Lii­ken­ne­toi­mi­kun­nan työ käyn­nis­tyi, ja syk­syl­lä aloi­tim­me kent­tä­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­sen yh­des­sä kent­tä­toi­mi­kun­nan kans­sa. Saim­me seu­ra­kar­tan poh­ja­na toi­mi­van kent­tä­suun­ni­tel­man hy­väk­syt­tä­vään muo­toon vii­me syk­sy­nä.

Ku­lu­neen tal­ven ai­ka­na olem­me työs­tä­neet tont­ti­suun­ni­tel­maa. 190 heh­taa­rin seu­ra-alu­eel­le suun­ni­tel­laan noin 11 000 asuin­tont­tia ja 3500 päi­vä­park­kia. Tont­tien koko on va­ki­oi­tu 12 x 6,5 met­riin alu­een täy­tön hel­pot­ta­mi­sek­si. Sa­mal­la var­mis­te­taan vi­ra­no­mais­vaa­ti­mus­ten täyt­ty­mi­nen muun mu­as­sa alu­een pa­lo­tur­val­li­suu­teen liit­ty­en. Tont­ti­suun­ni­tel­ma nä­kyy konk­reet­ti­ses­ti seu­ra­vie­rail­le pel­loil­le ”höy­lät­tyi­nä” ajo­väy­li­nä, jot­ka nii­te­tään gps-oh­jauk­sen avul­la juu­ri en­nen Su­vi­seu­ro­ja.

Tont­ti­suun­ni­tel­mas­sa huo­mi­oi­daan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan usei­ta eri tar­pei­ta. Täy­tön tu­li­si su­jua jou­he­vas­ti il­man yli­mää­räi­siä py­säh­dyk­siä tar­vit­ta­es­sa mä­räl­lä­kin seu­ra­ken­täl­lä. Isoil­le bus­seil­le tu­li­si löy­tää oma paik­kan­sa, ja eri­tyi­sa­lu­eil­ta tu­li­si taa­ta help­po pää­sy kes­kus­ken­täl­le. Vau­nu­ri­vit tu­li­si suun­ni­tel­la niin, et­tä kes­kus­ken­tän suun­taan oli­si mah­dol­li­sim­man tur­val­lis­ta kä­vel­len kul­kea.

Pa­ras­ta ai­kaa olem­me päät­tä­mäs­sä seu­ra-alu­een tei­den ni­miä. Saim­me vies­tin­tä­toi­mi­kun­nan avus­tuk­sel­la ka­saan va­jaat 100 tien­ni­meä, jois­ta kar­sin­ta on teh­tä­vä. Nyt on muun mu­as­sa pää­tet­tä­vä, va­li­taan­ko Tais­ton­ku­ja vai Pel­to­nie­men­tie. Ni­met saa­vat sy­tyk­keen­sä seu­ra­paik­ka­kun­nas­ta ja -or­ga­ni­saa­ti­os­ta. Mut­ta eri­tyi­ses­ti niis­sä toi­von nä­ky­vän seu­ro­jen pää­sa­no­man; olem­me­han val­mis­te­le­mas­sa Su­vi­seu­ro­ja, suur­ta lä­he­tys­ta­pah­tu­maa, jot­ta ih­mi­set löy­täi­si­vät tien Kris­tuk­sen luok­se ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan yh­tey­teen.

Haas­tee­na teh­tä­väs­sä­ni olen ko­ke­nut su­vi­seu­ra­työn ja kas­va­van lap­si­per­heen ar­jen yh­teen­so­vit­ta­mi­sen. Jos­kus läh­tö su­vi­seu­ra­ko­kouk­seen mie­ti­tyt­tää, kun puo­li­so on jää­mäs­sä yk­sin pien­ten, eh­kä­pä läs­nä­o­le­vaa isää kai­paa­vien, las­ten kans­sa. Mei­dän ti­lan­tees­sam­me on aut­ta­nut se, et­tä olen ot­ta­nut usein jon­kun lap­sis­tam­me ko­kouk­seen mu­kaan. Sa­mal­la olen voi­nut an­taa lap­sel­le omaa ai­kaa, pa­luu­mat­kan gril­li­ruo­kaa unoh­ta­mat­ta. Puo­li­sot te­ke­vät ko­to­na ar­vo­kas­ta työ­tä, joka jää tur­han usein lii­an vä­häl­le huo­mi­ol­le, kun pu­hum­me su­vi­seu­ra­työs­tä.

Olen ko­ke­nut su­vi­seu­ra­työs­sä eri­tyi­sen an­toi­sa­na sen, et­tä olen saa­nut tu­tus­tua il­man en­nak­ko­luu­lo­ja uu­siin ih­mi­siin ko­ti­sii­o­nin ul­ko­puo­lel­ta. Toi­mi­kun­tam­me jä­se­net tu­le­vat nel­jäl­tä eri paik­ka­kun­nal­ta. Uu­sien ih­mis­ten kans­sa kes­kus­te­lu kään­tyy luon­te­vas­ti myös us­ko­na­si­oi­hin. Ko­kouk­sis­sa olem­me saa­neet vi­ral­li­sen asi­a­lis­tan lä­pi­käyn­nin ohel­la ja­kaa omia ilo­jam­me ja su­ru­jam­me.

Työ­tä on saa­nut teh­dä omil­la lah­joil­la il­man työ­e­lä­mään mo­nes­ti kuu­lu­vaa on­nis­tu­mi­sen pai­net­ta. Eh­kä juu­ri sik­si olem­me lei­kil­li­ses­ti to­den­neet­kin, et­tä vaik­ka hy­vää yri­te­tään, prii­maa puk­kaa tu­le­maan!

Kaik­ki­val­ti­aan joh­dos­sa ru­kouk­sen mie­lel­lä on hyvä val­mis­tel­la Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­ja.

Tee­mu Ait­to-oja

Kohti Reisjärven Suviseuroja
Reisjärven Suviseurat järjestetään koronapandemian vuoksi radiossa ja verkossa 2.–5.7.2021. Suviseurojen järjestelyorganisaatio kertoo blogissa matkasta näihin Suviseuroihin. Lämpimästi tervetuloa mukaan matkalle!
26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.