JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tä­mä­hän on mie­len­kiin­toi­nen pro­jek­ti

16.1.2020 6.35

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420200116063500
Reisjärven Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Taisto Peltoniemi (vas.)  ja järjestelyosaston puheenjohtaja Jouko Luukkonen kuvattuina Muhoksen Suviseuroissa.

Reisjärven Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Taisto Peltoniemi (vas.) ja järjestelyosaston puheenjohtaja Jouko Luukkonen kuvattuina Muhoksen Suviseuroissa.

Reisjärven Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Taisto Peltoniemi (vas.)  ja järjestelyosaston puheenjohtaja Jouko Luukkonen kuvattuina Muhoksen Suviseuroissa.

Reisjärven Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Taisto Peltoniemi (vas.) ja järjestelyosaston puheenjohtaja Jouko Luukkonen kuvattuina Muhoksen Suviseuroissa.

Olen työ­mat­kal­la jos­sa­kin jo kään­ty­mäs­sä nuk­ku­maan, kun pu­he­lin soi. Lin­jan pääs­sä on Haa­pa­ve­den Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen sih­tee­ri. ”Ajat­te­lim­me joh­to­kun­nas­sa, et­tä voi­sim­me­ko eh­dot­taa si­nua Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen hal­lin­non työ­ryh­mään. Oli­sit­ko käy­tet­tä­vis­sä?”

Ele­tään tal­vea 2016–2017. Reis­jär­ven Su­vi­seu­roi­hin on vie­lä ai­kaa yli kol­me vuot­ta. Mis­tä sen tie­tää, mitä kaik­kea kol­mes­sa vuo­des­sa eh­tii ta­pah­tua. Ke­laan no­pe­as­ti mie­les­sä, mitä vas­ta­ta. Tai­taa ol­la ai­ka työ­läs hom­ma ja pal­jon ko­kouk­sia. Toi­saal­ta lap­set­kin ovat jo vä­hän isom­pia. Ja toi­saal­ta: voi­si­han se ol­la mie­len­kiin­tois­ta pääs­tä mu­kaan.

”No en minä osaa mi­tään syy­tä­kään sa­noa, mik­si kiel­täy­tyä”, sa­non sih­tee­ril­le ja pu­he­lu päät­tyy. Sit­ten äk­kiä ker­to­maan vai­mol­le, mi­hin olen lu­pau­tu­nut. On­nek­si saan kan­nus­ta­van vas­tauk­sen, niin ei tar­vit­se pe­ruut­taa. No jos­pa nii­tä eh­do­tuk­sia tu­lee niin pal­jon, et­tä pos­te­ja ei rii­tä mi­nul­le as­ti, jään miet­ti­mään.

Me­nee pari kuu­kaut­ta, ja sit­ten soit­taa Pel­to­nie­men Tais­to: ”Olem­me täs­sä suun­ni­tel­leet, et­tä voi­sit­ko sinä ot­taa hoi­taak­se­si jär­jes­te­ly­o­sas­ton pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vän? Sii­hen kuu­lu­vat nämä vii­si toi­mi­kun­taa...” Nyt olin jo vä­hän eh­ti­nyt miet­tiä asi­aa: ”Jos näin olet­te aja­tel­leet, niin yri­tän ol­la luot­ta­muk­sen ar­voi­nen.”

Tu­lee Po­rin Su­vi­seu­rat. Ta­paan kol­le­ga-Pe­kan aat­to­seu­ro­jen ai­kaan. Hän on hy­vin le­vol­li­sen ja tyy­ty­väi­sen oloi­nen. Se roh­kai­see. Eh­kä me­kin sel­vi­äm­me täs­tä vie­lä.

Syk­syl­lä työ sit­ten al­kaa or­ga­ni­saa­ti­on muo­dos­ta­mi­sel­la. Ei voi kuin ihail­la, mi­ten teh­tä­viin löy­tyy eri alo­jen am­mat­ti­lai­sia. Minä mie­tin: tä­mä­hän on mu­ka­va ja mie­len­kiin­toi­nen pro­jek­ti. Kaik­ki si­tou­tu­vat hoi­ta­maan oman osan­sa ja al­ka­vat pe­reh­tyä teh­tä­viin­sä. Toki moni miet­tii, mi­ten ai­ka riit­tää ja per­he jak­saa.

Ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­rois­sa olem­me jo laa­jas­ti mu­ka­na tark­kai­le­mas­sa. Häm­men­nys on suu­ri. Työ on iso ja vaa­ti­va. Suo­ras­taan lii­kut­tu­nee­na seu­raan ja kuun­te­len, kun vel­jet ja si­sa­ret ker­to­vat, mi­ten jär­jes­te­lyt ovat su­ju­neet. ”Ko­ti­seu­rois­sa” on hyvä ol­la.

Mu­hok­sen Su­vi­seu­roi­hin men­nes­sä olem­me pi­tä­neet lu­kui­san mää­rän ko­kouk­sia. Nyt olem­me jo täy­sil­lä mu­ka­na työs­sä, ja seu­ro­jen pur­ku on mei­dän vas­tuul­lam­me. Vas­tuu al­kaa pai­naa. Maa­nan­tai avau­tuu kos­te­an ko­le­a­na, mut­ta juu­ri kun Tais­to toi­vot­taa seu­ra­vie­raat ter­ve­tul­leek­si Reis­jär­vel­le, au­rin­ko al­kaa pais­taa. Tai­vaan Isä an­taa eri­no­mai­set pur­ku­säät. Ko­em­me siu­naus­ta ja var­je­lus­ta pur­ku­työs­sä. Ne saa­daan teh­tyä, kun sa­dat va­paa­eh­toi­set tu­le­vat mu­kaan.

Nyt odo­tam­me jän­ni­tyk­sel­lä en­si ke­sää. Kol­me vuot­ta on jo ku­lu­nut ja vii­mei­set kuu­kau­det edes­sä. Mon­ta läh­töä on ol­lut ja vä­lil­lä on tun­tu­nut, et­tä taas­ko pi­tää läh­teä. Mut­ta ko­ke­mus on, et­tä enem­män olen saa­nut kuin olen ky­en­nyt an­ta­maan. Ja yhä ihai­len vel­jien ja si­sar­ten in­nos­tu­nut­ta si­tou­tu­mis­ta omiin teh­tä­viin­sä. Pro­jek­ti tun­tuu yhä mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta ja mu­ka­vam­mal­ta.

Kä­det me­ne­vät ris­tiin: Isä, siu­naa Reis­jär­ven­kin Su­vi­seu­rat.

Jou­ko Luuk­ko­nen

Kohti Reisjärven Suviseuroja
Reisjärven Suviseurat järjestetään koronapandemian vuoksi radiossa ja verkossa 2.–5.7.2021. Suviseurojen järjestelyorganisaatio kertoo blogissa matkasta näihin Suviseuroihin. Lämpimästi tervetuloa mukaan matkalle!
26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.