JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kokouksista tuodut terveiset lämmittävät meitä kotijoukkoja

3.3.2020 6.20

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420200303062000

Puo­li­so­ni on lu­pau­tu­nut vas­tuul­li­seen teh­tä­vään su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­os­sa. Tä­hän men­nes­sä hä­nel­lä on ol­lut rei­lus­ti tois­ta­sa­taa Su­vi­seu­roi­hin liit­ty­vää läh­töä ku­ten ko­kouk­sia, kurs­si­vii­kon­lop­pu­ja ja tie­do­tus­ti­lai­suuk­sia.

Mi­nul­la on ko­ke­muk­sia use­am­mis­ta seu­rois­ta, mis­sä puo­li­sol­la on ol­lut vas­tuu­teh­tä­vä. Nii­den muis­to­jen poh­jal­ta olen miet­ti­nyt asen­noi­tu­mis­ta­ni Reis­jär­ven su­vi­seu­ra­val­mis­te­lui­hin. Näin jo hie­man van­hem­pa­na osaan eh­kä vä­hän pa­rem­min hy­väk­syä puo­li­son pois­sa­o­lot ja yk­sin per­hees­tä huo­leh­ti­mi­sen. Sii­tä huo­li­mat­ta työ­hön lä­het­tä­mi­nen ei ai­na ole help­poa. Mie­li ka­pi­noi: ”Taas­ko joku ko­kous?" ”Ei­kö me pääs­tä­kään yh­des­sä kum­mi­po­jan häi­hin?” Jos­kus teh­tä­vä­ni on kan­nus­taa puo­li­soa läh­te­mään. Näen, et­tä työ­päi­vän pääl­le vä­sy­mys pai­naa ja te­ki­si mie­li jää­dä ko­tiin. Evan­ke­liu­min siu­naa­va sana saat­taa mei­tä kum­paa­kin eteen­päin.

Toi­si­naan ka­deh­din puo­li­soa. En sitä vas­tuu­ta ja työn mää­rää, min­kä teh­tä­vä on tuo­nut hä­nel­le tul­les­saan, vaan us­ko­vais­ten yh­des­sä te­ke­mis­tä. Ka­deh­din sitä, et­tä puo­li­so saa ol­la ihan kes­kel­lä us­ko­vien jouk­koa.

Ko­kouk­sis­ta olen saa­nut ter­vei­siä: “Tei­tä ko­to­na tal­koo­työ­tä te­ke­viä muis­te­taan.” Ter­vei­set ovat läm­mit­tä­neet. To­del­la odo­tet­tu­ja ovat ol­leet ne ti­lai­suu­det, mi­hin mei­dät ko­ti­jouk­ko­jen huol­ta­jat on kut­sut­tu mu­kaan. Niis­sä on pääs­syt tu­tus­tu­maan toi­siin sa­mas­sa ti­lan­tees­sa ole­viin ja saa­nut ver­tais­tu­kea. Tam­mi­kuus­sa sain ol­la mu­ka­na vies­tin­tä­kurs­sin per­jan­tai-il­las­sa Reis­jär­ven opis­tol­la. Kes­kus­te­lut en­si ke­sän suur­ten seu­ro­jen tun­nus­lau­seis­ta, voi­mal­li­nen lau­lu ja sen tai­ta­va sä­es­tys me­ni­vät sy­väl­le sy­dä­meen. Nämä ko­ke­muk­set aut­ta­vat jak­sa­maan ar­jes­sa eteen­päin.

Eri­tyi­sen rak­kaa­na on mie­les­sä vii­me ke­sän Mu­hok­sen Su­vi­seu­ro­jen pur­ku­tal­koot. Siel­lä pää­sin it­se­kin naut­ti­maan us­ko­vais­ten yh­des­sä te­ke­mi­ses­tä. Tun­sin ole­va­ni tär­keä osa tätä suur­ta jouk­koa. Jäim­me kuu­den nuo­rim­man lap­sem­me ja serk­ku­ty­tön kans­sa tal­koi­siin tors­tai­hin as­ti.

Aluk­si olim­me mu­ka­na jär­jes­tä­mäs­sä puu­ha­park­kia pur­ku­vä­en lap­sil­le. Sin­ne sai­vat pie­net lap­set tul­la tou­hu­a­maan toi­sen van­hem­man tai isom­man si­sa­ruk­sen kans­sa niin, et­tä toi­nen van­hem­pi sai kes­kit­tyä rau­has­sa tal­koi­siin. An­noim­me mah­dol­li­suu­den piir­tää, vä­rit­tää, leik­kiä, pe­la­ta pe­le­jä tai jal­ka­pal­loa, kuun­nel­la sa­tu­ja, pu­hal­taa saip­pu­a­kup­lia – tämä huo­mat­tiin tar­peel­li­sek­si tal­koo­muo­dok­si. Eh­dim­me myös pur­kaa ai­to­ja ja sii­vo­ta kent­tää. Jopa 2-vuo­ti­as oli in­nol­la mu­ka­na! Mu­ka­va oli seu­ra­ta nuor­ten työs­ken­te­lyä: Ai­ta­ver­kot rul­lau­tui­vat kuin it­ses­tään Sii­o­nin lau­lu­ja ja vir­siä sa­mal­la lau­la­en.

En­si ke­sän Su­vi­seu­rat lä­hes­ty­vät. Puo­li­sol­la­ni eh­tii ol­la vie­lä mon­ta läh­töä. Haa­vee­na on osal­lis­tua myös koko per­heel­lä tal­koi­siin. Toi­vee­na on, et­tä lap­set­kin sai­si­vat ko­kea yh­des­sä te­ke­mi­sen iloa. Se in­nos­tai­si myö­hem­min­kin osal­lis­tu­maan. Työ­teh­tä­viä löy­tyy tal­koi­den ja seu­ro­jen ai­ka­na kai­ke­ni­käi­sil­le.

Lai­tan kä­te­ni ris­tiin ja pyy­dän Tai­vaan Isäl­tä siu­naus­ta seu­ro­jen jär­jes­tä­jil­le, ko­ti­jou­koil­le ja seu­ra­vie­rail­le – meil­le kai­kil­le.

Päi­vi Poik­ki­mä­ki

Kohti Reisjärven Suviseuroja
Reisjärven Suviseurat järjestetään koronapandemian vuoksi radiossa ja verkossa 2.–5.7.2021. Suviseurojen järjestelyorganisaatio kertoo blogissa matkasta näihin Suviseuroihin. Lämpimästi tervetuloa mukaan matkalle!
26.9.2023

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys