JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kotirintamalta

20.4.2023 6.00

Juttua muokattu:

21.4. 13:12
2023042113123420230420060000

Lee­na Pyy­kö­lä

”Äi­ti, mis­sä isi on?”, kuu­luu ky­sy­mys pie­nen ty­tön suus­ta.

”Su­vi­seu­ra­ko­kouk­ses­sa”, vas­taan.

”Ai, taas jos­sain ko­kouk­ses­sa.”

Tä­män kal­tai­nen kes­kus­te­lu on var­mas­ti tut­tua mo­nel­le per­heel­le tä­nä­kin ke­vää­nä. Työ­hön tii­viis­ti osal­lis­tu­va voi ol­la per­heen isä tai äi­ti. Useis­sa per­heis­sä on jou­dut­tu te­ke­mään va­lin­ta sii­tä, kum­pi osal­lis­tuu esi­mer­kik­si vas­tuu­työ­hön. Toi­sen on ol­ta­va huol­ta­mas­sa per­het­tä sekä val­mis­te­lui­den ai­ka­na et­tä Su­vi­seu­rois­sa. Su­vi­seu­ra­työ vaa­tii pal­jon ko­kous­ta­mis­ta, tal­koi­ta ja työ­vuo­ro­ja, ja sa­mal­la se vaa­tii myös per­heil­tä pal­jon. Yk­si­näi­set il­lat ja lau­an­tait las­ten kans­sa ko­to­na saat­ta­vat jos­kus tun­tua yli­voi­mai­sil­ta. Vaik­ka ajoit­tain vä­sy­mys vai­vaa sekä ko­kouk­sis­sa kul­ke­vaa et­tä ko­tiin jää­vää, pää­mää­rä on kui­ten­kin kum­mal­la­kin sama, koh­ti Su­vi­seu­ro­ja.

Mei­dän per­heel­lem­me Su­vi­seu­rat on odo­tet­tu ta­pah­tu­ma, jota mie­ti­tään tal­ven mit­taan usein. Suun­ni­tel­laan loma-ai­kaa työs­tä, mie­ti­tään ma­joit­tu­mis­ta ja sääs­te­tään ra­haa. Tänä tal­ve­na Su­vi­seu­rat on kul­ke­neet mu­ka­nam­me en­tis­tä tii­viim­min, ja tu­le­van ke­sän su­vi­seu­ra­mat­ka on siis jo al­ka­nut. Per­he on esi­mer­kik­si pääs­syt kur­kis­ta­maan seu­ra-alu­ee­seen ja sen suun­nit­te­luun hy­vis­sä ajoin. Ke­vään ja ke­sän tal­koo­mat­kat tuo­vat konk­reet­ti­sen työn nä­ky­viin myös lap­sil­le ja nuo­ril­le. On kyse val­ta­vas­ta pon­nis­tuk­ses­ta. Omal­la esi­mer­kil­lä ja asen­noi­tu­mi­sel­la an­nam­me oi­ke­an ku­van myös lap­sil­le su­vi­seu­ra­työn mer­ki­tyk­ses­tä.

Las­ten ilon ja odo­tuk­sen seu­raa­mi­nen an­taa myös it­sel­le oi­ke­an­lais­ta miel­tä jak­saa. Ylä­as­tei­käi­nen poi­ka suun­nit­te­lee pyö­räi­le­vän­sä ka­ve­rei­den kans­sa seu­roi­hin, kun mat­kaa on so­pi­vas­ti noin sata ki­lo­met­riä. Opis­ton käy­neet odot­ta­vat sa­man yh­tei­söl­li­syy­den ko­ke­mis­ta kuin opis­tos­sa. Sak­saan au pai­rik­si läh­te­vä nuo­ri on pyy­tä­nyt pääs­tä kes­ki­ke­säl­lä Suo­meen, kos­ka ei ha­lua jää­dä Su­vi­seu­rois­ta pait­si. Eri ta­val­la us­ko­va lap­si­kin ai­koo tul­la Su­vi­seu­roi­hin pai­kan pääl­le. Täs­sä ta­pauk­ses­sa Su­vi­seu­ro­jen mer­ki­tys nou­see­kin it­sel­le en­tis­tä suu­rem­paan ar­voon. Ru­kous nou­see Tai­vaan Isän puo­leen, et­tä kai­ut­ti­mis­ta kuu­lu­va lau­lu ja pu­heet sai­si­vat läm­mit­tää mei­dän kaik­kien sy­dä­miä.

Pie­nem­mil­le vii­me ke­sän Lo­pen Su­vi­seu­rat ovat ai­no­at tar­kas­sa muis­tis­sa ole­vat kent­tä­seu­rat.

”Siel­lä sai ol­la ka­ve­rei­den kans­sa ja siel­lä tu­tus­tui uu­siin ka­ve­rei­hin.”

”Siel­lä oli niin hyvä tun­nel­ma.”

”Ai, se mis­sä oli kau­hee ruuh­ka ja hir­vees­ti ih­mi­siä? Minä me­nin siel­lä huk­kaan, mut­ta on­nek­si iso­sis­ko löy­si mut.”

”Kun eka ker­ran näin ison tel­tan ja sen vau­nu­me­ren, tuli jo­ten­kin tur­val­li­nen olo.”

Vii­me vuo­del­ta myös kou­lu­ma­joi­tus jäi mu­ka­va­na muis­to­na mie­leen. Kuu­man ja pö­lyi­sen seu­ra­päi­vän päät­teek­si oli mah­ta­vaa pääs­tä suih­kuun ja vii­le­ään luok­kaan nuk­ku­maan. Hy­vin nu­ku­tun yön jäl­keen jak­soi taas läh­teä ken­täl­le.

Tu­le­van ke­sän Su­vi­seu­ro­ja odo­te­taan taas in­nol­la. Mat­ka on ly­hyt, ja ken­täl­le men­nään hy­vis­sä ajoin. Toi­vot­ta­vas­ti ison tel­tan nä­ke­mi­nen sy­käh­dyt­tää jäl­leen yh­tä pal­jon, vaik­ka ken­täl­lä käy­dään­kin etu­kä­teen usei­ta ker­to­ja. Su­vi­seu­ro­jen tun­nel­ma ja sa­no­ma py­sy­vät sa­ma­na työ­vuo­rois­ta huo­li­mat­ta. Toi­veis­sa on, et­tä saam­me he­rä­tä joka aa­mui­seen ”Hy­vää huo­men­ta ja Ju­ma­lan ter­ve” -kuu­lu­tuk­seen ken­täl­lä ja py­säh­tyä tär­keim­män asi­an, Ju­ma­lan sa­nan, ää­rel­le.

Kohti Kauhavan Suviseuroja
Viestintätoimikunnan toimittamassa blogisarjassa kurkistetaan seuravalmisteluihin eri näkökulmista.
21.2.2024

Koska Jeesus on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Hepr. 2:18

Viikon kysymys