JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kuningas Talvi

22.2.2021 8.40

Juttua muokattu:

22.2. 08:36
2021022208363220210222084000

”Olit kilt­ti, kun tu­lit sen­tään, ku­nin­gas Tal­vi! Kii­tos!”

Nämä sa­nat ovat El­sa Bes­ko­win las­ten­kir­jas­ta Ol­lin hiih­to­ret­ki. Yh­dyn nii­hin täl­lä het­kel­lä täy­des­tä sy­dä­mes­tä­ni.

Sää­tie­to­ti­las­to­jen mu­kaan kym­me­nes­tä läm­pi­mim­mäs­tä vuo­des­ta kuu­si on ol­lut vuo­den 2010 jäl­keen. Ei ih­me, et­tä on tun­tu­nut, et­tä tal­vet on pe­rut­tu. Vii­me vuo­den lop­pu­kin oli niin pi­meä ja mus­ta, et­tä ai­van sil­miä häi­käi­si, kun maa muut­tui val­koi­sek­si. Iloit­sin jo­kai­ses­ta lu­mi­hiu­ta­lees­ta, joka yl­hääl­tä lei­jai­li alas. Tänä tal­ve­na lumi on sa­ta­nut ke­vy­e­nä pak­kas­lu­me­na, jon­ka puk­kaa­mi­nen au­to­tal­lin taak­se on su­ju­nut ke­vy­es­ti Kuu­le-so­vel­luk­ses­ta lai­te­tun lu­mi­työ­mu­sii­kin avul­la.

Aja­tuk­se­ni ovat ko­vi­na pak­kas­päi­vi­nä ai­na ke­sän hel­tees­sä. Ajat­te­len, et­tä vuo­den kes­ki­läm­pö­ti­la py­syy suu­rin piir­tein sa­ma­na, jo­ten kyl­mä tal­vi tar­koit­taa läm­min­tä ke­sää. Täl­lä aja­tus­lei­kil­lä kova pak­ka­nen on hel­pom­pi sie­tää, mut­ta toki vil­la­su­kat­kin aut­ta­vat asi­aa. Mi­nul­la on pit­kä­var­ti­set työ­ka­ve­rin tyt­tä­rel­tä ti­la­tut Anel­mai­set.

Olen eh­kä ni­mes­tä­ni huo­li­mat­ta enem­män tal­vi- kuin ke­säih­mi­nen. Jos pi­tää siis va­li­ta. Toi­saal­ta voi ky­syä, mik­si pi­täi­si va­li­ta. Par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la on Tai­vaan Isä nämä vuo­de­na­jat jär­jes­tä­nyt. Nel­jä vuo­de­nai­kaa tar­jo­a­vat so­pi­vas­ti vaih­te­lua ja eri­lais­ta te­ke­mis­tä. Jat­ku­va kesä oli­si tyl­sää, vaik­ka ul­koi­lu ke­säi­sin on­kin hel­pom­paa.

Mie­les­tä­ni tal­ven ul­koi­lut las­ten kans­sa ovat mu­ka­vam­pia kuin ke­säl­lä. Eni­ten tyk­kään luis­te­lus­ta. Sil­loin, kun mei­dän van­him­mat lap­set oli­vat vie­lä pie­niä kou­lu­lai­sia, ihan tuos­sa naa­pu­ris­sa oli luis­te­lu­jää. Sin­ne oli help­po men­nä las­ten kans­sa. Pe­la­sim­me jää­kiek­koa kol­men van­him­man kans­sa. 2-vuo­ti­as oli mas­kot­ti, joka juok­si ken­täl­lä, ja vau­va nuk­kui vau­nuis­sa.

Nyt pi­tää men­nä au­tol­la. Läh­tö­häs­säk­kä on ai­na ihan kau­hea kaa­os. Kai­kil­la on kaik­ki hu­kas­sa ja joku, jol­la ei ole suo­jia luis­ti­mis­sa, hui­too te­rä­vil­lä te­ril­lä. Minä yri­tän sii­nä si­toa luis­ti­mia ja ki­ris­tää ky­pä­riä en­nen kuin en­sim­mäi­set tus­kas­tu­vat top­pa­kamp­peis­saan. Tänä tal­ve­na toi­nen haas­te liit­tyy tie­ten­kin ko­ro­naan, kuin­kas muu­ten. Pu­ku­ko­pit on sul­jet­tu, jo­ten ei pää­se läm­mit­te­le­mään ei­kä ha­ke­maan li­sää vet­tä, jos käy niin, et­tä iso­ve­li juo pik­ku­vel­jen ve­det.

Mut­ta on se sil­ti kai­ken vai­van ar­vois­ta: yh­tei­nen mu­ka­va te­ke­mi­nen las­ten kans­sa. Pu­nai­set pos­ket ja iloi­nen mie­li.

Luis­te­lun jäl­keen pa­ras­ta tal­vel­la on lu­mi­lau­tai­lu. Jos jo­ta­kin tu­le­vai­suu­del­ta toi­von, niin sitä, et­tä ter­veyt­tä riit­täi­si lu­mi­lau­tai­luun. Ja toi­saal­ta sitä, et­ten yh­täk­kiä tu­li­si niin ai­kui­sek­si, et­ten enää ha­lu­ai­si lu­mi­lau­tail­la. Toki pulk­ka­mä­es­tä­kin saa kun­non vauh­dit täl­lai­se­na tal­ve­na, kun lun­ta on riit­tä­väs­ti.

Mer­ta ja jää­tä ei sovi unoh­taa, kun ran­ni­kol­la asu­taan. Ke­vät­tal­ven au­rin­koi­nen sää ja ret­kei­ly lä­hi­saa­reen mak­ka­ran­pais­toon on ai­na mah­ta­vaa ja lap­sis­ta to­del­li­nen seik­kai­lu.

Kun tal­vi tu­lee myö­hään, ke­vät­kin saa tul­la vä­hän myö­hem­min. Py­syi­si pak­ka­nen niin, et­tei ke­vä­tau­rin­ko heti su­la­ta jäi­tä. Jos al­kaa lii­an ai­kai­sin läm­me­tä, pi­tää tuu­mia niin kuin El­sa Bes­ko­win kir­jan lap­set:

”Pois, pois rän­tä­ke­li,

toi­voo Ol­li ja pik­ku­ve­li.”

SuviMyllymäki
Kuudesta pojastaan ja neljästä tytöstään onnellinen "palijasjalakane raahelaine" vaimo. Terveyshallintotiedettä opiskeleva maailmanparantaja, joka voimaantuu ihanista ihmisistä ympärillään, uppoutuu hyviin kirjoihin ja sanoittaa joskus lasten laulut uusiksi. Haaveilee, että "olis kovasa kunnosa". Voit kertoa minulle ajatuksistasi, suvimy@gmail.com
1.7.2022

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys