JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Pikkujoulut

11.12.2020 6.05

Juttua muokattu:

7.12. 15:10
2020120715100820201211060500

Eläm­me jou­lu­kuu­ta, jol­loin päi­vä on kai­kis­ta ly­hin. Mar­ras-jou­lu­kuus­sa on usein har­maa­ta. Jos au­rin­ko il­mes­tyy nä­ky­viin, täy­tyy kes­keyt­tää kaik­ki toi­met ja juos­ta ulos, jos se vain on mi­ten­kään mah­dol­lis­ta. Täy­tyy na­pa­ta tal­teen pa­ke­ne­vat au­rin­gon­sä­teet. Eh­kä suo­ma­lai­set sik­si ei­vät juu­ri­kaan nuku ke­säl­lä, et­tä on tar­ve saa­da valo tal­teen, kun toi­nen puo­li vuo­des­ta on niin pal­jon pi­me­äm­pi.

Ei ole lain­kaan epä­ta­val­lis­ta näh­dä jon­kun sou­te­le­van kol­men mais­sa ke­säy­ö­nä. Yö on sees­tei­nen ja vesi tyy­ni. Tai­vas on maa­lat­tu ke­vyin pas­tel­li­sä­vyin, ja lin­nut lau­la­vat yö­kon­ser­tin. Sel­ke­ät vuo­de­na­jat, jo­kai­nen omal­la raa’al­la ta­val­laan kau­nis – eh­kä tämä on yk­si niis­tä omi­nai­suuk­sis­ta, jot­ka te­ke­vät poh­jois­mais­ta niin eri­tyis­laa­tui­sia.

Täs­sä pi­me­äs­sä­kin ajas­sa on pii­lo­tet­tu­na oma siu­nauk­sen­sa. Pi­meys las­keu­tuu kuin peit­to ja an­taa meil­le lu­van het­kek­si hi­das­taa. Eh­kä voim­me lu­kea kir­jaa, joka on jo kau­an odot­ta­nut, tai pyyh­kiä osan me­nois­ta pois ja kes­kit­tyä ym­pä­ril­lä ole­viin lä­hei­siin ih­mi­siin.

Nyt kun ko­ro­nan toi­nen aal­to te­kee tu­lo­aan, use­at meis­tä jää­vät taas ko­tiin. Tä­män vuok­si osa eh­kä ko­kee yk­si­näi­syyt­tä. Ne taas, jot­ka ovat tot­tu­neet me­ne­mään pal­jon, jou­tu­vat hi­das­ta­maan. Ko­deis­sa, jois­sa asuu pal­jon ih­mi­siä, voi vä­lil­lä tun­tua sil­tä, et­tä sei­nät kaa­tu­vat pääl­le ja ti­lat käy­vät ah­taik­si, kun de­si­be­lit nou­se­vat. Tämä ai­ka vaa­tii meil­tä kai­kil­ta so­peu­tu­mis­ta.

Kun mei­dän per­he elää syys­tal­ven ar­kea ja jou­lun ai­ka lä­hes­tyy, mie­he­ni jou­tuu ole­maan pal­jon pois­sa töit­ten ta­kia. Näin on ol­lut koko avi­o­liit­tom­me ajan. Suu­ret so­ta­har­joi­tuk­set jär­jes­te­tään joka vuo­si jou­lu­kuun al­ku­puo­lel­la. Olem­me las­ten kans­sa kek­si­neet muu­ta­mia kei­no­ja löy­tää iloa mar­ras-jou­lu­kuun pi­mey­den kes­kel­lä.

Aloi­tam­me yleen­sä py­häin­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na. Jär­jes­täm­me sil­loin en­sim­mäi­set pik­ku­jou­lut. Him­men­näm­me va­lot ja sy­ty­täm­me kynt­ti­lät, mu­siik­ki soi hil­jai­ses­ti taus­tal­la. Nämä pik­ku­jou­lut ovat koko per­heen yh­tei­nen ta­pah­tu­ma. Yh­des­sä teh­dään pi­ka­sii­vous, eli jär­jes­te­tään ylei­set ti­lat, jot­ta kai­kil­la oli­si mu­ka­vam­pi ol­la.

Jos­kus syys­tal­ven pi­ris­tys voi syn­tyä niin­kin yk­sin­ker­tai­sis­ta asi­ois­ta kuin tak­ka­tu­li, hiu­kan pop­cor­nia ja yh­tei­nen lau­ta­pe­li. Toi­si­naan otam­me ja­lal­li­set jäl­ki­ruo­ka­kul­hot esil­le, teem­me jo­tain ker­mais­ta jäl­ki­ruo­kaa ja ka­tam­me pöy­dän oi­kein kau­niis­ti ser­viet­tien kera. Lop­pu­jen lo­puk­si kyse on sii­tä, et­tä py­säh­dym­me het­kek­si viet­tä­mään ai­kaa yh­des­sä. Esi­mer­kik­si erää­nä py­hä­nä saim­me naut­tia ne­tin kaut­ta Reis­jär­ven mu­siik­ki­kah­vi­las­ta ja il­ta­har­tau­des­ta. Tun­tui mel­kein jou­lul­ta.

Jos­kus nämä mei­dän epä­sään­nöl­li­sen sään­nöl­li­set pik­ku­jou­lut ovat sa­mal­la ter­ve­tu­li­ais­juh­la, kun is­kä­kin saa­puu ko­tiin. Nämä pie­net het­ket aut­ta­vat mei­tä kul­ke­maan pi­mey­den läpi juh­laan, joka on täyn­nä va­loa, lu­pauk­sia ja toi­voa. Jou­lu on koh­ta tääl­lä.

LailaUljas
Olen nelikymppinen ison perheen äiti, äitiyslomalla oleva yrittäjä, valtiotieteiden maisteri ja ikuinen opiskelija. Olen syntynyt yhdysvalloissa, mutta asunut Suomessa puolet elämästäni. Lähellä sydäntäni ovat erityisesti lasten, nuorten, vanhusten ja vähäosaisten asema yhteiskunnassamme. Asioiden jäsentäminen kirjoittamisen kautta on minulle tärkeää. Olen aikaisemmin kirjoittanut paria ruokablogia. Palautetta voi vapaasti antaa osoitteeseen laila.uljas@gmail.com
18.5.2022

Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. 1. Joh. 3:18

Viikon kysymys