JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 40 41 42 43 44 »

Te saat­te Puo­lus­ta­jan

Sana sunnuntaiksi4.6.2014 0.00

Jo­han­nes ker­too evan­ke­liu­mis­saan kii­ras­tors­tai-il­lan kes­kus­te­luis­ta Jee­suk­sen ja ope­tus­las­ten vä­lil­lä. Jee­sus pu­hui pal­jon lä­hes­ty­väs­tä kär­si­mi­ses­tään ja kuo­le­mas­taan sekä ylös­nou­se­muk­ses­taan. Ope­tus­las­ten ky­sy­myk­sis­tä vä­lit­tyy häm­men­nys, epä­tie­toi­suus ja epä­var­muus suur­ten ta­pah­tu­mien edel­lä. Jee­suk­sen vas­tauk­set ja ope­tus ovat loh­du­tus­ta, roh­kai­sua ja neu­vo­ja hä­täi­le­vil­le.

Jee­sus tar­jo­aa elä­vää vet­tä

Sana sunnuntaiksi28.5.2014 0.01

Leh­ti­ma­jan­juh­la on yk­si juu­ta­lais­ten suu­ris­ta juh­la­päi­vis­tä. Sitä vie­te­tään syk­syi­sin 40 vuot­ta kes­tä­neen erä­maa­va­el­luk­sen ja or­juu­des­ta va­pau­tu­mi­sen muis­tok­si. Sa­mal­la se on sa­don­kor­juun juh­la. Pal­mun ja öl­jy­puun ok­sis­ta muo­toil­laan ma­jo­ja, jois­sa asu­taan ja ruo­kail­laan ­­­(3. Moos. 23:40–42, Neh. 8:15-17). Maja voi ol­la ka­tol­la, puu­tar­has­sa tai pi­hal­la.

Pyhä Hen­ki joh­dat­taa tai­vaa­seen

Sana sunnuntaiksi28.5.2014 0.00

Jee­sus ru­koi­li it­sen­sä ja ope­tus­las­ten­sa puo­les­ta en­nen van­git­se­mis­taan. Jee­suk­sen ru­kous­ta kut­su­taan jää­hy­väis­ru­kouk­sek­si. Hän pyy­si Isää kir­kas­ta­maan hä­net ja ot­ta­maan luok­seen kirk­kau­teen, jos­sa oli Isän luo­na jo en­nen maa­il­man syn­tyä.

Tai­vaan Isä kuun­te­lee

Sana sunnuntaiksi21.5.2014 0.00

Koko Mat­teuk­sen evan­ke­liu­min kuu­des luku on Va­pah­ta­jan ope­tus­pu­het­ta omil­leen. Jee­sus ko­ros­taa asi­oi­den tär­keys­jär­jes­tys­tä elä­mäs­sä ja eri­tyi­ses­ti us­ko­ne­lä­mäs­sä. Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi muis­tut­taa, et­tä ru­kouk­ses­sa kes­kei­sin­tä on ru­koi­li­jan suh­de Ju­ma­laan, ei esi­mer­kik­si ru­kouk­sen näyt­tä­vyys ja nä­ky­vyys muil­le ih­mi­sil­le.

Siu­nat­kaa, äl­kää ki­rot­ko

Sana sunnuntaiksi14.5.2014 0.00

Evan­ke­lis­ta Jo­han­nes on kir­joit­ta­nut Jee­suk­sen jää­hy­väis­ru­kouk­ses­ta. Jee­sus ru­koi­lee sii­nä kirk­kaut­ta ja voi­maa it­sel­leen. Ru­kouk­ses­sa on luo­pu­mi­sen tus­kais­ta tun­net­ta. Hän hy­väs­te­lee ope­tus­lap­si­an­sa ja val­mis­tau­tuu Gol­ga­tan uh­ri­kuo­le­maan. Toi­saal­ta myös tai­vas­kai­puu on nä­ky­vis­sä vah­vas­ti. Kris­tus tie­si pää­se­vän­sä pian tai­vaan ko­tiin.

Jee­sus ru­koi­li us­ko­nyh­teyt­tä omil­leen

Sana sunnuntaiksi7.5.2014 0.00

Apos­to­li Jo­han­nes on tal­let­ta­nut meil­le Jee­suk­sen jää­hy­väis­ru­kouk­sen, jota kut­su­taan myös yli­pa­pil­li­sek­si ru­kouk­sek­si. Jee­sus nos­ti kat­seen­sa koh­ti tai­vas­ta ja al­koi ru­koil­la. Mitä Jee­sus ru­koi­li? Ke­nen puo­les­ta hän ru­koi­li?

Pai­men ra­kas­taa lau­maan­sa

Sana sunnuntaiksi30.4.2014 0.00

Jee­sus ky­syi kol­mes­ti hä­net kiel­tä­neel­tä Pie­ta­ril­ta: ”Ra­kas­tat­ko mi­nua?” Pie­ta­ri tuli su­rul­li­sek­si, mut­ta Jee­sus an­toi Pie­ta­ril­le pai­me­nen teh­tä­vän. Sa­moin ta­pah­tui kol­me ker­taa. Kol­min­ker­tai­nen ky­sy­mys ja teh­tä­vän an­ta­mi­nen liit­tyi­vät sel­väs­ti Pie­ta­rin kiel­tä­mi­siin pit­kän­per­jan­tain vas­tai­se­na yö­nä. Pie­ta­ri ka­tui heti kiel­tä­mi­si­ään. Jee­suk­sen kat­se oli muis­tut­ta­nut hän­tä sii­tä, mi­ten Jee­sus oli tä­män kiel­tä­mi­sen jo en­nal­ta il­moit­ta­nut. Pie­ta­ri ei ol­lut­kaan niin vah­va kuin luu­li ole­van­sa.

Jee­sus il­mes­tyy omil­leen

Sana sunnuntaiksi25.4.2014 0.00

En­nen pää­si­äis­tä Jee­sus oli ker­to­nut ope­tus­lap­sil­leen, mitä hä­nel­le ta­pah­tuu Je­ru­sa­le­mis­sa juh­lan ai­ka­na, mut­ta nämä ei­vät ym­mär­tä­neet hä­nen pu­het­taan (Luuk. 18:31–34).

Ylös­nous­sut pu­hut­te­lee Mag­da­lan Ma­ri­aa

Sana sunnuntaiksi21.4.2014 0.00

Mag­da­lan ky­läs­tä ko­toi­sin ol­lut Ma­ria oli saa­nut syn­tin­sä an­teek­si. Jee­sus oli aja­nut hä­nes­tä seit­se­män rii­vaa­jaa. Jee­sus to­dis­ti fa­ri­seuk­sen ko­dis­sa, et­tä joka on pal­jon saa­nut an­teek­si, se myös pal­jon ra­kas­taa.

Pää­si­äi­sen ih­meen ää­rel­lä

Sana sunnuntaiksi20.4.2014 0.00

Erää­nä pää­si­äi­se­nä koim­me puo­li­so­ni kans­sa kuo­le­man­pel­koa. Pie­no­kai­sem­me sai­ras­tui pit­kä­per­jan­tai­na. Val­voim­me hä­nen vuo­teen­sa ää­rel­lä pää­si­äi­syö­hön, jol­loin saim­me sa­no­man: toi­voa ei enää ole! Koim­me ää­rim­mäis­tä tus­kaa. Jo­bin kär­si­myk­set nou­si­vat mie­leem­me. Job sai ko­kea myös on­nea myö­hem­min, mut­ta tun­tui, et­tä meil­le se ei kos­kaan voi to­teu­tua.

« 1 ... 40 41 42 43 44 »
17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys