JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 41 42 43 44

Se on täy­tet­ty

Sana sunnuntaiksi18.4.2014 0.00

Mitä hy­vää on kuo­le­mas­sa? Tuol­loin kaik­ki kau­nis muut­tuu elot­to­mak­si. Kuol­lut­ta ih­mis­tä kat­so­es­sa nä­kee, et­tei hä­nes­sä ole enää elä­mää. Jäl­jel­lä on vain kuo­ret. Kuol­lee­seen ei saa enää yh­teyt­tä. Kuol­lut ei kuu­le, näe tai tun­ne mi­tään, ei ki­pu­a­kaan. Pit­kä­per­jan­tain sa­no­ma ker­too kuo­le­mas­ta kaik­kein ka­ruim­mal­la ta­val­la. Kir­kos­sa li­tur­gi­se­na vä­ri­nä on mus­ta. Sitä vä­riä ei käy­te­tä mui­na päi­vi­nä.

Jee­sus val­mis­tau­tuu kuo­le­maan

Sana sunnuntaiksi9.4.2014 0.00

Pää­si­äis­juh­la oli muu­ta­man päi­vän pääs­sä, ja juu­ta­lai­nen kan­sa val­mis­tau­tui viet­tä­mään pää­si­äis­tä Egyp­tis­tä va­pau­tu­mi­sen muis­tok­si. Je­ru­sa­le­mis­sa oli pal­jon kan­saa liik­keel­lä. Mo­net tu­li­vat maa­seu­dul­ta Je­ru­sa­le­miin jo en­nen pää­si­äis­tä puh­dis­tus­me­no­ja var­ten. Pää­si­äi­se­nä yli­pa­pin oli mää­rä uh­ra­ta en­sin omien syn­tien­sä ja sit­ten koko kan­san syn­tien edes­tä vir­hee­tön uh­ri­lam­mas.

Ju­ma­lan aja­tuk­set ovat aja­tuk­si­am­me kor­ke­am­mal­la

Sana sunnuntaiksi2.4.2014 0.00

Paas­to­nai­ka val­mis­taa mei­tä pää­si­äi­seen. Paas­to­na­jan 5. sun­nun­tai on tai­te­koh­ta, jos­ta al­kaa hil­jai­sen vii­kon lop­puun as­ti kes­tä­vä niin kut­sut­tu syvä paas­to­nai­ka. Täs­tä syys­tä ky­seis­tä päi­vää sa­no­taan myös kär­si­myk­sen sun­nun­taik­si.

Jee­sus tar­jo­aa ka­to­a­ma­ton­ta lei­pää

Sana sunnuntaiksi26.3.2014 0.01

Jee­sus oli ope­tus­las­ten­sa kans­sa päät­tä­nyt pu­he­mat­kan­sa Ga­li­le­as­sa. He ha­lu­si­vat le­vä­tä, min­kä vuok­si he pur­jeh­ti­vat Gen­ne­sa­re­tin­jär­ven yli sen itä­puo­li­sel­le vuo­ris­to­a­lu­eel­le. Kan­san­jou­kot oli­vat kiin­nos­tu­nei­ta Jee­suk­sen te­ke­mis­tä ih­meis­tä ja ope­tuk­ses­ta. Tu­han­net ih­mi­set seu­ra­si­vat hän­tä ran­taa pit­kin syr­jäi­sel­le seu­dul­le.

Ma­ria, us­kon esi­ku­va

Sana sunnuntaiksi19.3.2014 12.46

Jee­suk­sen äi­ti ku­va­taan iko­neis­sa sees­tei­sen rau­hal­li­se­na. Ai­van var­mas­ti Her­ran äi­ti sai tun­tea iloa ja rau­haa. Yh­tä ai­kaa Ma­ria on myös esi­ku­va it­se­näi­syy­des­tä ja roh­keu­des­ta.

Jee­sus kuu­lee ru­kouk­sen

Sana sunnuntaiksi12.3.2014 11.52

Huo­let ja sai­rau­det kuu­lu­vat ih­mi­sen elä­mään. Raa­ma­tun mu­kaan kär­si­mys ja kuo­le­ma tu­li­vat maa­il­maan syn­tiin­lan­kee­muk­sen seu­rauk­se­na.

Ju­ma­lan sa­nal­la kiu­sauk­sia vas­taan

Sana sunnuntaiksi5.3.2014 15.50

Ope­tus­lap­set oli­vat kul­ke­neet Jee­suk­sen seu­ras­sa yli kol­me vuot­ta. He oli­vat saa­neet kuul­la ope­tus­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta, seu­ra­ta, kuin­ka sai­raat pa­ra­ni­vat ja syn­ti­set sai­vat ar­mon.

« 1 ... 41 42 43 44
14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys