JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kenttäseuroja Lopen Räyskälään valmistellaan luottavaisina

Uutiset
21.2.2022 13.05

Juttua muokattu:

21.2. 14:01
2022022114011120220221130500
Lopen Suviseurojen päätoimikunta kokousti Nurmijärven rauhanyhdistyksellä 17. helmikuuta. Etualalla seura- ja viestintäosaston puheenjohtaja Matti Hanhisuanto.

Lopen Suviseurojen päätoimikunta kokousti Nurmijärven rauhanyhdistyksellä 17. helmikuuta. Etualalla seura- ja viestintäosaston puheenjohtaja Matti Hanhisuanto.

Harri Vähäjylkkä

Lopen Suviseurojen päätoimikunta kokousti Nurmijärven rauhanyhdistyksellä 17. helmikuuta. Etualalla seura- ja viestintäosaston puheenjohtaja Matti Hanhisuanto.

Lopen Suviseurojen päätoimikunta kokousti Nurmijärven rauhanyhdistyksellä 17. helmikuuta. Etualalla seura- ja viestintäosaston puheenjohtaja Matti Hanhisuanto.

Harri Vähäjylkkä

Har­ri Vä­hä­jylk­kä

Ko­ro­na­pan­de­mi­an ei ar­vi­oi­da muo­dos­ta­van kor­ke­aa ris­kiä tu­le­vaa ke­sää aja­tel­len, vies­tit­ti SRK:n ter­veys­tur­val­li­suus- ja hy­gie­ni­a­työ­ryh­mä. Kent­tä­seu­ro­ja Lo­pen Räys­kä­lään val­mis­tel­laan­kin hy­vää vauh­tia.

Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan ko­kous pi­det­tiin Nur­mi­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä 17. hel­mi­kuu­ta va­loi­sis­sa ja luot­ta­vis­sa tun­nel­mis­sa. Pu­heen­vuo­rois­saan su­vi­seu­ra­työn asi­an­tun­ti­ja As­ko Syr­jä­lä toi tuo­rei­ta ter­vei­siä SRK:n ter­veys­tur­val­li­suus- ja hy­gie­ni­a­työ­ryh­män ko­kouk­ses­ta.

Työ­ryh­män asi­an­tun­ti­joi­den mu­kaan ko­ro­na­pan­de­mi­aa ei ar­vi­oi­da täl­lä het­kel­lä kor­ke­ak­si ris­kik­si aja­tel­len tu­le­vaa ke­sää. Täs­tä nä­kö­kul­mas­ta fyy­sis­tä ko­koon­tu­mis­ta kent­tä­seu­roi­hin voi­daan val­mis­tel­la tur­val­li­sel­la mie­lel­lä.

– Su­vi­seu­ro­ja var­ten on juu­ri teh­ty 80 000 eu­ron han­kin­ta uu­sis­ta kip­pi­kat­ti­lois­ta ruo­an­val­mis­tuk­sen tar­pei­siin, ker­toi Syr­jä­lä.

Kent­tä­mak­su­ja toi­vo­taan en­nak­koon

Val­mis­tau­tu­mi­nen Lo­pen Su­vi­seu­roi­hin nä­kyy eri toi­mi­kun­tien työs­sä jo konk­reet­ti­ses­ti. Kont­tien kul­jet­ta­mi­nen Reis­jär­vel­tä ete­lään on jo al­ka­nut. Huh­ti­kuun lo­pul­la jat­ke­taan myös syk­syl­lä al­ka­nei­ta kent­tä­tal­koi­ta. Ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vä tal­koo­kou­lu­tus­päi­vä jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 12. maa­lis­kuu­ta Nur­mi­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Ra­vin­to­la­toi­mi­kun­nan pu­heen­vuo­ros­sa ko­ros­tui ruo­ka­tur­val­li­suus. Esi­mer­kik­si raa­kaa li­haa tai sa­laat­tia ei kä­si­tel­lä kent­tä­keit­ti­ös­sä. Su­vi­seu­ro­jen ruo­ka­lis­ta tu­lee ole­maan yk­sin­ker­tai­nen ja tut­tu sekä suu­ren vo­lyy­min lei­ri­o­lo­suh­tei­siin so­pi­va.

Ma­joi­tuk­ses­sa seu­ra-alu­een ul­ko­puo­lel­la on ai­em­pien vuo­sien ta­paan tar­jol­la sekä luok­ka- et­tä yh­teis­ma­joi­tus­ta. Kent­tä­ma­joi­tuk­ses­sa ja -mak­suis­sa pa­nos­te­taan vah­vas­ti sii­hen, et­tä ma­joit­tu­jat hoi­tai­si­vat mak­sun jo en­nak­koon verk­ko­kau­pan kaut­ta.

Työ­vuo­ro­ja myös ne­tin kaut­ta

Työ­voi­man ke­ruu on ol­lut käyn­nis­sä tam­mi­kuus­ta läh­tien. Työ­vuo­ro­jen ke­ruu­ta on hel­pot­ta­nut se, et­tä sitä on voi­tu to­teut­taa säh­köi­ses­ti ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten ai­ka­na. Ne­tin kaut­ta va­rat­ta­vis­ta työ­vuo­rois­ta on va­rat­tu täl­lä het­kel­lä noin 35 pro­sent­tia. Ko­kouk­ses­sa roh­kais­tiin eri­tyi­ses­ti ete­läi­sen alu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten vä­keä va­raa­maan Su­vi­seu­roi­hin työ­vuo­ro­ja.

Su­vi­seu­roi­hin liit­ty­vis­tä en­nak­ko­ta­pah­tu­mis­ta en­sim­mäi­nen on pian kä­sil­lä. Maa­lis­kuun 11. päi­vä jär­jes­te­tään lau­lu­ti­lai­suus Si­poon kir­kos­sa.

HarriVähäjylkkä
16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys