JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Teen niin kuin ohjeessa sanotaan

1.10.2017 6.18

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420171001061800

Syys­kuun il­ta­päi­vä tum­muu il­lak­si päi­vä päi­väl­tä ai­kai­sem­min. Ko­to­na ei enää rii­tä pie­ni koh­de­va­lo, vaan kaik­ki va­lot on lai­tet­ta­va pääl­le, jos mie­lii näh­dä teh­dä jo­ta­kin. Nis­ka kyt­ty­räs­sä luen ruu­dul­ta oh­jet­ta: *Ps 1.pp:n ym­pä­ri. (nirk­ko, ps seu­raa­van pp:n ym­pä­ri) x 3, ps pp-ryh­mien vä­li­seen ks:aan, ps ks:n jäl­kei­seen ti­laan.* Tois­ta vie­lä 2 ker­taa. Jätä vii­mei­nen ps te­ke­mät­tä. Is­tun ko­ti­soh­val­la ja teen tu­han­sien mui­den virk­kaa­jien kans­sa per­jan­tai-il­lan pa­laa.

En­nen pit­kää näis­tä pa­lois­ta tu­lee Suo­mi100-juh­la­vuo­den peit­to. En ole elä­es­sä­ni teh­nyt mi­tään näin tar­kas­ti oh­jeis­ta. Usein kä­si­työ­ni saa­vat in­nos­tuk­sen­sa jos­ta­kin ide­a­ku­vas­ta ja val­mis­tu­vat mat­kan var­rel­la syn­ty­vien suun­ni­tel­mien mu­kaan. Nyt täs­sä hank­kees­sa point­ti­na ovat vir­tu­aa­li­syh­tei­söl­li­nen sa­ma­nai­kai­suus ja yh­den­mu­kai­nen lop­pu­tu­los, vaik­ka me te­ki­jät olem­me mis­sä sat­tuu ja virk­kaus­tai­doil­tam­me mitä ta­han­sa.

Oi­ke­as­taan koko elä­mä on ai­ka täyn­nä oh­jei­ta, joi­ta on pää­sään­töi­ses­ti hyö­dyl­lis­tä seu­ra­ta. Ar­ve­len, et­tä suu­ri osa näis­tä ar­ki­päi­vää su­ju­voit­ta­vis­ta asi­ois­ta on so­vit­tu yh­des­sä, ne on tes­tat­tu, ja joku on ne kir­joit­ta­nut muis­tiin jol­la­kin ta­val­la. Toi­sen­lai­si­a­kin oh­jei­ta on. Nämä toi­sen­lai­set oh­jeet ovat saat­ta­neet syn­tyä vin­keis­tä tai puo­li­huo­li­mat­to­mas­ti lau­su­tuis­ta osa­to­tuuk­sis­ta tai jois­ta­kin toi­min­ta­ta­vois­ta. Nämä ovat sit­ten ajan kans­sa va­kiin­tu­neet oh­jeik­si, joi­ta seu­ra­taan vaih­te­le­vas­ti.

Yh­den ih­mi­sen yh­den päi­vän ai­ka­na seu­raa­ma oh­jeis­to on val­ta­va. Aa­mu­ru­tii­neis­ta läh­tien meis­tä jo­kai­nen us­ko­ak­se­ni seu­raa elä­män­sä var­rel­la eri ai­ka­kau­si­na opit­tu­ja oh­jei­ta: ham­pai­den pesu en­nen aa­mu­pa­laa (tämä oh­je on to­sin päi­vit­ty­nyt omas­ta lap­suu­des­ta­ni – sil­loin ham­paat pes­tiin juu­ri en­nen ul­ko-oven avaa­mis­ta), ovi täy­tyy lait­taa ta­ka­luk­koon (tämä oh­je tuli käyt­töön ko­ti­va­kuu­tuk­sen ot­ta­mi­sen myö­tä), työ­bus­siin voi men­nä etu- tai kes­ki­o­ves­ta, ei­kä lip­pua tar­vit­se näyt­tää ke­nel­le­kään (toi­mii poi­kit­tais­lin­jan su­ju­vuu­den var­mis­ta­mi­sek­si vain tie­tyil­lä bus­si­lin­joil­la), työ­pai­kal­la pi­tää kui­ta­ta työ­päi­vä al­ka­neek­si (säh­köi­nen ku­lun­seu­ran­ta vä­hen­tää kä­si­työ­tä), ve­ne­väi­jy­vuo­ros­sa ole­va kir­joit­taa ra­por­tin vah­ti­päi­vä­kir­jaan vuo­ron­sa päät­teek­si (kos­ka tie­don­siir­to seu­raa­vil­le), seu­roi­hin tu­li­ja, tar­kis­tit­han, et­tä py­sä­köit oi­kein (kos­ka naa­pu­ri­so­pu) ja mat­to­jen tamp­paa­mi­nen sal­lit­tu vain kel­lo sii­tä sii­hen (kos­ka naa­pu­ri­so­pu).

Oh­jeet on tar­koi­tet­tu no­peut­ta­maan ja hel­pot­ta­maan toi­mi­mis­ta sekä yl­lä­pi­tä­mään jär­jes­tys­tä. Nii­den si­vuut­ta­mi­nen har­voin te­kee toi­mi­mi­ses­ta su­ju­vam­paa tai ket­te­räm­pää. Hy­väs­sä oh­jees­sa koko pro­ses­si on tar­kas­tel­tu läpi, ja se ete­nee sel­ke­äs­ti ti­lan­tees­ta toi­seen. Oh­jeen mu­kai­ses­ti toi­mit­ta­es­sa kaik­ki nä­kö­kul­mat on huo­mi­oi­tu ja lop­pu­tu­los te­ke­mi­seen on toi­vo­tun­lai­nen. Täl­lai­sia eri­no­mai­sia oh­jei­ta on esi­mer­kik­si Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mi pul­lol­laan: Tar­joa vas­ta­puo­lel­le­si so­vin­toa jo sil­loin, kun vie­lä olet hä­nen kans­saan mat­kal­la oi­keu­teen. Muu­ten hän saat­taa luo­vut­taa si­nut tuo­ma­ril­le ja tuo­ma­ri var­ti­jal­le, ja niin si­nut tel­je­tään van­ki­laan. Us­ko mi­nua: siel­tä sinä et pää­se, en­nen kuin olet mak­sa­nut kai­ken vii­meis­tä ko­lik­koa myö­ten.

Oh­jei­ta on syy­tä ai­ka ajoin päi­vit­tää. Oh­jeet voi­vat ni­mit­täin ol­la erit­täin ai­kaan si­dot­tu­ja tai pai­kal­li­sia, ne on saa­tet­tu tes­ta­ta pie­nes­sä jou­kos­sa ja la­bo­ra­to­rio-olo­suh­teis­sa tai sit­ten suu­rien mas­so­jen pa­ris­sa ja suu­ril­la ken­til­lä. Toi­si­naan oh­jeet on hyvä hen­ki­lö­koh­tais­taa ja jos­kus ne on tar­peel­lis­ta laa­tia ylei­sik­si. Näis­tä syis­tä oh­jei­den tar­kis­ta­mi­nen on tär­ke­ää. Ih­meel­lis­tä on, et­tä ih­mi­sen elä­män­kaa­ri lap­ses­ta ai­kui­sek­si kä­sit­tää luon­nos­taan mo­nia oh­jei­den päi­vi­tys­kau­sia, ja et­tä nämä kau­det vält­tä­mät­tä ra­vis­ta­vat koko per­het­tä yh­tei­siin päi­vi­tys- tai ai­na­kin pe­rus­te­lu­tal­koi­siin.

Oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen tai nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen on ih­mi­sen omas­sa har­kin­nas­sa. Poh­din tätä, kun is­tun taas nis­ka kyt­ty­räs­sä vir­tu­aa­li­syh­tei­söl­li­sen virk­kaus­teh­tä­vän pa­ris­sa: [En­sim­mäi­nen kdp tu­lee kul­maan. Kus­sa­kin kul­mas­sa on 2 kdp sa­mas­sa edel­li­sen krs:n len­kis­sä, niit­ten vä­lis­sä 4 kjs] *(kdp seu­raa­vaan vä­liin, kjs) x 9, kdp, 4 kjs kul­mas­sa* Tois­ta vie­lä 2 ker­taa. Yh­tä ai­kaa tämä oh­je on ihan ka­ma­la ja toi­saal­ta se on hur­maa­va. Pää­tän sel­vi­tä täs­tä, otan avuk­si Yo­u­tu­been la­da­tun opas­vi­de­on. Kyl­lä täs­tä hyvä peit­to tu­lee, kun vain teen niin kuin oh­jees­sa sa­no­taan.

MaijaRimpiläinen
Olen helsinkiläinen ja turisti kotikaupungissani. Pidän lauluista ja laulamisesta, valokuvista ja kuvaamisesta, merestä ja veneilystä. Teen työtä kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä edistävässä hankkeessa. Jos haluat kommentoida kirjoituksiani, voit laittaa viestiä osoitteeseen maijarmpl@gmail.com.
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys