JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Nyt jos koskaan kannattaa rukoilla kahdesti

8.6.2017 6.52

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170608065200

”Sit­ten kor­va koh­ti ol­ka­pää­tä, an­na nis­kan ve­nyä omal­la pai­nol­laan. Kään­nä nyt leu­ka koh­ti kau­la­kuop­paa, ve­ny­tys tun­tuu toi­ses­sa pai­kas­sa”, kuo­ron­joh­ta­ja sa­noo. Kaik­ki sei­so­vat hil­jai­si­na ja kes­kit­ty­vät ve­nyt­te­le­mään. Kah­vi­on rap­pu­sis­ta kuu­luu ään­tä, siel­tä on joku vie­lä tu­los­sa. Koh­ta tä­mä­nil­tai­nen kuo­ro on ka­sas­sa ja ry:n kuo­ron lau­lu­har­joi­tuk­set voi­vat al­kaa.

Kuo­ros­sa lau­la­mi­nen on mer­kil­li­nen asia. Kuo­ro­har­joi­tuk­siin raa­hus­taa poik­keuk­set­ta kuo­le­man­vä­sy­nee­nä ja pon­net­to­ma­na, mut­ta siel­tä läh­tee ai­na täyn­nä elä­mää ja tar­moa. Kuo­ron jäl­keen aja­tuk­sis­sa sin­koi­lee kat­kel­mia eri stem­mois­ta ja ne sa­mat kat­kel­mat il­maan­tu­vat kor­va­ma­toi­na eri ti­lan­tei­siin vii­kon ai­ka­na. Seu­raa­vis­ta har­joi­tuk­sis­ta ko­tiin läh­tee taas eri kor­va­ma­dot.

Kuo­ros­sa lau­la­mi­nen on mer­kil­lis­tä yh­teis­toi­min­taa. Pa­ras­ta on, kun jouk­ko ih­mi­siä kes­kit­tyy sa­maan aja­tuk­seen yh­tä ai­kaa, kun hen­gi­tys ja fraa­si ovat yh­tä, kun kaik­ki lau­la­jat rau­hoit­tu­vat kuun­te­le­maan toi­si­aan ja kun oma rin­ta­ke­hä re­so­noi vie­rus­ka­ve­rin lau­lun kans­sa. Kuo­ro­lau­la­mi­nen on ku­ri­na­lais­ta jouk­ku­e­pe­liä. Sii­nä ei tar­vit­se teh­dä omia pää­tök­siä, ei­kä sii­nä ei ole va­raa soo­loil­la tai tul­ki­ta asi­oi­ta omin päin. Tä­mä­kin tun­tuu mu­ka­val­ta.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan kuo­ro­lau­lu kult­tuu­ri­har­ras­tuk­se­na li­sää sub­jek­tii­vi­ses­ti ko­et­tua ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia sekä pa­ran­taa elä­män­laa­tua. Vaik­ka tut­ki­muk­sen pää­pai­no on­kin ikään­ty­nei­den ih­mis­ten kuo­ro­har­ras­tuk­ses­sa, ar­ve­len kuo­ro­lau­la­mi­sen vai­kut­ta­van sa­mal­la ta­val­la myös nuo­rem­piin ih­mi­siin. Kuo­ros­sa lau­la­mi­nen on mu­sii­kin opis­ke­le­mi­sen ja sen esit­tä­mi­sen li­säk­si so­si­aa­lis­ta lii­maa, joka luo yh­teen­kuu­lu­vuut­ta, ver­kos­to­ja ja yh­tei­siä muis­to­ja. Se voi kiin­nit­tää ha­jal­laan ole­vaa elä­mää tai kan­na­tel­la han­ka­lan elä­män­ti­lan­teen yli, se voi ol­la väy­lä tun­tei­den pur­kuun ja il­men­tä­mi­seen tai kei­no tu­tus­tua omaan ke­hoon soi­va­na inst­ru­ment­ti­na. Kuo­ro­lau­la­mi­nen voi hoi­taa ra­sit­tu­nut­ta ään­tä tai se voi aut­taa se­lät­tä­mään esiin­ty­mis­kam­moa.

Min­kä­lai­nen li­sä­ar­vo kuo­ros­sa lau­la­mi­seen vie­lä tu­lee­kaan sil­loin, kun siel­lä lau­le­taan maa­il­man kau­neim­pia lau­lu­ja maa­il­man tär­keim­mäs­tä asi­as­ta? Yk­si ke­vään vai­kut­ta­vim­pia het­kiä oli, kun is­tuin tu­han­sien mui­den kans­sa Se­naa­tin­to­ril­la ja tu­hat kuo­ro­lais­ta lau­loi tuo­mi­o­kir­kon ra­puil­ta Hän­de­lin Mes­si­a­so­ra­to­ri­o­ta so­lis­tien ja or­kes­te­rin kans­sa. Olin ti­pah­taa pen­kil­tä, kun kuo­ro lau­loi rap­pu­jen le­vey­del­tä Je­sa­jan sa­noin: And the go­vern­ment shall be upon His shoul­der and His name shall be cal­led Won­der­ful, Coun­sel­lor, the migh­ty God, the Ever­las­ting Fat­her, the Prin­ce of Pe­a­ce. Kai­ku ker­ta­si mu­sii­kin val­ti­o­neu­vos­ton, yli­o­pis­ton, Ki­se­lef­fin ta­lon ja tuo­mi­o­kir­kon ra­jaa­mal­la to­ril­la niin, et­tei huo­no­kuu­loi­sin­kaan tu­ris­ti voi­nut ol­la kuu­le­mat­ta sitä.

Tie­dän, et­tä val­ta­viin ko­ke­muk­siin ei ai­na tar­vi­ta edes kuo­ro­lau­lua – ai­van ta­val­li­nen yh­teis­lau­lu riit­tää. Jos­kus vir­ren tai lau­lun sa­nat tu­le­vat niin koh­ti tai lau­la­mi­nen on niin voi­mal­lis­ta, et­tä oma lau­la­mi­nen lak­kaa ja kuun­te­le­mi­nen al­kaa. Vii­mek­si täl­lai­nen voi­ma­kas läi­käh­dys kävi sy­dä­mes­sä­ni, kun täy­si se­naa­tin­to­ril­li­nen kan­saa lau­loi omil­la ää­nil­lään vir­ren sä­keis­töä: Et­hän, Isä tai­vaan, unoh­da lap­si­a­si so­dan ja­lois­sa. Rau­ha an­na, viha sam­mu­ta. Siu­naa koko maa­il­maa. Lau­lun sa­nat tu­li­vat ää­ret­tö­män konk­reet­ti­sik­si, sil­lä naa­pu­ri­to­ril­la oli koko ajan kool­la ih­mi­siä, joi­den pi­täi­si pa­la­ta omaan ko­ti­maa­han­sa, mut­ta jot­ka ko­ke­vat, et­tei­vät voi sin­ne pa­la­ta, mut­ta siel­lä oli myös hei­tä, joi­den mie­les­tä noi­den ih­mis­ten on pa­lat­ta­va, kos­ka ovat sel­lai­sen käs­kyn saa­neet.

Lau­la­mi­ses­sa ih­mi­sen aja­tus ja tun­teet yh­dis­ty­vät sa­nois­sa ja sä­ve­lis­sä. Kirk­koi­sä Au­gus­ti­nus (354-430) sa­noi ai­ka­naan: Joka lau­laa, ru­koi­lee kah­des­ti. Täl­lai­nen kah­teen ker­taan ru­koi­le­mi­nen oli­si hyö­dyk­si meil­le kai­kil­le tä­nään­kin. No­pe­a­tem­poi­ses­sa, pii­pah­ta­mi­seen pe­rus­tu­vas­sa elä­mäs­sä ja mul­ti­tas­kaa­mi­sen ar­jes­sa vaa­tii har­joi­tus­ta, et­tä pys­tyy hil­jen­ty­mään ja kes­kit­ty­mään mo­ni­sä­keis­töi­seen yh­teis­lau­luun, mo­neen lau­luun pe­räk­käin tai jopa har­joit­te­le­maan uu­sia lau­lu­ja. Rau­hat­to­muus ja le­vot­to­muus seu­raa­vat hel­pos­ti seu­ra­penk­kiin­kin, ja on vai­kea ol­la hil­jaa ja jut­te­le­mat­ta, jos ei jak­sa lau­laa. Kui­ten­kin esi­mer­kik­si seu­ro­jen lau­lut tu­ke­vat päi­vän raa­ma­tu­nai­het­ta ja nii­den sa­nat ja sä­ve­let pu­hut­te­le­vat kuun­nel­tui­na­kin.

Kuo­ro on nyt ke­sä­tau­ol­la. En­nen ke­vään vii­meis­tä esiin­ty­mis­tä käy­tiin What­sAp­pis­sa pe­rin­teek­si käy­nyt kes­kus­te­lu esiin­ty­mi­sa­sus­ta ja ke­vät­ret­kes­tä. Kuo­ron­joh­ta­ja kir­joit­taa ryh­mäl­le: ”Asu va­paa, mut­ta täy­sin ha­ju­ton ole­mus. ää­ne­na­vaus kah­del­ta.” Tä­män jäl­keen vies­te­jä pulp­pu­aa ti­he­äs­ti. Toi­nen kes­kus­te­lu­lin­ja kul­kee mah­dol­li­sen ke­vät­ret­ken suun­nit­te­lus­sa. Joku ky­syy: ”Mi­ten olis Vuo­saa­ren huip­pu tai pe­rin­tei­nen Lam­mas­saa­ri?” Ke­vät­kau­si koo­taan yh­teen niin, et­tä kes­kus­te­luun ja­e­taan har­joi­tuk­sis­sa otet­tu vi­deo. Ke­vät­ret­ki on täl­tä kau­del­ta tois­tai­sek­si vie­lä te­ke­mät­tä…

Tut­ki­mus: Kuo­ro tuot­taa hy­vin­voin­tia ja ter­veyt­tä

MaijaRimpiläinen
Olen helsinkiläinen ja turisti kotikaupungissani. Pidän lauluista ja laulamisesta, valokuvista ja kuvaamisesta, merestä ja veneilystä. Teen työtä kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä edistävässä hankkeessa. Jos haluat kommentoida kirjoituksiani, voit laittaa viestiä osoitteeseen maijarmpl@gmail.com.
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys