JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Löylykauha löylykauhalta ajatus tasaantuu

5.5.2017 6.32

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170505063200

On per­jan­tai-il­ta ja olen mat­kal­la yh­teen kes­kus­tan ylei­sis­tä sau­nois­ta. Odo­tan mui­den kans­sa Man­ner­hei­min­tiel­lä suo­ja­tien reu­nas­sa va­lo­jen vaih­tu­mis­ta vih­re­äk­si. Rin­ta­ma mus­tia top­pa­tak­ke­ja sei­soo vas­ta­pää­tä. Vih­reä valo. Ih­mi­set as­tu­vat suo­ja­tiel­le ja tu­le­vat vas­taan. Lä­hes kaik­kien kor­vis­ta roik­ku­vat val­koi­set piu­hat, jol­la­kin on ha­tun pääl­lä möh­kä­le­mäi­set kuu­lok­keet. Omis­ta kor­vis­ta­ni roik­kuu pin­kit piu­hat ja hy­räi­len Spo­ti­fyn mu­ka­na Ich fol­ge dir glei­fals… Kes­kel­lä tie­tä rin­ta­mat pu­jot­te­le­vat tois­ten­sa lo­mas­sa ja ih­mi­set ovat het­ken kiin­ni toi­sis­saan. Ti­lan­ne on pian ohi ja vii­mei­set tien ylit­tä­jät juok­se­vat päin pu­nai­sia. Piip piip piip. Uu­si rin­ta­ma al­kaa muo­dos­tua vä­lit­tö­mäs­ti tien reu­naan.

Tu­len pe­ril­le. Ala­ker­ran etei­ses­sä ta­paan tut­tu­ja nai­sia, ak­kain sau­na­seu­ra­lai­sia. Ju­ma­lan ter­ve! Il­meet ovat iloi­sia ja odot­ta­via, mei­dän täy­tyy jo­not­taa, olem­me me­nos­sa ylä­ker­ran kyl­py­lä­o­sas­tol­le. Suo­men en­sim­mäi­ses­sä ja van­him­mas­sa jul­ki­ses­sa ui­ma­hal­lis­sa on erik­seen vuo­rot nai­sil­le ja mie­hil­le, ja nyt etei­nen on täyn­nä pu­li­se­via nai­sia. Me­kin vaih­dam­me läm­mit­te­ly­kuu­lu­mi­set ja odo­tam­me yh­tä sau­na­ka­ve­ria. Rei­lun puo­len tun­nin pääs­tä seu­ru­eem­me on koos­sa ja pää­see ylös. Kyl­py­län­hoi­ta­ja eh­dot­taa meil­le Mars­kin svii­tin vie­res­sä ole­vaa pal­ve­li­jan pu­ku­huo­net­ta. Otam­me tar­jouk­sen vas­taan.

Lau­teil­la al­ka­vat vä­hi­tel­len säh­kö­pos­tit, to do -lis­tat, ex­ce­lit ja do­ku­ment­ti­poh­jat unoh­tua. Pu­heet lii­maa­vat seu­ru­een aja­tuk­set yh­teen, ja löy­ly­kau­ha löy­ly­kau­hal­ta pu­hu­mi­sen tar­ve vä­he­nee. Turk­ki­lai­nen sau­na, inf­ra­pu­na­sau­na, säh­kö­sau­na, puu­sau­na ja uin­ti­kier­rok­set al­taal­la ren­tout­ta­vat jopa har­ti­at niin, et­tä on vai­kea muis­taa, mik­si nii­tä päi­väl­lä jo­mot­ti.

Toi­sel­la ker­taa luis­te­len tal­vi­ken­gil­lä­ni Ys­tä­vän kans­sa lu­mes­ta nars­ku­van puis­ton läpi van­haan mie­li­sai­raa­laan. Odo­tam­me Ys­tä­vä­ni kans­sa mui­ta kyl­pi­jöi­tä, olem­me nyt me­nos­sa 1880-lu­vul­la val­mis­tu­neen sai­raa­lan ylei­seen sau­naan. Sau­na on ol­lut hen­ki­lö­kun­nan ja po­ti­lai­den käy­tös­sä, sen naa­pu­ri­na on me­ren­ran­ta, Suo­men kaar­tin hau­taus­maa sekä Hie­ta­nie­men van­ha ja Hel­sin­gin or­to­dok­si­nen hau­taus­maa.

Lau­teil­la kes­kus­te­lem­me sau­na­seu­ran ni­mes­tä. Tois­ten mie­les­tä nimi on ou­to, tois­ten mie­les­tä taas se so­pii tosi hy­vin nais­po­ru­kal­le, jon­ka ta­voit­tee­na on hi­koil­la ja ren­tou­tua yh­des­sä, ta­va­ta toi­si­aan hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa pai­kois­sa. "Ak­kain sau­na­seu­ras­sa on ytyä", joku sa­noo ja heit­tää kau­hal­li­sen vet­tä kiu­kaal­le. Het­kes­sä kaik­ki ku­mar­tu­vat alas ja puhe tau­ko­aa. Koh­ta sama jouk­ko on ul­ko­na vil­voit­te­le­mas­sa ja ihas­te­le­mas­sa var­jo­ja, joi­ta puis­to­lam­put luo­vat iki­van­hois­ta kuu­sis­ta ja riip­pa­koi­vuis­ta han­keen. Tai­vas on kau­pun­gin­va­lo­jen pu­nai­nen, ja au­to­jen hu­ri­na kuu­luu vai­me­a­na. Yk­si kyl­pi­jöis­tä te­kee lu­mien­ke­lei­tä sau­na­po­lun var­teen.

Seu­raa­va­na sau­nail­ta­na Ha­ka­nie­men to­ril­la tuu­li pus­kee niin ko­vaa, et­tä sitä vas­taan täy­tyy kä­vel­lä ku­ma­ras­sa. Maa­il­man rau­ha -pat­saan hen­ki­löt sen si­jaan kan­ta­vat suo­rin se­lin maa­pal­loa, kun kä­ve­len sen ohi Ak­kain sau­na­seu­ran sau­nail­taan. Olet­te­ko odot­ta­neet jo kau­an? ky­syn.

Puu­pel­le­teil­lä läm­pi­ä­vän sau­nan löy­lyt ovat lem­pe­ät, ja hap­pea riit­tää. Sau­nan­lau­teil­ta nä­kee upe­an si­lu­e­tin Hel­sin­kiä: sii­nä ovat sil­mien edes­sä Us­pens­kin ka­ted­raa­li, Kruu­nu­haan ran­ta­tie ta­loi­neen, jään­mur­ta­jat ja Ter­va­saa­ri. Nai­set pu­hu­vat hil­jai­sel­la ää­nel­lä pie­nis­sä ryh­mis­sä. Kes­kus­te­lem­me sii­tä, min­kä­lai­sia to­tuuk­sia olem­me pie­ni­nä tyt­töi­nä sau­nan­lau­teil­la van­hem­mil­tam­me op­pi­neet. Var­si­nai­sia opin­kap­pa­lei­ta ei ke­nel­le­kään tul­lut mie­leen, mut­ta kä­si­tys puh­tau­des­ta ja kun­nol­li­ses­ta pe­sey­ty­mi­ses­tä on opit­tu sau­nas­sa. It­se muis­tan saip­pu­as­ta kir­ve­le­vät sil­mät ja pää­na­han, joka oli pit­kään hel­lä tu­kan möy­hi­mi­ses­tä. Ja et­tä pe­sun jäl­keen tuk­ka vin­kui ikä­väs­ti.

Täs­sä sau­nas­sa jak­saa sau­noa tun­nis­ta toi­seen, sil­lä siel­tä on mah­dol­lis­ta vä­lil­lä pu­jah­taa me­reen. Tun­nel­ma on muu­ten­kin lep­poi­sa: vil­voit­te­lu­ti­las­sa lau­laa Jus­si Björ­ling, ja ih­mi­set juo­vat vet­tä ema­li­mu­keis­ta ja syö­vät vas­taa­no­tos­ta os­ta­mi­aan ka­nan­mu­nia. Me­kin jääm­me ta­kan ym­pä­ril­le vii­meis­te­le­mään kuu­lu­mi­sia ja odot­ta­maan pu­nan las­keu­tu­mis­ta.

Myö­hem­min ke­vääl­lä olen taas mat­kal­la Ak­kain sau­na­seu­ran ta­paa­mi­seen. Met­ros­sa vas­ta­pää­tä is­tu­va nuo­ri her­ra nä­pe­löi pu­he­lin­taan ja ot­taa sel­fien. Pin­keis­tä joh­dois­ta vir­taa ta­jun­taa­ni Gre­go­rio Al­leg­rin Mi­se­re­res­tä Et a pec­ca­to meo mun­da me, en­kä mei­naa py­syä pen­kil­lä. ”Seu­raa­va­na Sör­näi­nen. Sör­näs”, sa­noo met­ro­ää­ni ja orien­toi­dun paik­kaan het­kes­sä. Ki­pi­tän ra­put ylös, jo­non ohi­tus va­sem­mal­ta puo­lel­ta ja maan pin­nal­le. He­sa­ria pit­kin Har­ju­ka­dul­le, ja sii­nä sil­mien edes­sä on ki­veyk­sel­lä vil­voit­te­le­mas­sa is­tu­via sau­no­jia. Si­säl­lä ak­kain sau­na­seu­ra­lai­sia lip­pu­luu­kul­la. Ol­laan­ko me kaik­ki täs­sä?

Me­nem­me nyt vuon­na 1928 ra­ken­net­tuun sau­naan, joka läm­pi­ää edel­leen met­ri­sil­lä koi­vu­ha­loil­la. Lau­teet muis­tut­ta­vat am­fi­te­at­te­ria, jon­ka as­kel­mat ovat se­ment­tiä. As­kel­mil­la on pui­sia ri­ti­löi­tä ja is­tu­ma­pai­kan voi va­li­ta ha­lu­a­mal­taan kor­keu­del­ta. Si­sään­tu­li­ja kään­tää kiu­kaan kyl­jes­sä ole­vas­ta kah­vas­ta löy­ly­vet­tä kiu­kaa­seen ja koko suu­reen sau­naan le­vi­ää ys­tä­väl­li­nen löy­ly.

Ih­met­te­lem­me lau­teil­la yh­des­sä sen­het­ki­siä kuu­lu­mi­si­am­me. Yk­si asi­ois­ta tun­tuu eri­tyi­sen vai­ke­al­ta, ja sii­tä he­rää pal­jon ky­sy­myk­siä. Löy­ly­kau­ha löy­ly­kau­hal­ta ah­dis­ta­va­kin aja­tus laan­tuu het­kek­si ja on hiu­kan hel­pom­pi luot­taa joh­da­tuk­seen ja kai­ken tar­koi­tuk­seen. Kaik­kea ta­pah­tu­mien kul­kua oh­jaa Ju­ma­la.

Pe­si­jäl­le on tänä il­ta­na niin pit­kä jono, et­tem­me jää odot­ta­maan. Sa­moin kup­paa­ja oli­si pi­tä­nyt va­ra­ta hy­vis­sä ajoin etu­kä­teen. Suo­riu­dum­me hi­taas­ti Hel­sin­gin oi­kut­te­le­vaan ke­vä­til­taan pu­na­pos­ki­si­na ja ren­tou­tu­nei­na. Sau­nail­lan päät­teek­si Ak­kain sau­na­seu­ran Fa­ce­book-si­vuil­le tu­lee uu­sia päi­vi­tyk­siä ja suun­ni­tel­mia seu­raa­vis­ta ta­paa­mi­sis­ta. ”Seu­raa­val­la ker­ral­la yri­tän kyl­lä sel­viy­tyä mu­kaan lau­teil­le”, kir­joit­taa yk­si, joka ei täl­lä ker­taa pääs­syt mu­kaan.

MaijaRimpiläinen
Olen helsinkiläinen ja turisti kotikaupungissani. Pidän lauluista ja laulamisesta, valokuvista ja kuvaamisesta, merestä ja veneilystä. Teen työtä kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä edistävässä hankkeessa. Jos haluat kommentoida kirjoituksiani, voit laittaa viestiä osoitteeseen maijarmpl@gmail.com.
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys