JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Rekisteriseloste: Nimi. Synnit pyyhitty.

12.11.2017 6.52

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420171112065200

– Sii­nä täy­tyy ker­toa, mitä hen­ki­lö­tie­to­ja re­kis­te­ris­sä on, mi­hin tie­to­ja käy­te­tään, min­ne nii­tä luo­vu­te­taan ja mi­ten tie­to sit­ten säi­ly­te­tään, työ­ka­ve­ri­ni sa­noo.

Syy­sau­rin­ko pais­taa räi­ke­äs­ti sel­kä­ni ta­ka­na, kun päh­käi­len hä­nen kans­saan hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riä ja se­los­teen si­säl­tö­jä.

– Tää li­sää eh­dot­to­mas­ti lä­pi­nä­ky­vyyt­tä ja luo­tet­ta­vuut­ta. Ja sitä pait­si se an­taa ai­ka am­mat­ti­mai­sen ku­van, sa­non työ­ka­ve­ril­le­ni.

Me pää­te­tään ot­taa tämä agen­dal­le seu­raa­vas­sa työ­pa­jas­sa – an­taa vink­ke­jä työ­nan­ta­jil­le tie­to­jen re­kis­te­röin­tiin ja re­kis­te­ri­se­los­teen te­ke­mi­seen.

Vä­hän ai­kaa sit­ten tes­tat­tiin yh­den­lais­ta re­kis­te­riä su­vun van­him­man syn­ty­mä­päi­vil­lä. San­ka­ri kut­sui sin­ne omien ih­mis­ten li­säk­si ser­kut ja vel­jien lap­set Poh­jan­maal­ta, lan­got ja kä­lyt sekä omien las­ten­sa ser­kut. Kut­sun sai­vat myös ys­tä­vät ai­ko­jen ja mat­ko­jen ta­kaa. Juh­las­sa lau­let­tiin ja syö­tiin hy­vää ruo­kaa, mut­ta en­nen kaik­kea siel­lä muis­tel­tiin. Van­hin esit­te­li jo­kai­sen juh­la­vie­raan ja syyn, mik­si tämä oli saa­nut kut­sun juh­liin.

Esit­te­lyi­den jäl­keen juh­la­vie­raat ava­si­vat omia "re­kis­te­rei­tään" ja ker­toi­vat jon­kun muis­ton San­ka­ris­ta koko muul­le juh­la­jou­kol­le.

– En­si ker­ran käyn­nis­tä­si mie­leen on jää­nyt, et­tä olit kau­nis ja ja­las­sa­si oli ny­lo­nit. Sen­kin muis­tan, et­tä maat­tiin yh­des­sä sän­gyl­lä ja ju­tel­tiin, kun­nes täti tuli ja to­rui. Kes­ken päi­vän sel­lai­nen lais­kot­te­lu ei oi­kein so­pi­nut, ker­toi käly en­si­ta­paa­mi­ses­taan.

Serk­ku muis­te­li, et­tä San­ka­rin mies oli ot­ta­nut ky­lään tul­les­saan sy­liin ja nos­tel­lut kor­ke­al­le pään­sä ylä­puo­lel­le, vel­jen­tyt­tö muis­te­li syö­neen­sä til­liä ja per­sil­jaa en­si ker­taa, kun täti oli keit­tä­nyt kei­ton. Ty­tön­po­jal­la oli rak­kai­ta muis­to­ja vie­rai­lus­ta iso­van­hem­pien kans­sa Sam­ma­tis­sa Eli­as Lön­n­ro­tin syn­ty­mä­ko­dis­sa ja her­kul­li­ses­ta lou­naas­ta kes­ti­kie­va­ris­sa. Ty­tön­tyt­tö ja -poi­ka muis­te­li­vat yh­des­sä sitä, et­tä mum­mo­las­sa oli ai­na tur­val­lis­ta ol­la yö­ky­läs­sä, kun äi­ti oli töis­sä.

Ih­mi­nen kan­taa läpi elä­män­sä laa­jo­ja ih­mis­suh­tei­den ja ko­ke­mus­ten re­kis­te­rei­tä mie­les­sään. Re­kis­te­riä al­kaa ke­rään­tyä su­vus­ta, leik­ki­ka­ve­reis­ta, kou­lu­ka­ve­reis­ta, opet­ta­jis­ta, raa­mat­tu­luok­ka­ka­ve­reis­ta tai vaik­ka kuo­ro­ka­ve­reis­ta. Tie­don mää­rä re­kis­te­ris­sä on val­ta­va, ja use­at voi­vat kuu­lua yh­den ih­mi­sen usei­siin eri re­kis­te­rei­hin. Näil­le re­kis­te­reil­le on tyy­pil­lis­tä, et­tä nii­den tie­dot päi­vit­ty­vät sa­tun­nai­ses­ti ja osa tie­dos­ta vain haa­lis­tuu pois.

Jo­kai­nen meis­tä kuu­luu var­maan­kin sa­toi­hin, jol­lei tu­han­siin re­kis­te­rei­hin. Jo­kai­ses­ta suo­ma­lai­ses­ta kart­tuu tie­toa en­sim­mäi­ses­tä par­kai­sus­ta vii­mei­seen hen­käyk­seen as­ti. Ar­ki­päi­väi­sen ne­tin­käy­tön ja di­gi­taa­li­sen asi­oin­nin an­si­os­ta jä­täm­me jäl­kem­me re­kis­te­rei­hin, joi­ta voi hyö­dyn­tää niin hy­vien kuin huo­no­jen­kin asi­oi­den edis­tä­mi­seen. Kai­ken re­kis­te­ri­tie­don or­ga­ni­soin­tiin ja hal­lin­taan osal­lis­tuu koko ajan kä­sit­tä­mä­tön mää­rä hen­ki­löi­tä tie­to­ko­nei­neen, ja sii­hen on val­jas­tet­tu lu­ke­mat­to­mia pal­ve­lin­sa­le­ja maas­sa ja tek­no­lo­gi­aa pil­vis­sä.

Näin kirk­ko­vuo­den lo­pus­sa aja­tus pa­laa Il­mes­tys­kir­jas­sa use­as­sa koh­taa mai­nit­tuun elä­män kir­jaan. "Joka voit­taa, se näin pu­e­taan val­kei­hin vaat­tei­siin, en­kä minä pyy­hi pois hä­nen ni­me­än­sä elä­män kir­jas­ta, ja minä olen tun­nus­ta­va hä­nen ni­men­sä Isä­ni edes­sä ja hä­nen en­ke­lien­sä edes­sä" (Ilm. 3:5).

Raa­ma­tun mu­kaan elä­män kir­jan re­kis­te­ri­se­los­te on jo­ten­kin näin: Nimi. Syn­nit pyy­hit­ty.

Su­vun van­him­man juh­lis­sa lau­let­tiin lo­puk­si hä­nen lem­pi­lau­lun­sa, jo­hon mi­nä­kin olen kau­an sit­ten kiin­ty­nyt. Hän ker­toi Kai­sa-äi­tin­sä lau­la­neen sitä, kun äi­ti oli pääs­syt omis­ta­maan Ju­ma­lan val­ta­kun­nan rau­haa ja iloa: kun kaik­ki syn­nit oli saa­nut us­koa an­teek­si ja saat­toi sy­dä­mes­sään tun­tea, niin kuin lau­lus­sa sa­no­taan: "Ni­me­ni on kir­joi­tet­tu elä­vien kir­jas­sa" (Sl. 248:8). Syn­nit pyy­hit­ty.

MaijaRimpiläinen
Olen helsinkiläinen ja turisti kotikaupungissani. Pidän lauluista ja laulamisesta, valokuvista ja kuvaamisesta, merestä ja veneilystä. Teen työtä kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä edistävässä hankkeessa. Jos haluat kommentoida kirjoituksiani, voit laittaa viestiä osoitteeseen maijarmpl@gmail.com.
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys