JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 32 33 34 35 36 37 38 ... 39 »

Pa­ran­nus­ta on saar­nat­ta­va edel­leen

Pääkirjoitukset11.2.2015 0.00

Kaik­ki rau­ha­nyh­dis­tyk­set pi­tä­vät hel­mi­kuus­sa la­ki­sää­tei­sen vuo­si­ko­kouk­sen, jos­sa suun­ni­tel­laan tu­le­vaa toi­min­taa. Vuo­si­ko­kous ku­ten muu­kin rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­ta poh­jau­tuu yh­dis­tyk­sen sään­töi­hin. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten sään­nöis­sä to­de­taan, et­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kes­kei­se­nä tar­koi­tuk­se­na on he­rät­tää ja el­vyt­tää kris­til­lis­tä us­ko­ne­lä­mää.

Taan­tu­ma oh­jaa nä­ke­mään elä­män kes­tä­viä ar­vo­ja

Pääkirjoitukset4.2.2015 0.00

Ta­lous­taan­tu­ma on ai­heut­ta­nut työt­tö­myyt­tä ja toi­meen­tu­lon niuk­kuut­ta niin maas­sam­me kuin laa­jem­min­kin Eu­roo­pas­sa. Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan Suo­mes­sa oli työt­tö­miä vii­me vuo­den jou­lu­kuus­sa 232 000 hen­ki­löä, mikä on 27 000 enem­män kuin vuot­ta ai­em­min.

Rip­pi­kou­lu on koko per­heen yh­tei­nen mat­ka

Pääkirjoitukset28.1.2015 0.00

Rip­pi­kou­lui­käi­nen nuo­ri elää us­ko­ne­lä­män kan­nal­ta mer­kit­tä­vää ja herk­kää elä­män­vai­het­ta. Hä­nen iäs­sään us­ko usein oma­koh­tais­tuu. Mo­net te­ke­vät sil­loin rat­kai­su­ja sii­tä, ha­lu­a­vat­ko he us­koa sil­lä ta­val­la kuin hei­tä on ope­tet­tu ko­to­na, raa­mat­tu­luo­kas­sa, seu­rois­sa ja muis­sa Ju­ma­lan las­ten ti­lai­suuk­sis­sa.

Hen­gel­li­nen kai­puu ei ole ka­don­nut

Pääkirjoitukset21.1.2015 0.00

Vii­me ai­koi­na tie­do­tus­vä­li­neis­sä on uu­ti­soi­tu nä­ky­väs­ti kir­kos­ta ero­a­mi­sis­ta. Lä­hes ko­ko­naan huo­mi­ot­ta näyt­tää jää­neen se, et­tä evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko on sa­maan ai­kaan myös saa­nut run­saas­ti uu­sia jä­se­niä. Kirk­koon liit­tyi vii­me vuon­na ih­mi­siä enem­män kuin kos­kaan en­nen, yli 15 000 hen­ki­löä. Vuo­den lo­pus­sa kirk­koon kuu­lui noin 74 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta.

Sa­nan­va­paus ei oi­keu­ta pilk­kaa­maan py­hiä ar­vo­ja

Pääkirjoitukset14.1.2015 0.00

Mo­net suo­ma­lai­set ihas­te­li­vat ta­sa­val­lan pre­si­den­tin roh­keut­ta toi­vot­taa uu­den­vuo­den­pu­hees­saan kan­sa­lai­sil­le Ju­ma­lan siu­naus­ta. Tämä ei ole ol­lut kaik­kien maam­me pre­si­dent­tien ta­pa­na.

An­teek­si­an­ta­mus oh­jaa ra­ken­ta­maan

Pääkirjoitukset7.1.2015 0.00

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti muis­tut­ti uu­den­vuo­den­pu­hees­saan lä­him­mäi­ses­tä huo­leh­ti­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä. Hän to­te­si, et­tä on tär­ke­ää huo­leh­tia yh­teis­kun­nal­li­ses­ta ehey­des­tä ja pi­det­tä­vä kaik­ki mu­ka­na. Hän ko­ros­ti pu­hees­saan myös asen­teen mer­ki­tys­tä ja to­te­si, et­tä mei­dän tu­lee yh­des­sä kan­taa vas­tuu­ta maam­me hy­vin­voin­nis­ta.

Kat­som­me tur­val­li­ses­ti tu­le­vai­suu­teen

Pääkirjoitukset31.12.2014 0.00

Jo­kai­nen päi­vä ja jo­kai­nen vuo­si on Ju­ma­lan lah­jaa. Saam­me siir­tyä uu­teen vuo­teen 2015 va­paan isän­maan kan­sa­lai­si­na. Vaik­ka kuu­lem­me huo­lis­ta ta­lou­den ke­hi­tyk­ses­sä ja kan­sain­vä­li­ses­sä ti­lan­tees­sa, kat­som­me tur­val­li­ses­ti tu­le­vai­suu­teen. Ju­ma­la pi­tää meis­tä huo­len myös al­ka­va­na vuon­na.

Jou­lun evan­ke­liu­mi tuo rau­han sy­dä­meen

Pääkirjoitukset17.12.2014 0.00

En­sim­mäi­se­nä jou­lu­yö­nä Bet­le­he­min ke­dol­la ko­et­tiin Ju­ma­lan rak­kau­den ih­meel­li­nen täyt­ty­mys. Ju­ma­lan lu­paa­ma ih­mis­ten syn­tien so­vit­ta­ja syn­tyi hal­vas­sa tal­lis­sa. Il­moit­ta­es­saan Jee­suk­sen syn­ty­mi­ses­tä en­ke­lit ylis­ti­vät: ”Kun­nia Ju­ma­lal­le kor­keuk­sis­sa, ja maas­sa rau­ha ih­mis­ten kes­ken, joi­ta koh­taan hä­nel­lä on hyvä tah­to” (Luuk. 2:14).

Ad­vent­ti val­mis­taa kii­reet­tö­mään jou­luun

Pääkirjoitukset10.12.2014 0.00

Vie­täm­me par­hail­laan ad­ven­tin ai­kaa ja val­mis­tau­dum­me jou­lun juh­laan. Vuo­den pi­meim­pään ai­kaan sy­ty­tet­tä­vät ad­vent­ti­kynt­ti­lät ovat van­ha sak­sa­lai­nen tapa, joka on le­vin­nyt Suo­meen 1920-lu­vul­la. En­sim­mäi­nen ad­vent­ti­kynt­ti­lä sym­bo­loi odo­tus­ta, toi­nen jou­lui­loa, kol­mas jou­lu­rau­haa ja nel­jäs rak­kaut­ta.

It­se­näi­syys­päi­vä muis­tut­taa myös kir­kon mer­ki­tyk­ses­tä

Pääkirjoitukset3.12.2014 0.00

En­si lau­an­tai­na vie­täm­me it­se­näi­syys­päi­vää, joka on pait­si ylei­nen va­paa­päi­vä myös kir­kol­li­nen eri­tyis­py­hä. Suo­mes­sa val­ti­on ja kir­kon suh­de on ol­lut tii­vis.

« 1 ... 32 33 34 35 36 37 38 ... 39 »
29.1.2022

Kun huu­dat hä­nel­tä apua, hän ar­mah­taa, hän kuu­lee ja vas­taa si­nul­le. Jes. 30:19

Viikon kysymys