JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 »

Ai­kui­sen teh­tä­vä­nä on tu­kea las­ta

Pääkirjoitukset19.11.2014 0.00

Vii­me vuo­si­na on pu­hut­tu pal­jon las­ten hy­vin­voin­nis­ta. Sen joh­dos­ta si­sä­mi­nis­te­riö on mää­rän­nyt val­ti­on vi­ras­tot ja lai­tok­set li­put­ta­maan lap­sen oi­keuk­sien päi­vä­nä tors­tai­na 20. mar­ras­kuu­ta ja suo­sit­te­lee li­pu­tus­ta muil­le­kin.

Elä­mä eri vai­hei­neen on Ju­ma­lan lah­ja

Pääkirjoitukset12.11.2014 0.00

Ju­ma­la an­taa ih­mi­sil­le eri­lai­sia elä­män­ti­lan­tei­ta. Meil­lä jo­kai­sel­la on oma, eri­lai­nen ja ai­nut­ker­tai­nen elä­mä. Sii­hen kuu­luu niin ra­ken­ta­mi­sen kuin pur­ka­mi­sen ai­ko­ja. Ju­ma­lan sana ke­hot­taa elä­mään rau­has­sa kaik­kien ih­mis­ten kes­ken ja ra­ken­ta­maan oman ko­ti­seu­tun­sa pa­ras­ta.

Isän­päi­vä muis­tut­taa isän mer­ki­tyk­ses­tä

Pääkirjoitukset5.11.2014 0.00

Tu­le­va­na sun­nun­tai­na vie­te­tään isän­päi­vää, jota on juh­lit­tu jo lä­hes 50 vuo­den ajan. Kui­ten­kin vas­ta vuon­na 1987 Hel­sin­gin yli­o­pis­to kat­soi päi­vän niin va­kiin­tu­neek­si, et­tä se hy­väk­syt­tiin py­sy­väs­ti ka­len­te­riin ja mer­kit­tiin myös li­pu­tus­päi­väk­si. Ny­kyi­sin juh­la­päi­vä tun­tuu jo it­ses­tään­sel­vyy­del­tä ja isien juh­lis­ta­mi­nen on osa suo­ma­lais­ta per­he­juh­la­kult­tuu­ria.

Py­häin­päi­vä py­säyt­tää kuo­le­man ää­rel­le

Pääkirjoitukset29.10.2014 0.00

Mitä on kuo­le­ma? Mitä ih­mi­sel­le ta­pah­tuu sen jäl­keen? Tä­män vii­kon lau­an­tai­na vie­tet­tä­vä py­häin­päi­vä tuo mo­nen mie­leen pois­nuk­ku­neet rak­kaat ja myös kuo­le­man, joka väis­tä­mät­tä koh­taa meis­tä jo­kai­sen.

​Rau­han ra­ken­ta­mi­nen on yh­tei­nen asi­am­me

Pääkirjoitukset22.10.2014 0.00

Lo­ka­kuun 24. päi­vä on ni­met­ty YK:n päi­väk­si ja vi­ral­li­sek­si li­pu­tus­päi­väk­si. Yh­dis­ty­neet kan­sa­kun­nat pe­rus­tet­tiin kym­me­niä mil­joo­nia ih­mis­hen­kiä vaa­ti­neen toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen, kos­ka tu­le­vat su­ku­pol­vet ha­lut­tiin pe­las­taa so­dan vit­sauk­sel­ta. 51 val­ti­on al­le­kir­joit­ta­ma pe­rus­kir­ja tuli vi­ral­li­ses­ti voi­maan 24. lo­ka­kuu­ta 1945.

Mitä kris­til­li­syy­den jul­kai­sut mer­kit­se­vät si­nul­le?

Pääkirjoitukset15.10.2014 0.00

Kris­til­li­syy­tem­me jul­kai­su­työ­tä pi­de­tään tu­le­vi­na viik­koi­na esil­lä rau­ha­nyh­dis­tys­ten jul­kai­su­ti­lai­suuk­sis­sa. Uu­sia kir­jo­ja ja ää­nit­tei­tä esi­tel­lään myös tä­män leh­den vä­lis­sä ole­vas­sa jul­kai­su­ku­vas­tos­sa. Esit­te­ly­jen tar­koi­tuk­se­na on vä­lit­tää in­for­maa­ti­o­ta jul­kai­suis­ta ja he­rät­tää kiin­nos­tus­ta os­taa sekä lu­kea ja kuun­nel­la nii­tä. Jul­kai­sut ovat myös ar­vok­kai­ta jou­lu- ja merk­ki­päi­vä­lah­jo­ja.

Avi­o­liit­to pe­rus­tuu Ju­ma­lan luo­mis­jär­jes­tyk­seen

Pääkirjoitukset8.10.2014 0.01

Yh­teis­kun­nas­sa kes­kus­tel­laan pal­jon avi­o­lii­ton mer­ki­tyk­ses­tä. Eri­tyi­ses­ti se nou­si kes­kus­te­luun vii­me vuo­den lo­pul­la, kun edus­kun­taan jä­tet­tiin kan­sa­lai­sa­loi­te avi­o­liit­to­lain muut­ta­mi­ses­ta. Vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä ta­pah­tu­neet kult­tuu­ri­set ja yh­teis­kun­nal­li­set muu­tok­set ovat mo­nel­la ta­val­la mu­ren­ta­neet tä­män yh­teis­kun­nan pe­ru­syk­si­kön, avi­o­lii­ton, ase­maa.

Ar­vo­kas van­huus kuu­luu kai­kil­le

Pääkirjoitukset1.10.2014 0.00

En­si sun­nun­tai­na vie­tet­tä­väs­tä van­hus­ten­päi­väs­tä al­kaa van­hus­ten­viik­ko, jon­ka ai­hee­na on tänä vuon­na ”Ar­vo­kas van­huus on ih­mi­soi­keus. Ai­na.” On hyvä, et­tä yh­teis­kun­nas­sam­me py­säh­dy­tään ai­ka ajoin poh­ti­maan, mi­ten kes­kuu­des­sam­me elä­vät van­huk­set voi­vat: saa­vat­ko he riit­tä­vän tuen ja hoi­van, ar­vos­te­taan­ko hei­tä ja nä­kyy­kö se pait­si pu­heis­sa myös te­ois­sa?

​Luot­ta­mus Ju­ma­laan kan­taa vai­kei­na ai­koi­na

Pääkirjoitukset24.9.2014 0.01

Ih­mi­sel­le on luon­tais­ta suun­ni­tel­la tur­val­lis­ta ja va­kaa­ta tu­le­vai­suut­ta. Kai­paam­me ai­neel­lis­ta, hen­kis­tä ja so­si­aa­lis­ta tur­val­li­suut­ta. Suun­nit­te­lem­me tu­le­via päi­viä, työ­viik­ko­ja ja mui­ta me­no­ja jo hy­vis­sä ajoin. Va­rau­dum­me myös eri­lai­siin uh­kiin. Otam­me esi­mer­kik­si va­kuu­tuk­sia työt­tö­myy­den, sai­rau­den tai on­net­to­muu­den va­ral­ta.

​Lap­si­per­heet tar­vit­se­vat mei­dän kaik­kien tuen

Pääkirjoitukset17.9.2014 0.00

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten per­hei­den ja eri­tyi­ses­ti äi­tien jak­sa­mi­nen on ol­lut jäl­leen esil­lä me­di­as­sa. Per­hei­den hy­vin­voin­tiin ja las­ten oi­keuk­siin on syy­tä kiin­nit­tää huo­mi­oi­ta. Niis­tä on ajan­koh­tais­ta pu­hua laa­jem­min­kin yh­teis­kun­nas­sam­me, kai­kis­sa yh­tei­söis­sä ja ryh­mis­sä.

« 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 »
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys