JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 ... 49 »

Ai­na läh­tö­val­mii­na

Sana sunnuntaiksi12.11.2014 0.00

Elä­ke­läi­ses­tä tun­tuu, et­tä ai­ka rien­tää en­tis­tä no­pe­am­min. Vir­si­ru­noi­li­ja sa­noo­kin: ”Vuo­tem­me vir­ta­na vie­ri­vät pois” (Vk. 408:1). En­si sun­nun­tain teks­tit py­säyt­tä­vät mei­tä jo­kais­ta miet­ti­mään elä­män ka­to­a­vai­suut­ta ja muis­tut­ta­vat val­vo­mi­sen tär­key­des­tä. Kai­ken lop­pu tu­lee yl­lät­tä­en kuin va­ras yöl­lä.

Pyhä Hen­ki lah­joit­taa us­kon

Sana sunnuntaiksi5.11.2014 0.00

Jee­sus oli ruok­ki­nut nel­jä­tu­hat­ta mies­tä vai­moi­neen ja lap­si­neen seit­se­mäl­lä lei­väl­lä ja muu­ta­mal­la ka­lal­la. Tämä ta­pah­tui Gen­ne­sa­re­tin jär­ven eli Ga­li­le­an me­ren ran­nal­la (Matt. 15:29, 36, 38). Ruok­ki­mi­sih­meen pai­kal­ta Jee­sus siir­tyi ve­neel­lä Mag­da­lan ra­joil­le Gen­ne­sa­re­tin län­si­ran­nal­le (Matt. 15:39). Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi ker­too, et­tä siel­lä fa­ri­seuk­set ja sad­du­keuk­set kiu­sa­si­vat hän­tä ja pyy­si­vät merk­kiä tai­vaas­ta, mut­ta Jee­sus ei an­ta­nut sitä heil­le. Sen si­jaan hän sa­noi, et­tä heil­le an­ne­taan pro­feet­ta Joo­nan merk­ki.

Au­tuus on Ju­ma­lal­ta

Sana sunnuntaiksi29.10.2014 0.00

Au­tu­aak­si ju­lis­ta­mi­nen on tuo­mi­on ju­lis­tus – va­paut­ta­van tuo­mi­on. Jee­sus an­toi vuo­ri­saar­nan alus­sa va­paut­ta­van tuo­mi­on. Hän pu­hui ju­lis­tuk­sen­sa vuo­rel­ta, jot­ta kaik­ki pai­kal­le saa­pu­neet kuu­li­si­vat saar­nan, jos­ta tuli Jee­suk­sen tun­ne­tuin puhe. Au­tu­as ih­mi­nen on on­ni­tel­ta­va, hän kel­paa Ju­ma­lal­le. Niin­hän Jee­sus sa­noo au­tu­aak­si ju­lis­ta­mi­sen­sa lo­puk­si.

Olem­me Jee­suk­sen asi­al­la

Sana sunnuntaiksi29.10.2014 0.00

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mis­sa Jee­suk­sen kan­nus­ta­va ope­tus py­säyt­tää ja avaa sil­mi­äm­me kes­ken työ­kii­rei­den, Fa­ce­book-kes­kus­te­lu­jen ja What­sApp-vies­tien: mik­si me olem­me maan pääl­lä? Toi­nen pää­sa­no­ma täs­sä Jee­suk­sen ope­tuk­ses­sa on roh­kai­su.

Us­ko on Ju­ma­lan lah­ja

Sana sunnuntaiksi22.10.2014 0.00

Jee­sus oli väi­tel­lyt juu­ta­lais­ten kans­sa temp­pe­lis­sä. Hän oli osoit­ta­nut, et­tä vaik­ka juu­ta­lai­set oli­vat va­pai­ta Ab­ra­ha­min lap­sia, he oli­vat kui­ten­kin epä­us­kon­sa vuok­si syn­nin or­jia.

Rak­kau­den kak­sois­käs­kys­sä ki­tey­tyy Ju­ma­lan tah­to

Sana sunnuntaiksi15.10.2014 0.00

Jee­suk­sen ajan juu­ta­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa oli kak­si vai­ku­tus­val­tais­ta us­kon­nol­lis­po­liit­tis­ta puo­lu­et­ta: fa­ri­seuk­set ja sad­du­keuk­set. Kol­mas mer­kit­tä­vä taho yh­teis­kun­nal­li­se­na val­lan­käyt­tä­jä­nä oli­vat lai­no­pet­ta­jat. He oli­vat erään­lai­sia vir­ka­mie­hiä, jot­ka oli­vat Moo­sek­sen lain tun­ti­joi­ta ja tul­kit­si­joi­ta ja toi­mi­vat sil­tä poh­jal­ta myös tuo­ma­rei­na.

Ju­ma­lan lap­sen oi­kea va­paus

Sana sunnuntaiksi8.10.2014 0.00

Raa­ma­tus­sa paas­to­a­mi­nen on tär­keä osa har­tau­se­lä­mää. Se on kuu­lu­nut osa­na koko seu­ra­kun­nan ru­kouk­seen. Paas­tol­la voi­tiin osoit­taa ka­tu­mus­ta eri elä­män­ti­lan­teis­sa, ja kan­sa paas­to­si var­sin­kin su­ru­ai­ka­na. Paas­toa har­joi­tet­tiin myös on­net­to­muuk­sien ja tap­pi­oi­den het­ki­nä. Sil­ti laki mää­rä­si vain yh­den paas­ton, joka tuli to­teut­taa suu­re­na so­vin­to­päi­vä­nä (3. Moos. 16:29–34).

​Lap­si on suu­rin tai­vas­ten val­ta­kun­nas­sa

Sana sunnuntaiksi1.10.2014 0.00

Halu ol­la suu­rin tai ai­na­kin mui­ta pa­rem­pi on tut­tu meil­le kai­kil­le. Lap­ses­ta saak­ka ver­taam­me omaa pi­tuut­tam­me, no­peut­tam­me ja mui­ta omi­nai­suuk­si­am­me toi­siim­me.

Ju­ma­lan lap­sen hyvä osa

Sana sunnuntaiksi24.9.2014 0.00

Kris­ti­nop­pim­me mu­kaan elä­mäm­me kal­lein asia on Ju­ma­lan ja Va­pah­ta­jan Jee­suk­sen Kris­tuk­sen tun­te­mi­nen ja Ju­ma­lan lap­sek­si pää­se­mi­nen. Jee­sus opet­ti, et­tä tär­kein­tä ih­mi­sel­le on et­siä Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kaut­taan.

Tah­dot­ko tul­la ter­veek­si?

Sana sunnuntaiksi17.9.2014 0.01

Je­ru­sa­le­mis­sa Lam­mas­por­tin luo­na si­jait­si Be­tes­da-ni­mi­nen paik­ka, suu­ri ve­si­al­las, jon­ka ym­pä­ril­le oli ra­ken­net­tu pyl­väs­hal­le­ja ja -käy­tä­viä. Pyl­väs­hal­leis­sa ma­ka­si sai­rai­ta, jot­ka odot­ti­vat, et­tä al­taan vesi al­kai­si kuo­hua. Ih­mi­set us­koi­vat, et­tä en­ke­li ai­ka ajoin pani ve­den kuo­hu­maan, ja se, joka en­sim­mäi­se­nä eh­ti ve­teen sen jäl­keen, pa­ra­ni kai­kis­ta sai­rauk­sis­taan.

« 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 ... 49 »
17.1.2022

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys