JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin voi ko­koon­tua ke­sä­kuus­ta al­ka­en

Uutiset19.5.2020 12.04

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin sekä kirk­ko­ti­las­sa ta­pah­tu­viin kir­kol­li­siin toi­mi­tuk­siin – ku­ten vih­ki­mi­seen, kas­tee­seen ja siu­naa­mi­seen – voi 1.6.2020 al­ka­en osal­lis­tua yli 50 hen­keä.

Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Venny Ervasti

Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Venny Ervasti

Nuor­ten rin­nal­la elä­män suu­ria ky­sy­myk­siä poh­ti­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta19.5.2020 6.20

Pau­lii­na Ilk­ko-Er­vas­ti toi­mii us­kon­non ja fi­lo­so­fi­an leh­to­ri­na Es­poon Ota­nie­men lu­ki­os­sa. Työn­sä par­haim­mak­si asi­ak­si hän ni­me­ää nuor­ten ai­to­jen tun­tei­den ja ky­sy­mys­ten koh­taa­mi­sen.

Manne Hannula löysi nettiradiosta ratkaisun veljensä seurojenkuuntelutarpeeseen.

Manne Hannula löysi nettiradiosta ratkaisun veljensä seurojenkuuntelutarpeeseen.

Kuva Hannulalta

Manne Hannula löysi nettiradiosta ratkaisun veljensä seurojenkuuntelutarpeeseen.

Manne Hannula löysi nettiradiosta ratkaisun veljensä seurojenkuuntelutarpeeseen.

Kuva Hannulalta

Eri­tyi­nen ra­di­o­lai­te tois­taa myös net­ti­seu­ro­ja

Uutiset18.5.2020 6.40

Man­ne Han­nu­la vink­kaa net­tiä käyt­tä­mät­tö­mil­le ra­di­o­lait­tees­ta, jol­la pää­see kuun­te­le­maan net­ti­lä­he­tys­tä. Tek­nis­tä tu­ke­a­kin lait­teen käyt­töön on saa­ta­vil­la.

Erja Hatula

Erja Hatula

Piis­pat kut­su­vat yh­tei­seen ru­kouk­seen

Uutiset17.5.2020 7.45

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat kut­su­vat kaik­kia yh­tei­seen ru­kouk­seen tä­nään, ru­kous­sun­nun­tai­na.

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Ru­kous on lap­sen oi­keus

Sana sunnuntaiksi17.5.2020 6.05

Isä mei­dän -ru­kous­ta kut­su­taan maa­il­man par­haak­si ru­kouk­sek­si. Väit­tä­mä on sii­nä mie­les­sä kiis­ta­ton, et­tä mi­kä­li Jee­sus oli­si vie­lä pa­rem­man ru­kouk­sen voi­nut opet­taa, hän oli­si sen teh­nyt. Sik­si se on tur­val­li­nen ru­kous.

Jaakko Ranta, virkavapaalla Lappeen seurakunnasta oleva pappi. Työskentelee tällä hetkellä ikkuna- ja oviteollisuudessa. Asuu Vantaalla. Kihloissa.

Jaakko Ranta, virkavapaalla Lappeen seurakunnasta oleva pappi. Työskentelee tällä hetkellä ikkuna- ja oviteollisuudessa. Asuu Vantaalla. Kihloissa.

Henriikka Haukipuro

Jaakko Ranta, virkavapaalla Lappeen seurakunnasta oleva pappi. Työskentelee tällä hetkellä ikkuna- ja oviteollisuudessa. Asuu Vantaalla. Kihloissa.

Jaakko Ranta, virkavapaalla Lappeen seurakunnasta oleva pappi. Työskentelee tällä hetkellä ikkuna- ja oviteollisuudessa. Asuu Vantaalla. Kihloissa.

Henriikka Haukipuro

”Mei­dän ei tar­vit­se näyt­tää suun­taa, vaan kul­kea pe­räs­sä”

Artikkelit16.5.2020 6.40

Ih­mi­nen pe­las­tuu yk­sin ar­mos­ta, us­kol­la Kris­tuk­seen. Te­o­lo­git Klaus Kal­li­o­ran­ta (33) ja Jaak­ko Ran­ta (30) va­lai­se­vat kes­kus­te­lul­laan us­kon luo­vut­ta­ma­ton­ta ydin­tä.

Pixabay

Pixabay

Ha­lu­at­ko ää­ni­kir­jan lu­ki­jak­si?

Uutiset16.5.2020 6.00

Jos va­paa­eh­tois­työ ää­ni­kir­jo­jen pa­ris­sa kiin­nos­taa, lä­he­tä lu­ku­näy­te osoit­tee­seen sirk­ka-lii­sa.tur­ti­nen@srk.fi.

Irja Riekki

Irja Riekki

Pal­ki­tuis­sa kä­si­kir­joi­tuk­sis­sa pai­noi­vat tuo­reus ja oma­pe­räi­syys – SRK:n kir­joi­tus­kil­pai­lut ovat rat­ken­neet

Uutiset15.5.2020 15.20

SRK:n jär­jes­tä­miin las­ten ku­va­kir­jo­jen, las­ten ja nuor­ten kir­jo­jen sekä ru­no­jen ja afo­ris­mien kir­joi­tus­kil­pai­lui­hin saa­pui yh­teen­sä 119 kä­si­kir­joi­tus­ta vuo­den 2019 lop­puun men­nes­sä. Eni­ten kä­si­kir­joi­tuk­sia, 55, lä­he­tet­tiin ru­no­kil­pai­luun. Las­ten ku­va­kir­jo­jen kil­pai­luun saa­pui 50 ja nuor­ten­kir­jo­jen sar­jaan 14 kä­si­kir­joi­tus­ta.

Heili ja Lilja saivat ristiäisissä luottotehtävän: kuivata siskojensa päät kasteen jälkeen. Karoliina-äidin sylissä Beata.

Heili ja Lilja saivat ristiäisissä luottotehtävän: kuivata siskojensa päät kasteen jälkeen. Karoliina-äidin sylissä Beata.

Heili ja Lilja saivat ristiäisissä luottotehtävän: kuivata siskojensa päät kasteen jälkeen. Karoliina-äidin sylissä Beata.

Heili ja Lilja saivat ristiäisissä luottotehtävän: kuivata siskojensa päät kasteen jälkeen. Karoliina-äidin sylissä Beata.

Etä­ris­ti­äi­sis­tä­kin vä­lit­tyi yh­tei­söl­li­syys

Uutiset15.5.2020 6.05

Ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­heut­ta­man ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sen vuok­si kir­kot tar­jo­a­vat per­he­juh­lia etä­lä­he­tyk­si­nä.

Rauman Rauhanyhdistyksen diakoniatoimikunta soitteli eristyksen alussa vanhuksille ja varmisti, että tukea on tarjolla. – Yleisesti olemme muistuttaneet ihan kaikkia avun ja tuen mahdollisuudesta, sanoo toimikunnan vastuuhenkilö Meeri Sikala.

Rauman Rauhanyhdistyksen diakoniatoimikunta soitteli eristyksen alussa vanhuksille ja varmisti, että tukea on tarjolla. – Yleisesti olemme muistuttaneet ihan kaikkia avun ja tuen mahdollisuudesta, sanoo toimikunnan vastuuhenkilö Meeri Sikala.

Kerttu Kinnunen

Rauman Rauhanyhdistyksen diakoniatoimikunta soitteli eristyksen alussa vanhuksille ja varmisti, että tukea on tarjolla. – Yleisesti olemme muistuttaneet ihan kaikkia avun ja tuen mahdollisuudesta, sanoo toimikunnan vastuuhenkilö Meeri Sikala.

Rauman Rauhanyhdistyksen diakoniatoimikunta soitteli eristyksen alussa vanhuksille ja varmisti, että tukea on tarjolla. – Yleisesti olemme muistuttaneet ihan kaikkia avun ja tuen mahdollisuudesta, sanoo toimikunnan vastuuhenkilö Meeri Sikala.

Kerttu Kinnunen

Pu­he­lin­soit­to on nyt mo­nel­le tar­peen

Uutiset14.5.2020 6.30

Suo­men ev.-lut. kirk­ko tie­dot­ti 30. huh­ti­kuu­ta ruo­ka-avun tar­vit­si­joi­den mää­rän kak­sin­ker­tais­tu­neen ko­ro­na­e­pi­de­mi­an myö­tä. Myös osa rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä on huo­leh­ti­nut ruo­an riit­tä­mi­ses­tä ko­deis­sa.

Erja Hatula

Erja Hatula

Rip­pi­kou­lu­lai­set pää­se­vät sit­ten­kin lei­ril­le

Uutiset13.5.2020 13.15

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) on päi­vit­tä­nyt rip­pi­kou­lu­suun­ni­tel­maan­sa. Uu­den suun­ni­tel­man mu­kaan ke­sän lei­rit to­teu­tu­vat: rip­pi­kou­lu­lai­set ko­koon­tu­vat nel­jän päi­vän lei­ri­jak­sol­le, joka päät­tyy kon­fir­maa­ti­oon.

SRK:lle ha­e­taan vies­tin­tä­pääl­lik­köä

Uutiset13.5.2020 6.50

SRK:lla on avoin­na vies­tin­tä­pääl­li­kön teh­tä­vä. Vies­tin­tä­pääl­lik­kö vas­taa SRK:n vies­tin­nän ko­ko­nai­suu­des­ta.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Lä­he­tä lau­lu­toi­ve Sii­o­nin lau­lu­jen ja vir­sien il­taan

Uutiset13.5.2020 6.45

Per­jan­tai­na 12.6. to­teu­te­taan li­ve­lä­he­tys, jos­sa kuul­laan toi­vot­tu­ja Sii­o­nin lau­lu­ja ja vir­siä. Min­kä lau­lun ha­lu­ai­sit kuul­la ja mis­tä syys­tä?

Heli Majuri

Heli Majuri

Pe­las­tus­ta ei pe­ru­ta

Matkaevääksi13.5.2020 6.20

Tie­dät­hän sen tun­teen, kun asun­to­vau­nu ve­de­tään oven eteen ja ale­taan pa­ka­ta Su­vi­seu­roi­hin läh­töä var­ten? Sil­loin ovat toi­veet ja odo­tuk­set kor­keim­mil­laan. Mo­nen toi­vee­na on pääs­tä joka kesä Su­vi­seu­roi­hin. Toi­veet muut­tu­vat nä­ke­mi­sek­si, kun en­sim­mäi­nen su­vi­seu­ra­kylt­ti nä­kyy.

Pyhä Hen­ki oh­jaa to­tuu­teen

Pääkirjoitukset13.5.2020 6.00

Kris­ti­no­pin mu­kaan Ju­ma­lan ja Va­pah­ta­jan Jee­suk­sen Kris­tuk­sen tun­te­mi­nen ja Ju­ma­lan lap­sek­si pää­se­mi­nen on elä­mäm­me kal­lein asia. Vaik­ka us­ko on hen­ki­lö­koh­tai­nen, Kris­tuk­sen seu­raa­jat ko­ke­vat kes­ki­näis­tä yh­teyt­tä. Raa­mat­tu ker­too, kuin­ka al­ku­seu­ra­kun­ta eli kes­ki­näi­ses­sä rak­kau­des­sa. Tä­män sai ai­kaan Pyhä Hen­ki.

Lauluryhmä toimi tilaisuudessa esilaulajana.

Lauluryhmä toimi tilaisuudessa esilaulajana.

Veikko Raappana

Lauluryhmä toimi tilaisuudessa esilaulajana.

Lauluryhmä toimi tilaisuudessa esilaulajana.

Veikko Raappana

"Tun­tui kuin lau­lu olis tul­lut su­vis­tel­tas­ta!"

Uutiset12.5.2020 6.20

Vii­me per­jan­tai­na 8. tou­ko­kuu­ta vie­tet­ty Sii­o­nin lau­lu­jen il­ta sai suu­ren suo­si­on: lä­he­tys­tä seu­rat­tiin yh­teen­sä 12 000 osoit­tees­ta – niin Suo­mes­ta kuin ul­ko­mail­ta­kin.

– Olemme erityisesti Jumalan sydämellä huolinemme ja murheinemme, sanoo Mervi Soukka lapsenlapsi sylissään.

– Olemme erityisesti Jumalan sydämellä huolinemme ja murheinemme, sanoo Mervi Soukka lapsenlapsi sylissään.

Kuva haastateltavalta

– Olemme erityisesti Jumalan sydämellä huolinemme ja murheinemme, sanoo Mervi Soukka lapsenlapsi sylissään.

– Olemme erityisesti Jumalan sydämellä huolinemme ja murheinemme, sanoo Mervi Soukka lapsenlapsi sylissään.

Kuva haastateltavalta

Pie­niä suu­res­sa suun­ni­tel­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta11.5.2020 6.50

Ou­lun­sa­lo­lai­sen Mer­vi Sou­kan ”voi­ma­lau­se” löy­tyy Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mis­ta (6:26): ”Kat­so­kaat tai­vaan lin­tu­ja, ei he kyl­vä ei­kä nii­tä, ei myös ko­koa rii­heen, ja tei­dän tai­vaal­li­nen Isän­ne ruok­kii hei­dät. Et­te­kö te pal­joa enem­pi ole kuin he?”

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

"Äi­tiyt­tä on kai­kis­sa ja kaik­ki­al­la"

Uutiset10.5.2020 6.30

Toi­nen toi­voo tu­le­van­sa äi­dik­si, toi­nen ei osaa aja­tel­la äi­tiyt­tä omal­le koh­dal­leen. Äi­tiy­del­lä on mo­net kas­vot – ja sa­mat­kin kas­vot voi­vat näyt­tyä eri­lai­si­na eri ti­lan­teis­sa.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Kris­tus ja hä­nen val­ta­kun­tan­sa

Sana sunnuntaiksi10.5.2020 6.20

Ope­tus­lap­sil­leen pi­tä­män­sä pit­kän jää­hy­väis­pu­heen jäl­keen Jee­sus aloit­ti ru­kouk­sen. Hän to­te­si het­ken­sä koit­ta­neen ja pyy­si, et­tä Isä kir­kas­tai­si Poi­kan­sa, jot­ta Poi­ka voi­si kir­kas­taa Isään­sä. Evan­ke­liu­mi­teks­tin kes­kei­nen sa­no­ma on Isän ja Po­jan yh­teys, Kris­tuk­sen ja hä­nen seu­raa­jien­sa yh­teys.

Opistojen suosio ei horju, vaikka yhteiskunnan tilanne on epävakaa. Kuvituskuva Ranuan opistolta.

Opistojen suosio ei horju, vaikka yhteiskunnan tilanne on epävakaa. Kuvituskuva Ranuan opistolta.

Eero Österberg

Opistojen suosio ei horju, vaikka yhteiskunnan tilanne on epävakaa. Kuvituskuva Ranuan opistolta.

Opistojen suosio ei horju, vaikka yhteiskunnan tilanne on epävakaa. Kuvituskuva Ranuan opistolta.

Eero Österberg

Ko­ro­na ei hi­das­ta opis­toon ha­lu­a­via

Uutiset9.5.2020 6.35

Kris­til­lis­ten kan­sa­no­pis­to­jen ha­ku­ai­ka ai­kuis­lin­jo­jen ha­kua lu­kuun ot­ta­mat­ta on päät­ty­nyt. Ko­ro­na­vi­rus ei näy­tä vai­kut­ta­neen ha­ki­joi­hin, sil­lä ha­ke­muk­sia on tul­lut kai­kil­le kol­mel­le opis­tol­le run­saas­ti.