JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Blogikirja avaa näkymän uskovaisten ihmisten elämään

6.5.2019 6.52

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190506065200

SRK:n uu­si kir­ja Hyvä et­tä ker­roit – Blo­gi­teks­te­jä elä­mäs­tä, us­kos­ta ja toi­vos­ta on ar­vo­kas kä­de­no­jen­nus ih­mi­sel­tä ih­mi­sel­le. Ajat­te­len, et­tä jo­kai­nen kir­joi­tus on ikään kuin ar­ki­lah­ja toi­sel­ta saat­to­mie­hel­tä. Lah­jan an­ta­ja voi ol­la lu­ki­jal­le tut­tu tai täy­sin tun­te­ma­ton. Kai­kis­ta kir­joi­tuk­sis­ta vä­lit­tyy va­loa ja toi­voa lu­ki­jan usein kes­ke­ne­räi­sel­tä tun­tu­vaan ar­keen.

It­se en ol­lut kir­joit­ta­nut en­kä lu­ke­nut blo­ge­ja en­nen kuin aloi­tin Päi­vä­mie­hen blo­gis­ti­na tä­män vuo­den alus­sa. Mi­nul­le kaik­ki kir­jan kir­joi­tuk­set oli­vat si­ten uu­sia ja lä­hes kaik­ki kir­joit­ta­jat täy­sin tun­te­mat­to­mia. Kos­ka lä­hes jo­kai­ses­sa 46 teks­tis­sä on voi­ma­kas ti­lan­ne­la­taus, kir­joi­tuk­sia piti lu­kea ”päi­vän an­nok­si­na”.

Kir­jan an­si­o­kas si­säl­tö on tee­moi­tet­tu kah­dek­san ot­si­kon al­le: Elä­män vä­ri­pa­let­ti on run­sas, Kuun­te­le­mi­sen ar­vois­ta, Em­me ole ran­dom­tyyp­pe­jä, Omas­ta ko­ti­pe­säs­tä, Kipu ei kysy, ha­lu­at­ko mi­nut, Maa­il­maa ih­me­tel­les­sä sar­kaa riit­tää, Tuu­li tyyn­tyy, läm­pö jää ja Mis­tä kaik­ki valo tu­lee. Ot­si­koi­den al­le koo­tut teks­tit ker­to­vat kes­ke­ne­räi­syy­des­tä, epä­var­muu­des­ta ja ka­to­a­vai­suu­des­ta, tuo­vat loh­tua ja tur­vaa, piir­tä­vät ra­jat.

Tar­kas­te­lin tee­moi­tus­ta pait­si si­säl­töi­nä myös sil­tä kan­nal­ta, kir­joit­ta­vat­ko tie­tyt blo­gis­tit sa­man­tyyp­pi­siä kir­joi­tuk­sia. Tämä liit­tyy pit­käl­ti omiin poh­din­toi­hi­ni tu­le­vien blo­gien ai­he­va­lin­nois­ta. Kir­jan lo­pus­sa use­at kir­jan blo­gis­teis­ta ker­to­vat kir­joit­ta­neen­sa omas­ta ar­jes­taan ja työ­hön­sä liit­ty­vis­tä ti­lan­teis­ta. Ajat­te­len, et­tä blo­gien rik­kaus nou­see juu­ri nois­ta pe­rus­te­luis­ta. Kun blo­gis­tit tu­le­vat eri­lai­sis­ta elä­män­ti­lan­teis­ta, mo­net lu­ki­jat saa­vat oma­koh­tai­sia ar­ki­lah­jo­ja.

Kir­jaan va­li­tut blo­gi­teks­tit ker­to­vat roh­ke­as­ti vai­keis­ta­kin ai­heis­ta, ku­ten ho­mo­sek­su­aa­li­suu­des­ta, al­ko­ho­lin käy­tös­tä ja mo­nen­lai­sis­ta muis­ta ki­vuis­ta. Enem­män­kin oli­si voi­nut lu­kea. Luul­ta­vas­ti teks­te­jä löy­tyy kui­ten­kin li­sää Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den blo­gi­ar­kis­tos­ta. Nou­si mie­leen myös sel­lai­nen aja­tus, et­tä oli­si mie­len­kiin­tois­ta tu­tus­tua joi­hin­kin kir­joit­ta­jiin.

Kir­jan lo­pus­sa on kir­joit­ta­jien ko­ke­muk­sia blo­gis­ti­na toi­mi­mi­ses­ta. Ko­ke­muk­set ovat myön­tei­siä. Useim­mat kir­joit­ta­jat ker­to­vat saa­neen­sa hy­vää pa­lau­tet­ta, muu­ta­mat jopa ki­pi­nän pit­kil­le kes­kus­te­luil­le.

Han­na Kal­lun­gin toi­mit­ta­ma Hyvä et­tä ker­roit – Blo­gi­teks­te­jä elä­mäs­tä, us­kos­ta ja toi­vos­ta on hy­väl­lä ta­val­la eri­lai­nen kir­ja. Tyk­kään lu­kea myös ko­lum­ne­ja ja nii­den ta­paan blo­gi­teks­tit ovat ly­hyi­tä, ajan­koh­tai­sia teks­te­jä, jois­sa on hen­ki­lö­koh­tai­nen mie­li­pi­de mu­ka­na.

Us­kon, et­tä tämä kir­ja omal­la ar­vok­kaal­la si­säl­löl­lään avaa oven myös Päi­vä­mie­hen ny­kyis­ten blo­gien ää­rel­le. Sana “blogi” ei eh­kä kui­ten­kaan ole kai­kil­le tut­tu, jo­ten kir­ja­myy­jien tu­lee va­rau­tua tulk­kauk­seen.

LiisaHuusko
Olen leiponut niin kauan kuin muistan. Aloitin leipomisen varpaillaan kurottaen. Sen jälkeen sekä leipomista että kurottelua jatkui monen vuosikymmenen ajan. Nyt molemmat ovat asettuneet pieniin kotitarpeisiin. Minulla on kokemusta työelämästä, työelämän ulkopuolelta ja siltä väliltä. Nykyarjessa mietin monenlaisia asioita eri näkökulmista ja eri aikajänteillä. Yritän säästää voimia pahan päivän varalle. Minulle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen: liisaelina.huusko(at)gmail.com
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys