JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kortin täydeltä onnea

18.3.2019 6.56

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190318065600

Ta­va­ra­ta­lon kort­ti­hyl­lys­sä on kym­me­niä kuk­ka­kort­te­ja 50–90-vuo­ti­ail­le, mut­ta on yl­lät­tä­vän vai­kea löy­tää kol­mi­nu­me­rois­ta kort­tia. Tänä ke­vää­nä ha­lu­an ni­mit­täin on­ni­tel­la van­hin­ta tun­te­maa­ni ih­mis­tä hä­nen täyt­tä­es­sä 100 vuot­ta! Lo­pul­ta kort­tia löy­tyy jopa kah­ta mal­lia. Toi­ses­sa on enem­män, toi­ses­sa vä­hem­män pu­nai­sia ruu­su­ja.

Kun on­nit­te­len ja muis­tan tiet­tyä hen­ki­löä, saan hä­net ai­na­kin ti­la­päi­ses­ti omaan si­sä­pii­rii­ni. Ajat­te­len hän­tä kort­tia ja on­nit­te­lu­teks­tiä va­li­tes­sa­ni, ja tun­tuu, et­tä olen kor­tin saa­jan kans­sa poik­keuk­sel­li­ses­sa vuo­ro­vai­ku­tus­suh­tees­sa.

Ta­val­li­ses­ti et­sin on­nit­te­lu­kort­tiin so­pi­van ru­non tai lau­lun sä­keis­tön. Olen lu­kui­sia ker­to­ja to­den­nut, et­tä SRK:n jul­kai­se­ma kir­ja Juh­lat lä­hes­ty­vät (1995) ei petä. Sii­tä on löy­ty­nyt runo tai lau­se hy­vin mo­neen ti­lan­tee­seen. Per­heen rip­pi­lap­set, yli­op­pi­laat ja am­mat­tiin val­mis­tu­vat ovat var­mas­ti huo­man­neet, et­tä sa­mat ru­not ovat ol­leet jo mo­nes­sa kor­tis­sa. Joku on opet­ta­nut heil­le, et­tei ole so­pi­vaa mai­ni­ta tuol­lai­ses­ta. Kai­kis­ta on­nit­te­lu­kor­teis­ta­ni löy­tyy myös ar­vo­kas ja ku­lu­ma­ton toi­vo­tus: ”On­nea ja Tai­vaan Isän siu­naus­ta”.

Muu­ta­mia ker­to­ja olen kir­joit­ta­nut on­nit­te­lu­kort­tiin oma­te­koi­sen ru­non. Hei­nä­kui­se­na yö­nä kat­se­lin il­mei­ses­ti eng­lan­nin­kie­li­siä unia. Ali­ta­jun­ta­ni val­mis­te­li vies­tiä sak­sa­lai­sel­le vä­vyl­le­ni. Aa­mul­la Sveit­sis­tä tuli ter­veh­dys: pie­ni tyt­tö on syn­ty­nyt. On­nit­te­lu­ru­no oli oi­ko­lu­kua vail­le val­mis.

I am so small, so small

and just like this I have a spe­ci­al right to en­joy

love, care and hap­pi­nes from God, my pa­rents and my sis­ter.

Minä olen niin pie­ni, niin pie­ni

ja juu­ri täl­lai­se­na mi­nul­la on eri­tyi­nen oi­keus naut­tia

Ju­ma­lan, van­hem­pie­ni ja sis­ko­ni rak­kau­des­ta, huo­len­pi­dos­ta ja on­nes­ta.

Eri­tyi­ses­ti lap­sil­le on tär­ke­ää, et­tä syn­ty­mä­päi­vä­kor­tis­sa on oi­kea nu­me­ro. Tyt­tö­jen en­sim­mäi­sis­sä kor­teis­sa on nuk­ke­ja, ala­kou­lui­käi­sil­lä kiil­tä­viä kei­ju­ja ja prin­ses­so­ja. Pien­ten poi­kien si­ni­sä­vyis­sä kor­teis­sa on pal­lo­ja ja au­to­ja, isom­mil­la eri­lai­sia har­ras­tus­vä­li­nei­tä. Vaik­ka va­li­koi­maa on pal­jon, nu­me­ro­kor­teis­ta ei ai­na löy­dy tie­tyn lap­sen nä­köi­siä ku­via. Sil­loin voi va­li­ta vaik­ka ku­va­kor­tin, joka ker­too las­ten ja nuor­ten har­ras­tuk­sis­ta ja haa­veis­ta. Hie­nos­ti ku­va­tut he­vo­set, koi­rat, kis­sat ja lin­nut ovat ai­na­kin mi­nun koh­dal­la rat­kais­seet mon­ta kort­ti­os­tos­ta.

Jos isä­ni oli­si elos­sa, an­tai­sin hä­nel­le 100-vuo­tis­päi­vä­nä he­vos­kor­tin. Isäl­le saat­tai­si muis­tua ku­vas­ta mie­leen oma mus­tan­rus­kea he­vo­nen, Til­li. Ken­ties isä to­te­ai­si: Läh­de­tään­kö, Til­li, huo­men­na puu­sa­vot­taan?

Kort­ti­va­li­koi­man ää­rel­lä he­rää aja­tus, voi­si­vat­ko eri­lai­set am­ma­tit ja elä­män­teh­tä­vät nä­kyä kort­tien ai­heis­sa pa­rem­min. Käyn mie­les­sä­ni läpi eri­lai­sia juh­li­joi­ta, joi­ta olen lä­hi­ai­koi­na muis­ta­nut ja ku­vit­te­len hei­dät kat­so­mas­sa kort­te­jaan. Niis­sä voi­si ol­la esi­mer­kik­si säh­kö­mie­hen, ti­lin­tar­kas­ta­jan, au­to­myy­jän, sai­raan­hoi­ta­jan, ta­lon­mie­hen ja opet­ta­jan, miel­tä ilah­dut­ta­via ku­via. Sii­nä­pä oli­si kort­tien piir­tä­jil­le ai­hei­ta!

Mis­tä minä oi­ke­as­taan on­nit­te­len? Tie­tys­ti on ilon ai­he, kun yk­si­vuo­ti­as on iso vau­va ja 3-vuo­ti­as rei­pas ja oma­toi­mi­nen tou­hu­a­ja. On ar­vo­kas­ta näh­dä, mi­ten eri asi­ois­sa lah­jak­kaat lap­set ja nuo­ret ke­hit­ty­vät ja vah­vis­tu­vat vuo­si ker­ral­laan. Ajo­kor­tin saa­mi­set, eri­lai­set val­mis­tu­jai­set ja per­he­juh­lat jä­sen­tä­vät ai­kuis­tu­mis­ta. Myös opis­ke­lu­pai­kan, uu­den ko­din ja työ­pai­kan saa­jat an­sait­se­vat omat kort­tin­sa: on saa­vu­tet­tu elä­män tär­kei­tä etap­pe­ja.

Tu­los­tus­tek­niik­ka ja tuok­su­jen­tal­len­nus ke­hit­ty­vät no­pe­as­ti. Vir­tu­aa­li­on­nit­te­lut liik­ku­vat jo nyt omis­sa sfää­reis­sään. Eh­kä kort­ti jää pa­pe­ri­ver­si­o­na vä­hi­tel­len pois käy­tös­tä, ja saan jo lä­hi­vuo­si­na on­nit­te­lu­kor­tin si­jaan tuok­su­van pul­la­mum­mon, joka neu­loo si­nis­tä suk­kaa.

LiisaHuusko
Olen leiponut niin kauan kuin muistan. Aloitin leipomisen varpaillaan kurottaen. Sen jälkeen sekä leipomista että kurottelua jatkui monen vuosikymmenen ajan. Nyt molemmat ovat asettuneet pieniin kotitarpeisiin. Minulla on kokemusta työelämästä, työelämän ulkopuolelta ja siltä väliltä. Nykyarjessa mietin monenlaisia asioita eri näkökulmista ja eri aikajänteillä. Yritän säästää voimia pahan päivän varalle. Minulle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen: liisaelina.huusko(at)gmail.com
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys