JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kirjoittaminen avaa polkua

18.3.2014 10.17

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140318101700

Elän elä­mä­ni ruuh­ka­vuo­sia ison per­heen työs­sä­käy­vä­nä äi­ti­nä. Olen on­nel­li­nen täs­tä elä­män­vai­hees­ta. Toki näi­hin vuo­siin on mah­tu­nut ilon ja on­nel­li­suu­den li­säk­si myös ki­pua ja mur­het­ta. Mut­ta sel­lais­ta elä­mä on.

Mi­nua pyy­det­tiin Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den blog­ga­rik­si. Kun pu­he­lin soi kes­ken rii­si­puu­ron häm­men­tä­mi­sen, luu­lin et­tä soit­ta­ja oli ro­mu­au­to­jen ke­rää­jä, jon­ka oli pi­tä­nyt soit­taa jo ai­em­min. Mut­ta soit­ta­ja oli­kin Ol­li Päi­vä­mie­hes­tä. En­sim­mäi­se­nä is­ki aja­tus, et­tä en eh­di. Seu­raa­va­na ta­ju­sin, et­tä asia kieh­toi mi­nua. Olen pik­ku­ty­tös­tä as­ti kir­joit­ta­nut päi­vä­kir­jo­ja. Ne kaik­ki ovat tal­lel­la.

Näi­den ruuh­ka­vuo­sien ai­ka­na olen vaih­ta­nut ky­nän vi­de­o­ka­me­raan. Ajan­käyt­tö­ä­ni olen jou­tu­nut miet­ti­mään ihan oi­ke­as­ti. Ai­van niin kuin te­o­ri­ois­sa, ih­mi­nen jak­saa ai­kan­sa ki­ris­tää, vaa­tia it­sel­tään li­sää, to­teut­taa sa­man mää­rän asi­oi­ta ai­na vain pie­ne­ne­väs­sä ai­ka­yk­si­kös­sä. Niin myös minä. Kun on use­am­pi lap­si, on myös use­am­pia asi­oi­ta elet­tä­vä­nä ja vas­tat­ta­va­na. Mut­ta sit­ten­kin väi­tän, et­tä elä­mä­ni on rau­hoit­tu­maan päin. Toki edel­leen opet­te­len pois suo­rit­ta­mi­ses­ta ja elä­mään het­kes­sä si­ten, et­ten kan­na huol­ta tu­le­vas­ta.

Kir­jat ja kir­joit­ta­mi­nen ovat kieh­to­neet mi­nua ai­na. Ra­kas­tan kir­ja­kaup­po­ja. Pie­ne­nä tyt­tö­nä jos­kus poik­ke­sin kou­lu­mat­kan var­rel­la ole­vaan kir­ja­kaup­paan. Muis­tan vie­lä­kin sen tuok­sun. Nyt ai­kui­se­na, jos työ­mat­kal­la­ni on ai­kaa, me­nen kir­ja­kaup­paan.

Ha­lu­ai­sin pa­la­ta ta­kai­sin kir­joit­ta­mi­seen. Blo­gin kir­joit­ta­mi­nen tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den py­säh­tyä vä­lil­lä het­kek­si. Tie­dän sen tun­teen, kun on saa­nut teks­tin val­miik­si niin, et­tä se vas­taa omia aja­tuk­sia. Tie­dän myös sen tun­teen, kun it­se kir­joit­ta­mi­nen al­kaa ava­ta pol­kua eteen­päin.

En­nen kuin lu­pau­duin blo­gis­tik­si, ha­lu­sin kui­ten­kin vie­lä ky­syä las­ten mie­li­pi­det­tä. Per­he on elä­mä­ni tär­kein si­säl­tö, en­kä us­ko et­tä voi­sin kir­joit­taa blo­gia kir­joit­ta­mat­ta jo­tain sii­tä­kin. Otin asi­an pu­heek­si il­ta­päi­vän ruo­ka­pöy­däs­sä. Lap­set kä­sit­te­li­vät asi­aa omal­la rie­mul­li­sel­la ta­val­laan. Ym­mär­sin saa­nee­ni lu­van tie­tyin va­roi­tuk­sin. Lap­set puo­les­taan ai­koi­vat teh­dä Is­kä–Suo­mi-sa­na­kir­jan.

JohannaKoivisto
Olen ison perheen äiti, minulla on rakas mies, yhdeksän valmiina saatua lasta ja kolme itse synnytettyä. Minulla on myös kuusi lastenlasta. Työskentelen terveydenhuollon opettajana. Rakastan suomalaista metsää ja tuntureita, opettelen lintuja, rentoudun mökillä, haaveilen puutarhasta. Kaksi koiraamme vievät minut sauvakävelylle, ja pilates haastaa minua jatkuvasti. Elämä on mielenkiintoista selviytymistä, jossa ilo ja suru ovat väliin rinnakkain, väliin sisäkkäin.
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys