JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kolmikymppisenä tähyämispaikalla

12.4.2014 10.59

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140412105900

Kol­men­kym­pin ra­ja­pyy­kin lä­hes­ty­es­sä sitä al­kaa kom­pu­roi­da elä­män uu­siin reu­na­eh­toi­hin. Sii­hen, et­tä jo mi­ni­ko­koi­nen sip­si­pus­si voi ol­la kro­pal­le lii­kaa tai sii­hen, et­tä huo­maa kir­jas­tos­sa se­lai­le­van­sa kai­ken­lai­sia elä­män­tai­to-op­pai­ta kum­mal­li­sil­la hi­das­ta­mi­seen liit­ty­vil­lä avain­sa­noil­la (tie­dät­kö muun mu­as­sa: downs­hift, mind­ful­ness). Kat­se ei enää ta­voi­ta­kaan nii­tä suun­nat­to­mia mah­dol­li­suuk­sia, joi­ta kak­si­kymp­pi­sen elä­mä oli pul­lol­laan. Sen si­jaan mie­les­sä voi käy­dä ky­sy­mys: täl­lai­sek­si­kö elä­mä­ni muo­tou­tui?

Nuo­ruu­des­ta ai­kui­suu­teen siir­ryt­tä­es­sä elä­män­teh­tä­vät muut­ta­vat muo­to­aan. Mi­nä­kes­kei­nen it­sen­sä et­si­mi­nen ja it­se­näis­ty­mi­nen vaih­tu­vat eh­kä hoi­vaan ja tuot­ta­vuu­teen, elä­män jat­ku­mi­seen per­hees­sä ja yh­teis­kun­nas­sa. Teh­tä­vät li­sään­ty­vät mo­nil­la elä­män alu­eil­la ja vas­tuu kas­vaa. It­sen­sä kas­vat­ta­mi­nen tä­hän vas­tuu­seen, eri­lai­siin teh­tä­viin ja roo­lei­hin, ei ai­na käy yh­tä no­pe­as­ti kuin vas­tuu­ta kart­tuu.

– Olet kas­va­nut äi­dik­si, to­te­si ys­tä­vä­ni, kun ih­met­te­lin hä­nel­le, mik­si olen en­sim­mäis­tä ker­taa huo­lis­sa­ni, kuin­ka lap­si pär­jää isän­sä (toi­sen täy­si­pai­noi­sen huol­ta­jan­sa!) kans­sa mi­nun pois­sa ol­les­sa­ni.

Isän­sä hy­väs­sä hoi­vas­sa oli tuol­loin nel­jäs lap­sem­me.

Kol­mi­kymp­pi­se­nä ole­mi­nen tun­tuu vä­lis­sä liu­ku­hih­na­työl­tä, jota teh­dään mo­nes­sa eri työ­vuo­ros­sa. Sel­lai­nen hen­gäs­tyt­tää. Pai­ne yh­teis­kun­nan ta­hol­ta­kaan ei ole ko­vin ke­veä. Kai­ken tä­män kes­kel­lä elä­män­hal­lin­ta­tai­dot jou­tu­vat ko­e­tuk­sel­le. Huo­maan it­ses­sä­ni ja ym­pä­ril­lä­ni mo­nen­lai­sia kas­vun kamp­pai­lu­ja. Moni jou­tuu opet­te­le­maan uu­del­leen it­sen­sä huo­mi­oi­mis­ta ja teh­tä­vis­tä kiel­täy­ty­mis­tä, jot­ta jak­sai­si. Moni opet­te­lee omien ra­jo­jen nä­ky­väk­si tuo­mis­ta. Moni meis­tä opet­te­lee ta­sa­pai­noi­lua. It­sen­sä kuun­te­le­mi­nen, ver­tais­tu­ki ja usein myös am­mat­ti­tai­toi­nen kes­kus­te­lu­a­pu jä­sen­tä­vät elä­män pa­la­sia oi­keil­le pai­koil­leen.

En kui­ten­kaan sur­kut­te­le! Olen yl­peä meis­tä, oman paik­kam­me löy­tä­neis­tä kol­me­kymp­pi­sis­tä. Elä­män ar­vot ovat tar­ken­tu­neet. Tätä kol­mi­kymp­pis­ten nais­ten var­muut­ta muis­tan ihail­lee­ni vie­lä joi­tain vuo­sia sit­ten. Toi­sek­seen, täs­sä vai­hees­sa­han mo­nen elä­mä on muo­tou­tu­nut sel­lai­sek­si, jos­ta nuo­rem­pa­na haa­vei­li. Jol­la­kin on juu­ri se am­mat­ti, jon­ka eteen teki vuo­sia töi­tä. Joku elää haa­vet­taan to­dek­si per­heen kes­kel­lä. Toi­sel­le ta­lou­del­li­nen va­ka­va­rai­suus on suo­nut mah­dol­li­suu­den naut­tia mat­kus­te­lus­ta, joku on puo­les­taan os­ta­nut oman ko­din. Tut­tu­ni os­ti he­vo­sen! Toi­saal­ta ky­sy­mys, täl­lais­ta­ko elä­mä­ni tu­lee ole­maan, sy­sää puo­les­taan jon­kun tar­ken­ta­maan elä­män­sä suun­taa ja vaih­ta­maan vaik­ka­pa am­mat­tia.

En sur­kut­te­le myös­kään ar­jen ruuh­kai­suut­ta tai mi­nän kans­sa käy­ty­jä ki­pei­tä kes­kus­te­lu­ja. Mi­nus­ta kas­vu­ki­pu­jen vas­taa­not­ta­mi­nen ja elä­män kaik­kien sä­vy­jen roh­kea ja re­hel­li­nen koh­taa­mi­nen on ihail­ta­vaa. Pi­dän ar­vok­kaa­na sitä, et­tä us­kal­taa la­ka­ta pär­jää­mäs­tä ja ot­taa apua vas­taan. Näen myön­tei­se­nä sen, et­tä ruuh­ka­vuo­det opet­ta­vat mei­tä pri­o­ri­soi­maan. Siu­nauk­sek­si ys­tä­vä­ni tätä pyö­ri­tys­tä kut­sui, kun oli vii­kon ol­lut sai­ras­lo­mal­la eris­tyk­sis­sä lä­hei­sis­tään ja ar­jen teh­tä­vis­tään. Ju­ma­lan siu­naus­ta on tämä in­hi­mil­li­nen elä­mä täs­sä ja nyt.

ElisaTuukkanen
Keittiön pöydän alla kuusikymmentä varvasta ja sänkyä piirittävät kirjaston kolmekymmentäkuusi lainateosta. Liitutahra hihansuussa ja sydämellä sinapinsiemenen verran lujaa luottamusta.
4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys