JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Suostumisen ja kieltäytymisen rajapinnoilla

14.11.2014 6.57

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141114065700

Ko­to­nam­me oli hoi­dos­sa lap­si, joka ei ol­lut usein ky­läil­lyt meil­lä. Il­lan ai­ka­na hä­nel­le nou­si kor­kea kuu­me ja tar­jo­sin hä­nel­le sär­ky­lää­ket­tä. Sel­ke­äl­lä ää­nel­lä tämä kou­lu­lai­nen sa­noi, et­tei ole ai­em­min syö­nyt ko­ko­nai­si­na nie­lais­ta­via kap­se­lei­ta. Hie­man häm­men­ty­en et­sin omien al­le kou­lui­käis­ten las­tem­me lääk­kei­tä, ja hoi­to­lap­si sai lie­vi­tys­tä olo­ti­laan­sa.

Mie­tin myö­hem­min häm­men­nys­tä­ni. Sitä ei syn­nyt­tä­nyt aja­tus vaa­ti­vas­ta lap­ses­ta ei­kä eh­kä edes tie­tä­mät­tö­myy­te­ni tuon ikäi­sen lap­sen lää­ke­tot­tu­muk­sis­ta. Olin yl­lät­ty­nyt, kos­ka tuo koh­te­li­as ja kilt­ti lap­si us­kal­si vie­raas­sa ym­pä­ris­tös­sä sa­noa "ei" ja puo­lus­taa omia ra­jo­jaan.

Jos­kus taas olen ol­lut ti­lan­teis­sa, jois­sa olen suo­ras­taan odot­ta­nut kiel­toa. Olen näh­nyt ti­lan­tei­ta, jois­sa nuo­ren ki­ka­tuk­sen taak­se on kät­key­ty­nyt kiu­saan­tu­mis­ta, kun toi­nen nuo­ri on hän­tä fyy­si­ses­ti kos­ket­ta­nut – huu­mo­rin var­jol­la. Olen ol­lut häm­men­ty­nyt ja kiuk­kui­nen­kin. Vaik­ka hy­väk­sy­tyk­si tu­le­mi­sen tar­ve on nuo­re­na suu­ri, kaik­keen ei pidä suos­tua! Sel­ke­än ein sa­no­mi­ses­sa aut­tai­si eh­kä, jos on saa­nut pu­hua oman ja toi­sen ke­hon ra­jois­ta tur­val­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä. Se, mikä ei tun­nu hy­väl­tä, ei ole hy­väk­syt­tyä. Oman ke­hon it­se­mää­rää­mi­soi­keus on mei­dän jo­kai­sen oi­keus.

Tur­val­li­siin ih­mis­suh­tei­siin kuu­luu oi­keus saa­da kun­ni­oi­tus­ta omil­le hen­ki­sil­le ja fyy­si­sil­le ra­joil­le. Sen taus­tal­la on ko­ke­mus hy­väk­sy­tyk­si tu­le­mi­ses­ta sel­lai­se­na kuin olen. Taus­tal­la on myös ko­ke­mus, et­tä mi­nun mie­li­pi­det­tä­ni on kuun­nel­tu ja olen saa­nut vai­kut­taa omiin asi­oi­hi­ni. Näi­den ko­ke­mus­ten tar­jo­a­mi­nen on mei­dän van­hem­pien vas­tuul­li­nen teh­tä­vä.

Kas­va­tuk­sen yh­tey­des­sä pu­hu­taan usein ra­jois­ta ja rak­kau­des­ta. Ajat­te­li­sin, et­tä ra­jo­jen opet­ta­mi­sen voi­si ulot­taa lä­hiyh­tei­sö­jen ra­jois­ta myös omien ra­jo­jen tun­nis­ta­mi­seen ja it­se­ar­vos­tuk­sen tu­ke­mi­seen.

ElisaTuukkanen
Keittiön pöydän alla kuusikymmentä varvasta ja sänkyä piirittävät kirjaston kolmekymmentäkuusi lainateosta. Liitutahra hihansuussa ja sydämellä sinapinsiemenen verran lujaa luottamusta.
4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys