JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Toteamuksia terveydestä, kysymyksiä sairaudesta

31.10.2014 6.53

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141031065300

Muis­tat­ko ko­ke­muk­sen, kun olet ki­pe­ä­nä lu­van­nut ar­vos­taa hy­vin­voi­via päi­viä ihan eri­tyi­sel­lä ta­val­la? Kun mie­li­a­laa val­taa kipu tai huo­li tu­le­vai­suu­des­ta, ko­kee moni oma­koh­tai­ses­ti, kuin­ka tär­keä asia ter­veys on. Usei­den tut­ki­mus­ten mu­kaan ter­veys on­kin suo­ma­lais­ten tär­keim­piä ar­vo­ja. Ter­vey­den ar­vos­tus hi­poo mak­si­maa­lis­ta hy­vin­voin­tia ko­ros­ta­vas­sa ajas­sam­me kui­ten­kin jos­kus mi­nul­le vie­rai­ta ra­jo­ja. En osaa in­nos­tua mi­nul­le suo­si­tel­lus­ta ter­veys­va­kuu­tuk­ses­ta tai lä­hei­se­ni uu­des­ta die­et­ti­löy­dös­tä. Kah­va­kuu­lan­kin kans­sa hei­lun ihan vain kan­sa­lais­vel­vol­li­suu­des­ta.

Ter­vey­den ko­ros­tu­mi­nen on he­rät­tä­nyt mi­nus­sa ky­sy­myk­sen, voi­ko sai­raa­na elää hy­vää elä­mää. Tä­hän ky­sy­myk­seen olen py­säh­ty­nyt elin­kaa­ren al­kuun ja lop­puun liit­ty­vis­sä toi­veis­sa. ”Kun­han hän on ter­ve”, toi­vo­taan usein las­ta odot­ta­es­sa. Van­he­ne­mi­ses­ta pu­hut­ta­es­sa toi­vo­taan usein, et­tä ”kun­han edes muis­ti pe­lai­si”. Eh­kä lau­sah­duk­set ku­vas­ta­vat sitä, et­tä ter­vey­den mu­ka­naan tuo­maa toi­min­ta­ky­kyä pi­de­tään ikään kuin mi­ni­mie­del­ly­tyk­se­nä hy­väl­le elä­mäl­le.

Nämä tu­tut ja hy­väk­syt­tä­vät­kin to­te­a­muk­set saa­vat mi­nut kui­ten­kin toi­si­naan hil­jai­sek­si. Eh­kä­pä sik­si, et­tä olen oma­koh­tai­ses­ti lap­suu­den­per­hee­ni kaut­ta ko­ke­nut, et­tä ter­vey­den­ti­la ei ole ai­na omis­sa kä­sis­säm­me.

Lap­suu­den­per­hees­sä­ni ter­vey­den ja sai­rau­den ky­sy­myk­siä on poh­dit­tu sekä down-sis­ko­ni et­tä isä­ni muis­ti­sai­rau­den myö­tä. Vä­rik­kääs­tä isäs­tä­ni on tul­lut lem­pe­äm­pi, ja pik­ku­sis­ko­ni naut­tii elä­mäs­tään täy­sin sie­mauk­sin pomp­pies­saan vii­det­tä ke­sää 18-vuo­ti­as­lah­jak­si saa­mas­saan tram­po­lii­nis­sa. Vaik­ka hei­dän elä­mäs­sään on vai­kei­ta­kin asi­oi­ta, en sil­ti voi sa­noa hei­dän elä­vän huo­noa elä­mää.

Mil­lais­ta elä­mä on sai­rau­den kans­sa – tätä ky­sy­mys­tä olen poh­ti­nut sekä to­tut­tu­jen lau­sah­dus­ten ää­rel­lä et­tä epä­var­man vai­ke­ne­mi­sen het­kel­lä. Het­kel­lä, jol­loin toi­sen psyy­ke­on­gel­ma on ohi­tet­tu koh­taa­mi­sen vai­keu­den ta­kia tai sii­tä on vai­et­tu sa­no­jen puut­tu­es­sa. Olen aja­tel­lut, et­tä eh­kä mei­dän pi­täi­si tie­tää enem­män ja ja­kaa enem­män ko­ke­muk­si­am­me. Sil­loin osai­sim­me si­joit­taa sai­rau­den osak­si yk­si­lön ko­ke­mus­ta ja elä­mää. Vaik­ka sai­ras­tu­mi­nen esi­mer­kik­si uu­pu­muk­seen hei­ken­tää toi­min­ta­ky­kyä ja on ras­kas pro­ses­si, se on usein edel­ly­tys voi­maan­tu­mi­sel­le ja oman elä­män yhä re­hel­li­sem­mäl­le koh­taa­mi­sel­le. Moni ar­vi­oi omaa elä­män­laa­tu­aan pa­rem­mak­si sai­ras­tu­mi­sen jäl­keen kuin en­nen sai­ras­tu­mis­taan.

Ter­veys on voi­ma­va­ram­me. Sil­ti ter­vey­den ar­vo ja mer­ki­tys elä­män­laa­dun ra­ken­ta­ja­na on suh­teel­lis­ta. Sen si­jaan ih­mi­sar­vo on eh­do­ton. Ih­mi­sar­vo tar­koit­taa mi­nul­le kun­ni­oit­ta­vaa koh­taa­mis­ta, toi­sen roh­ke­aa hy­väk­sy­mis­tä sel­lai­se­na kuin hän on. Täs­tä Jee­sus an­toi pu­hut­te­le­van esi­mer­kin. Hän koh­ta­si yh­teis­kun­nas­sa si­vuun jää­viä: lap­sia, nai­sia ja sai­rai­ta. Hän ei kul­ke­nut ohi ei­kä jät­tä­nyt huo­mi­ot­ta. Hän toi­mi toi­sen par­haak­si. Tä­hän saam­me it­se­kin kan­nus­taa it­se­äm­me. ​

ElisaTuukkanen
Keittiön pöydän alla kuusikymmentä varvasta ja sänkyä piirittävät kirjaston kolmekymmentäkuusi lainateosta. Liitutahra hihansuussa ja sydämellä sinapinsiemenen verran lujaa luottamusta.
4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys