JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Arvovalinnat osana hyvinvointia

18.9.2014 6.46

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140918064600

Kes­to­vai­pan huuh­te­lu ei enää vai­pan­vaih­don jäl­keen in­nos­tai­si. Ko­kouk­seen läh­te­mi­nen kii­rei­sen työ­päi­vän jäl­keen ei ai­na tun­nu hel­pol­ta. Ob­jek­tii­vi­nen ar­jen­hal­lin­ta­mes­ta­ri rat­kai­si­si edel­lä ku­va­tut ar­jen ris­ti­rii­dat suo­ra­vii­vai­ses­ti: jätä te­ke­mät­tä, va­lit­se toi­sin! Yk­si­löl­le rat­kai­su ei kui­ten­kaan ole näin yk­sin­ker­tai­nen. Toi­min­taam­me ja va­lin­toi­him­me kyt­key­tyy ai­na meil­le tär­kei­tä asi­oi­ta, ar­vo­ja.

Omien ar­vo­jen mu­kaan elä­mi­nen ei vält­tä­mät­tä tar­koi­ta help­poa ja mu­ka­vaa elä­mää. Tätä ha­vain­nol­lis­ta­vat muun mu­as­sa alus­sa mai­ni­tut ar­jen esi­mer­kit. Omien ar­vo­jen mu­kaan elä­mi­nen voi jos­kus tar­koit­taa myös jol­lain ta­paa val­ta­vir­ras­ta poik­ke­a­mis­ta. Mo­ni­ar­voi­suut­ta ko­ros­ta­vas­sa yh­teis­kun­nas­sam­me toi­voi­si kui­ten­kin löy­ty­vän ym­mär­rys­tä eri­lai­sil­le va­lin­noil­le. Va­paut­ta on voi­da teh­dä oman­nä­köi­siä va­lin­to­ja. Tämä ei ole suin­kaan mer­ki­tyk­se­tön asia, sil­lä omien ar­vo­jen to­teu­tu­mi­nen joh­taa yk­si­lö­ta­sol­la mer­ki­tyk­sel­li­syy­den ja hy­vin­voin­nin ko­ke­muk­seen.

Ajat­te­len, et­tä hy­väs­sä elä­mäs­sä ei ole kyse het­kit­täi­ses­tä mie­li­hy­vän tai on­nen ko­ke­muk­ses­ta, vaan koko elä­män­kaar­ta kos­ke­vas­ta pyr­ki­myk­ses­tä mer­ki­tyk­sel­li­seen elä­mään. Mer­ki­tyk­sel­li­syy­den tun­ne syn­tyy mie­les­tä­ni sii­tä ko­ke­muk­ses­ta, et­tä voi ko­kea ole­van­sa ar­vo­kas ja et­tä elä­mäl­lä on tar­koi­tus ja pää­mää­rä.

Mi­nul­le tär­keä asia on muun mu­as­sa kris­til­li­nen us­ko. Koen mer­ki­tyk­sel­li­se­nä, et­tä ar­vo­ni ei­vät jää ikään kuin lei­ju­maan il­maan, vaan et­tä ne konk­re­ti­soi­tu­vat mo­nel­la ta­paa elä­män­va­lin­nois­sa­ni. Ha­lu­an elää ar­vo­maa­il­ma­ni mu­kai­ses­ti, vaik­ka se ai­heut­tai­si ym­pä­ril­lä ole­vis­sa ih­me­tys­tä­kin.

ElisaTuukkanen
Keittiön pöydän alla kuusikymmentä varvasta ja sänkyä piirittävät kirjaston kolmekymmentäkuusi lainateosta. Liitutahra hihansuussa ja sydämellä sinapinsiemenen verran lujaa luottamusta.
21.2.2024

Koska Jeesus on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Hepr. 2:18

Viikon kysymys