JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Jos Jumala suo

6.5.2020 9.40

Juttua muokattu:

6.5. 09:40
2020050609404320200506094000

Kuva Petri Hintikalta

Kuva Petri Hintikalta

Vii­me ke­sän Su­vi­seu­ro­jen pää­tös­sa­no­jen yh­tey­des­sä Mu­hok­sel­la kuul­tiin nuo niin tu­tut sa­nat: ”Jos Ju­ma­la suo, SRK:n Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään vuon­na 2020 Reis­jär­vel­lä.” Seu­raa­van ke­sän Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­or­ga­ni­saa­ti­ol­le tuo tar­koit­ti konk­reet­tis­ta vas­tuu­not­toa ja työ­hön tart­tu­mis­ta seu­raa­vien Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­sek­si. Toki val­mis­te­le­vaa työ­tä jär­jes­te­ly­or­ga­ni­saa­ti­os­sa on teh­ty jo huo­mat­ta­van pal­jon kau­em­min.

It­se olen saa­nut ol­la Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ai­kai­sem­min­kin muu­ta­mia ker­to­ja. Ai­na olen tun­te­nut etuo­i­keu­dek­si pääs­tä työs­ken­te­le­mään su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­os­sa, jon­ka työn ta­voit­tee­na on, et­tä seu­rat to­teu­tui­si­vat ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mi kuu­lui­si. Teh­tä­vää on pal­jon, mut­ta vas­tuu­hen­ki­löi­den si­tou­tu­mi­nen, työ­ni­lo ja yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­ne ovat kä­sin­kos­ke­tel­ta­via. Kai­kis­sa ko­koon­tu­mi­sis­sa on ha­lut­tu pi­tää esil­lä us­kon evan­ke­liu­mia ja pyy­det­ty su­vi­seu­ra­työl­le Ju­ma­lan siu­naus­ta.

Su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­os­sa vas­tuul­la­ni on Su­vi­seu­ro­jen tur­val­li­nen jär­jes­tä­mi­nen. Kai­kes­sa val­mis­te­lu­työs­sä on ta­voit­tee­na luo­da tur­val­li­set puit­teet Su­vi­seu­roil­le. On tär­ke­ää, et­tä voim­me kaik­ki iäs­tä, su­ku­puo­les­ta, kan­sal­li­suu­des­ta tai muis­ta läh­tö­koh­dis­ta huo­li­mat­ta ko­kea olom­me tur­val­li­sek­si seu­rois­sa.

Tä­män blo­gi­kir­joi­tuk­sen al­ku­pe­räi­nen tar­koi­tus oli ker­toa ko­ke­muk­si­a­ni tuos­ta tur­val­li­suus­teh­tä­väs­tä.

Ke­vään koit­ta­es­sa Co­vid-19-vi­rus­pan­de­mia saa­vut­ti myös Suo­men. Yh­teis­kun­nan toi­min­ta siir­tyi poik­keus­ti­laan, mis­sä toi­min­not kar­siu­tui­vat, ra­joit­tui­vat ja yk­sin­ker­tais­tui­vat. Ti­lan­ne haas­toi yh­teis­kun­tam­me ra­ken­tei­ta laa­jas­ti ai­na yk­si­lö­ta­sol­le as­ti. Eris­täy­ty­mi­nen, nor­maa­lie­lä­män ra­joi­tuk­set ja etä­työ kar­si­vat ka­len­te­ri­mer­kin­nät, har­ras­tuk­sia ja me­ne­mi­siä. Elä­mä yk­sin­ker­tais­tui ja aset­ti ar­vi­oi­maan elä­mä­nar­vo­ja uu­del­leen, sitä, mikä elä­mäs­sä­ni on ar­vo­kas­ta ja mi­hin voin lo­pul­ta hä­dän het­kel­lä tur­va­ta. Mie­lee­ni ovat tul­leet vir­ren 363 sa­nat:

”Kuin mai­nen kul­ta puh­dis­tuu lie­kis­sä polt­ta­vas­sa, niin us­kom­me­kin kir­kas­tuu vai­vo­jen val­ke­as­sa. Sen heh­ku kuo­nan hiil­lyt­tää, ja puh­das kul­ta jäl­keen jää en­tis­tä kirk­kaam­pa­na.”

Hil­jen­ty­mi­nen äs­ken vie­te­tyn pää­si­äi­sen sa­no­man ää­res­sä ja rau­hoit­tu­mi­nen tä­män vai­ke­an ajan kes­kel­lä ovat tuo­neet kaik­kien saa­ta­vil­le seu­rat, ju­ma­lan­pal­ve­luk­set, raa­mat­tu­luo­kat, py­hä­kou­lut ja mo­net muut oh­jel­mat ne­tin ja so­me­ka­na­vien kaut­ta.

Olen aja­tel­lut sitä, et­tä näi­den oh­jel­mien kuu­li­ja­kun­ta on suu­ri. On ar­vo­kas­ta, et­tä se ko­ko­aa hei­tä­kin, jot­ka ei­vät muu­toin roh­ke­ne tul­la tai pää­se Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon. Ju­ma­lal­la on mah­dol­li­suu­ten­sa kuu­lut­taa poik­keu­sa­jas­sa­kin hy­vän pai­me­nen loh­dul­lis­ta sa­no­maa ym­pä­ri maa­il­maa.

Ke­vään ai­ka­na tuli sel­väk­si, et­tä pe­rin­teis­tä su­vi­seu­ra­ta­pah­tu­maa ei ke­säl­lä 2020 voi­da jär­jes­tää pan­de­mi­an ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten vuok­si. To­te­sim­me, et­tä Ju­ma­lan tah­to ei ol­lut, et­tä Su­vi­seu­ro­ja oli­si vie­tet­ty tu­le­va­na ke­sä­nä Reis­jär­vel­lä. Reis­jär­ven Su­vi­seu­rat pää­tet­tiin yk­si­mie­li­ses­ti siir­tää vuo­teen 2021.

Su­vi­seu­rat ryt­mit­tä­vät vah­vas­ti mo­nen us­ko­vai­sen ke­sä­suun­ni­tel­mia. Vaik­ka Su­vi­seu­roi­hin liit­tyy vah­vas­ti yh­tei­söl­li­syys, on pe­rim­mäi­nen tar­koi­tus kui­ten­kin Ju­ma­lan sa­nan ja evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­nen. Tu­le­va­na ke­sä­nä su­vi­seu­ra­sa­no­maa kuul­laan ra­di­on ja ne­tin kaut­ta. Us­kon, et­tä so­si­aa­li­set kon­tak­tit hoi­de­taan laa­jas­ti so­men vä­li­tyk­sel­lä. Sii­tä saat­taa muo­dos­tua mo­nia haus­ko­ja­kin toi­min­ta­ta­po­ja.

Su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on toi­vee­na on, et­tä sai­sim­me jär­jes­tää ta­val­li­set, tur­val­li­set, toi­mi­vat ja en­nen kaik­kea hy­vän mie­len Su­vi­seu­rat Reis­jär­vel­lä ke­säl­lä 2021, jos Ju­ma­la suo.

Pet­ri Hin­tik­ka

Kohti Reisjärven Suviseuroja
Reisjärven Suviseurat järjestetään koronapandemian vuoksi radiossa ja verkossa 2.–5.7.2021. Suviseurojen järjestelyorganisaatio kertoo blogissa matkasta näihin Suviseuroihin. Lämpimästi tervetuloa mukaan matkalle!
14.8.2022

Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’ Matt. 25:23

Viikon kysymys