JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ju­ma­lal­la on hyvä suun­ni­tel­ma mi­nul­le

2.4.2020 6.55

Juttua muokattu:

3.4. 10:08
2020040310085320200402065500

Tä­nään on 13. ka­ran­tee­ni­päi­vä. On lau­an­tai, jo­ten kou­lu­teh­tä­vis­tä ei ole tar­vin­nut stres­sa­ta. Sil­ti olo on ol­lut kur­ja. En oi­kein osaa sa­noa, mikä on pie­les­sä. Tie­ten­kin kai­puu ka­ve­rei­den luok­se on kova, mut­ta tämä tun­ne on jo­tain muu­ta.

Avaan ja sul­jen Ins­tag­ra­min ker­ta toi­sen­sa pe­rään. Mi­kään ei rii­tä viih­dyt­tä­mään. Pää­tän men­nä ala­ker­taan.

Tu­len por­taat alas olo­huo­nee­seen ja kuu­len jo­tain py­säyt­tä­vän tut­tua. Ra­di­os­ta kuu­luu nuor­te­nil­lan alus­tus. Is­tah­dan soh­val­le ja sul­jen sil­mä­ni. Tun­ne rin­nas­sa al­kaa hel­pot­taa. Me­nen äi­din ja isän ma­kuu­huo­nee­seen ja käyn pe­dil­le ma­kaa­maan.

Muis­te­len, et­tä sii­tä, kun vii­mek­si olin seu­rois­sa on jo kuu­kau­si. Alus­ta­ja pu­huu us­ko­mi­sen ilos­ta ja sii­tä, mi­ten Ju­ma­la pu­hut­te­lee mei­tä poik­keu­so­lois­sa. Ym­mär­rän, kuin­ka tär­ke­ää seu­rois­sa käy­mi­nen on.

Äi­ti kä­ve­lee huo­nee­seen. Hän on juu­ri tul­lut len­kil­tä. Hän käy vie­ree­ni ma­kuul­le ja si­lit­tää hiuk­si­a­ni. Olo on het­ken kuin lap­se­na, kun us­ko­mi­sen asia oli kir­kas ja äi­din sy­liin sai ai­na men­nä. Sy­dän tun­tuu ke­vy­el­tä.

Alus­ta­ja pu­huu sii­tä, kuin­ka näi­nä­kin ai­koi­na voim­me luot­taa sii­hen, mitä Ju­ma­lal­la on suun­ni­tel­ma­na mei­dän va­ral­le. Sii­tä tu­lee mie­lee­ni Reis­jär­ven su­vi­seu­ra­tun­nus: ”Her­ra, si­nuun minä tur­vaan.” Tämä ai­ka tun­tuu ah­dis­ta­val­ta. Mie­les­sä pyö­rii mo­nen­lai­sia ky­sy­myk­siä. On­nis­tu­vat­ko ke­sä­suun­ni­tel­mat? To­teu­tuu­ko haa­vee­ni ke­sä­seu­rois­ta ka­ve­rei­den kans­sa, ke­sä­töis­tä tai reis­suis­ta? Tai­vaan Isä sen tie­tää. On hyvä, kun saa luot­taa ja tur­va­ta Her­raan.

Il­lal­la is­tun kir­joi­tus­pöy­tä­ni ää­res­sä ja jut­te­len hy­vän ys­tä­vä­ni kans­sa, meil­lä on vi­de­o­pu­he­lu, ja piir­te­len ym­py­röi­tä pa­pe­rin reu­naan. Olen tu­ke­nut pu­he­li­me­ni kir­ja­pi­noa vas­ten. ”Ei ole nyt mei­dän kä­sis­sä tämä enää, jo­ten ei voi­da kuin luot­taa”, ys­tä­vä­ni to­te­aa, kun poh­dim­me työ- ja asu­mis­ku­vi­oi­ta ke­säl­le.

Ys­tä­vien kan­nus­tus ja tuki ovat mer­kit­tä­viä niin ta­val­li­sen ar­jen kuin us­ko­ne­lä­män­kin kan­nal­ta. Olen kii­tol­li­nen di­gi­ta­li­soi­tu­mi­ses­ta ja so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta, nii­den avul­la voi pi­tää yh­teyt­tä ys­tä­viin. Myös lä­he­tys­työs­sä niil­lä on iso mer­ki­tys.

Ra­di­os­ta tul­lees­sa alus­tuk­ses­sa ky­syt­tiin: ”Mil­loin olet ko­ke­nut us­ko­mi­sen iloa?” Kun mie­tin asi­aa, mie­lee­ni tu­le­vat po­ru­kal­la lau­la­mi­nen, Su­vi­seu­rat, opis­to ja il­ta­ky­lät. Kaik­kia nii­tä yh­dis­tää so­si­aa­li­suus. Olen saa­nut ko­kea, et­tä kuu­lun jouk­koon ja us­kon sa­mal­la ta­val­la kuin ym­pä­ril­lä ole­vat ih­mi­set. On­kin tär­ke­ää, et­tä pi­däm­me yh­teyt­tä.

Tämä ai­ka opet­taa mi­nul­le, et­tei us­ko ole pel­käs­tään sitä, et­tä käy­dään po­ru­kal­la seu­rois­sa. Huo­maan taas, et­tei elä­mä sit­ten­kään ole omis­sa kä­sis­sä­ni. Mi­nul­la on omat suun­ni­tel­ma­ni ja haa­vee­ni, mut­ta Tai­vaan Isä on saat­ta­nut tar­koit­taa mi­nul­le jo­tain ai­van muu­ta.

Il­lal­la sän­gys­sä maa­tes­sa ris­tin kä­te­ni ja lau­sun ää­net­tö­män ru­kouk­sen. Yleen­sä il­tai­sin on vai­ke­aa nu­kah­taa, kun epä­var­muus tu­le­vas­ta ja eri­lai­set vel­vol­li­suu­det pyö­ri­vät pääs­sä. Tä­nään mie­li on kui­ten­kin ke­vyt, ei­vät­kä nuo aja­tuk­set vai­vaa mi­nua, kun saan aja­tel­la: ”Her­ra, si­nuun minä tur­vaan.”

Teks­ti: An­ne­li, 18

Kohti Reisjärven Suviseuroja
Reisjärven Suviseurat järjestetään koronapandemian vuoksi radiossa ja verkossa 2.–5.7.2021. Suviseurojen järjestelyorganisaatio kertoo blogissa matkasta näihin Suviseuroihin. Lämpimästi tervetuloa mukaan matkalle!
26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.