JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Luot­ta­vai­sin mie­lin koh­ti val­mis­tu­mis­ta

25.5.2019 6.59

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190525065900

Nyt on taas se ai­ka vuo­des­ta, kun lu­ku­vuo­det lä­he­ne­vät lop­pu­aan. Tu­han­net in­nok­kaat odot­te­le­vat jo malt­ta­mat­to­ma­na het­keä, kun saa sä­deh­tiä kil­paa ke­vä­tau­rin­gon kans­sa kä­des­sä to­dis­tus teh­dys­tä työs­tä. Täl­lä ker­taa näi­den in­nok­kai­den jou­kos­sa olen myös minä – ja nyt mitä to­den­nä­köi­sim­min vii­meis­tä ker­taa. On so­pi­va het­ki poh­tia hie­man opis­ke­lu­a­jan an­tia, vii­pyil­lä het­ki men­nees­sä ja luo­da kat­sei­ta tu­le­vai­suu­teen.

Ta­ka­na on ri­kas vii­si­vuo­tis­kau­si. Mo­nen­lai­set aja­tuk­set sur­ra­si­vat pääs­sä­ni, kun syk­syl­lä 2014 as­te­lin yli­o­pis­ton por­teis­ta si­sään en­sim­mäis­tä ker­taa. Ar­vi­oi­tu val­mis­tu­mi­sa­jan­koh­ta ke­sä­kuu 2019, luki pa­pe­reis­sa. Yh­tä hy­vin sii­nä oli­si voi­nut lu­kea, et­tä ikui­suu­den ku­lut­tua. Ih­met­te­lim­me vai­mo­ni kans­sa tu­le­vaa. Toi­nen lap­sem­me oli juu­ri syn­ty­mäs­sä. Tun­tui ai­van mah­dot­to­mal­ta aja­tel­la ai­kaa kou­lun jäl­keen. On jää­nyt mie­leen, kuin­ka tuo­ree­na kah­den lap­sen isä­nä is­tuin sai­raa­lan pen­kil­lä ja yri­tin kes­kit­tyä tu­le­vaan tent­tiin, en­sim­mäi­see­ni yli­o­pis­tol­la. Hir­vit­ti aja­tel­la­kin, kuin­ka mon­ta oli edes­sä.

Juu­ri nyt tun­tuu sil­tä, et­tä mi­hin se ai­ka oi­kein ka­to­si. Opis­ke­lu­a­jois­ta jää läm­pi­mät muis­tot. Usein pu­hum­me, et­tä to­den­nä­köi­ses­ti jäl­keen­päin muis­te­lem­me kaik­kea help­pout­ta, mitä tä­hän ai­kaan on liit­ty­nyt. Sitä, kuin­ka lap­set oli­vat kaik­ki pie­niä ja kont­rol­lis­sam­me. Sitä, kuin­ka jous­ta­vaa opis­ke­lu oli ja mi­ten it­se­näi­sen työn­te­on se mah­dol­lis­ti. Var­maan si­tä­kin, mi­ten help­poa oli vain asua vuok­ral­la. Opis­kel­les­sa­ni vai­mo­ni on ol­lut suu­ren osan ajas­ta ko­ti­äi­ti­nä, jo­ten ai­kaa yh­des­sä­o­loon on riit­tä­nyt ta­kuul­la pal­jon enem­män kuin tu­le­vas­sa työ­e­lä­mäs­sä.

Iso kii­tos täs­tä help­pou­des­ta kuu­luu vai­mol­le­ni. Hä­nen an­si­os­taan olen voi­nut kes­kit­tyä opis­ke­luun. Il­ta­päi­vi­sin ko­tiin tul­les­sa on odot­ta­nut läm­min ruo­ka. Jos­tain on tai­ot­tu vaat­teet ja va­rus­teet lap­sil­le. Minä olen saa­nut to­teut­taa it­se­ä­ni, kun vai­mo­ni on sa­maan ai­kaan siir­tä­nyt omia ta­voit­tei­taan myö­hem­mäk­si. Hän on mah­dol­lis­ta­nut opis­ke­lu­ni. Olen ol­lut etuo­i­keu­tet­tu. Eh­kä voin myö­hem­min mak­sel­la tä­tä­kin vel­kaa ta­kai­sin – opin­to­lai­nan li­säk­si.

Ta­ka­na on myös köy­hä vii­si­vuo­tis­kau­si. Opis­kel­les­sa ra­han­käyt­tö vaa­tii to­ti­ses­ti har­kin­taa. En sil­ti lain­kaan yh­dy nii­hin pu­hei­siin, et­tei­kö täs­sä maas­sa voi­si opis­kel­la ja sa­maan ai­kaan saa­da lap­sia. Suo­mi on hy­vin­voin­ti­val­ti­o­na häm­mäs­tyt­tä­väl­lä ta­sol­la, ver­rat­tiin­pa ti­lan­net­ta mi­hin ta­han­sa muu­hun maa­han. Luot­ta­mus­ta joh­da­tuk­seen ja tu­le­vai­suu­teen ti­lan­ne sil­ti edel­lyt­tää. Ajat­te­len niin, et­tä us­ko­vai­se­na on help­poa, kun ei tar­vit­se yrit­tää hal­li­ta kaik­kea. Suun­ni­tel­la saa ja pi­tää­kin, mut­ta koh­tuu­del­la. Saa luot­taa va­paas­ti. Kyl­lä meis­tä pi­de­tään huol­ta.

Niin, se tu­le­vai­suus. En­sim­mäis­tä ker­taa iki­nä edes­sä­ni on ti­lan­ne, et­tä en tie­dä, mitä tu­le­va­na syk­sy­nä teen. Voi­si sii­tä kai stres­sa­ta­kin, jos oi­kein miet­ti­mään al­kai­si. En kui­ten­kaan tai­da. Luo­tan sii­hen, et­tä tu­le­vai­suus on hyvä, kun­han yri­tän par­haa­ni. Se on riit­tä­nyt en­nen­kin. Heik­ko­na het­ke­nä yri­tän muis­taa, et­tä asi­oil­la on ta­pa­na jär­jes­tyä.

SauliTervaniemi
Aviomies, neljän lapsen isä, opiskelija, tuleva hissanmaikka. On siinä rikkautta ja titteliä yhdelle miehelle. Tulen Oulunsalosta, Varjakasta. Ikää on 26 vuotta. Olen kiinnostunut melkein kaikesta, mutta intohimoihini kuuluvat ainakin historia ja urheilu. Rakastan pohtimista, analysointia, lukemista ja kirjoittamista. Onnekseni minulla on perheeni, joten ehdin tekemään myös jotain järkevää. Minulle saa vapaasti laittaa sähköpostia osoitteeseen sauli.tervaniemi@outlook.com
25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys