JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Opis­ton voi­ma – vuo­si­kurs­sis­ta jää­kiek­ko­tur­nauk­seen

17.4.2019 6.37

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190417063700

Kyl­lä kan­nat­ti käy­dä opis­to. Näin olen mie­les­sä­ni to­den­nut var­sin mon­ta ker­taa edel­li­sen pa­rin vii­kon ai­ka­na. Ta­ka­na on ni­mit­täin pari ai­nut­laa­tuis­ta ja mie­leen­pai­nu­vaa vii­kon­lop­pua Reis­jär­ven Räi­sä­län­mä­el­lä. En­sin olim­me vai­mo­ni kans­sa vuo­si­kurs­sim­me 10-vuo­tis­ta­paa­mi­ses­sa, ja men­nee­nä vii­kon­lop­pu­na oli vuo­ros­sa opis­ton jää­kiek­ko­tur­naus, jo­hon mei­dän ”se­ni­o­ri­po­ruk­kam­me” taas an­si­ok­kaas­ti osal­lis­tui. Em­me­kä vain osal­lis­tu­neet, vaan pää­sim­me oi­kein fi­naa­liin­kin, jon­ka mel­kein voi­tim­me.

Opis­ton ar­vo omal­le elä­mäl­le­ni on ol­lut ar­vaa­mat­to­man suu­ri, ja sin­ne läh­te­mi­nen oli pa­ras­ta, mitä mi­nul­le rei­lut kym­me­nen vuot­ta sit­ten saat­toi ta­pah­tua. Nyt se on help­po to­de­ta, vaik­ka en oli­si sitä sil­loin us­ko­nut, kun vas­ten­tah­toi­ses­ti ja puo­lik­si iso­sis­ko­ni pa­kot­ta­ma­na lä­he­tin ha­ku­pa­pe­rit kol­me päi­vää myö­häs­sä. Kiin­nos­tus opis­toon syt­tyi vas­ta, kun luu­lin toi­von jo men­neen. Ih­me kui­ten­kin ta­pah­tui, lä­päi­sin seu­lan, ja pää­sin viet­tä­mään tuo­ta iki­muis­tois­ta vuot­ta.

Opis­tos­sa oli help­po viih­tyä ja har­joi­tel­la it­se­näis­tä elä­mää tur­val­li­ses­ti. Ka­ve­rei­ta ja te­ke­mis­tä oli tar­jol­la yl­lin kyl­lin ja koko ajan. Mikä pa­ras­ta, jäl­jel­le on jää­nyt yh­tä ja tois­ta kou­riin­tun­tu­vaa, vaik­ka opis­ton päät­ty­mi­ses­tä on jo kym­me­nen vuot­ta. Täs­tä lie­nee yh­tä miel­tä ra­kas vai­mo­ni, jo­hon pää­sin opis­to­vuo­den ai­ka­na tu­tus­tu­maan. Li­säk­si mu­kaan tart­tui usei­ta ys­tä­viä, jot­ka ovat tä­nä­kin päi­vä­nä hy­vin lä­hei­siä. Opis­ton an­si­os­ta tut­tu­ja on nyt koko Suo­men laa­juu­del­ta ja ai­na Ruot­sis­ta Ame­rik­kaan as­ti.

Yk­si par­hais­ta ja konk­reet­ti­sim­mis­ta asi­ois­ta, joi­ta opis­to­vuo­des­ta on jää­nyt, on eh­dot­to­mas­ti mai­nit­se­ma­ni opis­to­jouk­ku­ei­den jää­kiek­ko­tur­naus. Mei­dän vuo­si­kurs­sim­me oli en­sim­mäi­nen, joka al­koi pe­la­ta opis­tos­sa jää­kiek­koa, kun Haa­pa­jär­vel­le val­mis­tui jää­hal­li al­ku­vuo­des­ta 2009. Pian opis­to­vuo­tem­me jäl­keen joku sai ku­nin­ga­si­de­an: pis­te­tään pys­tyyn opis­to­jouk­ku­ei­den tur­naus.

Opis­tol­la siir­ryt­tiin tuu­mas­ta toi­meen mel­koi­sel­la in­nol­la, ja en­sim­mäi­nen mes­ta­ruus ja­et­tiin jo vuon­na 2012. Sii­tä läh­tien tur­naus on jär­jes­tet­ty joka ke­vät, ja ai­na mu­kaan on tul­lut yk­si jouk­kue li­sää. Vuo­si­kurs­sien li­säk­si edus­tet­tu­na on alus­ta läh­tien ol­lut myös hen­ki­lö­kun­nan jouk­kue. Nyt jouk­ku­ei­ta on jo niin pal­jon, et­tä var­si­nai­sen tur­nauk­sen li­säk­si pe­la­taan myös kar­sin­ta­tur­naus. Kuu­le­ma­ni mu­kaan opis­tos­sa odo­tel­laan ke­väis­tä tur­naus­ta ny­ky­ään joka vuo­si vesi kie­lel­lä.

Ja voin ker­toa, et­tä niin me­kin odo­tam­me! Joka vuo­si hel­mi-maa­lis­kuus­sa al­kaa jouk­ku­eem­me What­sApp-ryh­mäs­sä spe­ku­laa­tio tu­le­vas­ta tur­nauk­ses­ta. Yh­des­sä jän­nä­tään, saa­daan­ko taas kaik­ki mu­kaan. Jäl­leen tänä vuon­na ei voi­nut kuin ihas­tel­la sitä in­toa, jol­la tur­nauk­seen lo­pul­ta läh­det­tiin tiu­kois­ta­kin ti­lan­teis­ta. Ha­tun­nos­tot ko­ti­jou­koil­le.

Niin­pä taas suun­ta­sim­me huh­ti­kuun alus­sa ku­kin ta­hoil­tam­me koh­ti Haa­pa­jär­ven jää­hal­lia. Hal­lin uu­me­nis­sa koh­da­tes­sa tun­ne oli taas sama, kuin sil­loin en­nen. Nau­rua, poi­ka­mais­ta in­toa ja pu­hei­ta suu­ris­ta te­ois­ta. Il­mas­sa oli pe­rä­ti sitä kuu­lui­saa ur­hei­lu­juh­lan tun­tua. Nyt pe­la­taan, po­jat!

Jouk­ku­ees­sam­me on taa­tus­ti tup­la­ten ki­lo­ja ver­rat­tu­na kym­me­nen vuo­den ta­kai­seen ja lap­sia enem­män kuin muis­sa jouk­ku­eis­sa yh­teen­sä. Mut­ta po­jat ovat poi­kia, sa­mo­ja kuin en­nen. Mi­hin­käs me muut­tui­sim­me? Osal­la on toki ny­kyi­sin par­taa enem­män kuin hiuk­sia – mut­ta mitä sit­ten – mie­li on en­nal­laan.

Tur­nauk­sen pe­rin­tee­seen kuu­luu, et­tä lo­puk­si ko­koon­num­me vie­lä opis­tol­le per­kaa­maan tur­nauk­sen an­tia sekä pe­laa­maan mau­kas­ta jäl­ki­pe­liä. Eri vuo­si­kurs­sit su­las­sa so­vus­sa, kaik­ki it­sel­leen tu­tus­sa ja kai­kil­le yh­tei­ses­sä pai­kas­sa. Opis­to on paik­ka, jota kaik­ki sen käy­neet voi­vat pi­tää it­sel­leen tär­ke­ä­nä, ei­kä se ole ke­nel­tä­kään pois. Li­säk­si opis­tos­ta tut­tu­jen ih­mis­ten koh­taa­mi­set siel­lä ja tääl­lä, mil­loin jär­jes­te­tyt ja mil­loin sat­tu­mal­ta ta­pah­tu­neet, ri­kas­tut­ta­vat ja ilah­dut­ta­vat. Opis­ton ar­vo on­kin sii­nä, et­tä se ei ole vain yh­den vuo­den jut­tu, vaan sii­tä saa voi­maa vuo­sik­si eteen­päin.

SauliTervaniemi
Aviomies, neljän lapsen isä, opiskelija, tuleva hissanmaikka. On siinä rikkautta ja titteliä yhdelle miehelle. Tulen Oulunsalosta, Varjakasta. Ikää on 26 vuotta. Olen kiinnostunut melkein kaikesta, mutta intohimoihini kuuluvat ainakin historia ja urheilu. Rakastan pohtimista, analysointia, lukemista ja kirjoittamista. Onnekseni minulla on perheeni, joten ehdin tekemään myös jotain järkevää. Minulle saa vapaasti laittaa sähköpostia osoitteeseen sauli.tervaniemi@outlook.com
25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys