JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Koti-isän kii­rei­nen ke­sä­kuu

17.7.2019 6.44

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190717064400

Ol­la­pa koti-isä­nä edes jos­kus! Mon­ta ker­taa sitä on tul­lut mie­tit­tyä ku­lu­nei­den isä­vuo­sien ai­ka­na. Sa­maa miel­tä on myös yh­teis­kun­tam­me, joka ny­kyi­sin pa­tis­taa isiä jää­mään ko­tiin use­am­min – ja hyvä, et­tä pa­tis­taa. Taas ke­vääl­lä asi­aa poh­dit­tiin. Oi­val­sim­me, et­tä ajan­koh­ta koti-isyy­teen oli­si otol­li­nen juu­ri tu­le­va­na ke­sä­nä. Val­mis­tui­sin kou­lus­ta ja mo­ti­vaa­ti­o­ni ke­sä­töi­den te­ke­mi­seen ei kym­me­nen vuo­den ke­sä­työ­ru­pe­a­man jäl­keen ol­lut sa­not­ta­van kor­ke­al­la. Vas­taa­vas­ti vai­mo­ni, joka on viet­tä­nyt vii­me vuo­det ko­to­na, pää­si­si hel­pos­ti työ­e­lä­mään kiin­ni ke­sä­töi­den kaut­ta.

Pää­sim­me so­pi­muk­seen. Al­koi tu­le­van ke­sän poh­din­ta. Mil­lais­ta­han on ol­la koti-isä? Sitä en tien­nyt, mut­ta ko­ti­äi­din työ­tä ai­ti­o­pai­kal­ta seu­ran­nee­na tie­sin, et­tä ko­to­na ole­mi­nen käy työs­tä. Tie­sin, et­tä ruo­ka on joko juu­ri syö­ty tai koh­ta taas suun­nit­teil­la. Tie­sin val­ta­vas­ta pyyk­ki­mää­räs­tä, lo­put­to­mas­ta sii­vouk­ses­ta ja sii­tä, et­tä ko­ti­äi­dil­lä ei ole la­ki­sää­tei­siä kah­vi­tau­ko­ja. Tie­sin, et­tä per­hees­säm­me sen to­del­li­sen työn on suu­rel­ta osin hoi­ta­nut vai­mo­ni. Mi­nul­le ko­tiin jää­mi­nen oli­si kui­ten­kin ter­ve­tul­lut­ta vaih­te­lua ja kes­täi­si vain muu­ta­mia kuu­kau­sia.

Kau­an odo­tet­tu koti-isyy­te­ni al­koi tou­ko­kuun lo­pus­sa. Ai­van kaik­kea en sel­väs­ti­kään ol­lut huo­man­nut. Ku­vit­te­lin ni­mit­täin, et­tä koti-isil­lä­hän on ko­ti­töis­tä huo­li­mat­ta pal­jon ai­kaa. Niin­pä olin suun­ni­tel­lut ko­to­na ole­mi­sen li­säk­si yh­tä ja tois­ta pik­ku­hom­maa, jota piti hoi­taa. Aloit­te­li­jan vir­he, sa­noi­si joku. Luu­lin, et­tä mi­nul­la oli­si ai­kaa lu­kea ai­na so­pi­van het­ken tul­len ke­sä­tent­tiin, mah­dol­lis­taa vai­mo­ni pää­sy­ko­kei­siin lu­ke­mi­nen, kir­joit­taa Päi­vä­mie­hen blo­gi­teks­tiä, ha­kea töi­tä, teh­dä tar­vit­ta­vat Kela-ha­ke­muk­set ja har­ras­taa jos­kus ur­hei­lua. Siis sen li­säk­si, et­tä te­ki­sin ruo­kaa, pyyk­käi­sin, hoi­tai­sin lap­sia ja oli­sin muu­toin­kin kai­kel­la ta­paa kun­ni­a­kas koti-isä. Kai­ken kuk­ku­rak­si ai­oin ol­la hyvä ja ra­kas­ta­va avi­o­mies.

Pie­leen meni. Nai­i­vi ku­vi­tel­ma­ni täs­tä kai­kes­ta sor­tui heti al­kuun­sa. Löy­sin it­se­ni ti­lan­tees­ta, jos­sa ai­kaa ja ener­gi­aa muu­hun kuin vält­tä­mät­tö­mään ei jää­nyt ol­len­kaan. En ole eh­ti­nyt edes kir­joit­ta­maan yh­tä yk­sin­ker­tais­ta blo­gi­teks­tiä! Pal­jas­tet­ta­koon, et­tä kir­joi­tan tätä teks­tiä mum­mo­lan ylä­ker­ras­sa, hir­vit­tä­vän pal­jon myö­häs­sä, jot­ta sai­sin hom­man lo­pul­ta­kin teh­dyk­si. Kan­ta­pään kaut­ta se oli tä­mä­kin opit­ta­va, et­tä koti-isän on hyvä kes­kit­tyä sii­hen oleel­li­seen, eli las­ten kans­sa ole­mi­seen ja ko­din huol­ta­mi­seen.

Us­kal­lan kui­ten­kin väit­tää, et­tä juu­ri täs­sä pii­lee mo­nen ko­to­na elä­vän tur­hau­tu­mi­sen ydin. Ko­to­na las­ten kans­sa ole­va koh­taa ni­mit­täin asi­an, jota kut­sun ni­mel­lä ko­ti­van­hem­man pa­ra­dok­si. Ko­to­na ole­val­la on ni­mit­täin pe­ri­aat­tees­sa yl­lin kyl­lin ai­kaa. Sitä on sen­tään ko­to­na aa­mu­var­hai­ses­ta il­ta­myö­hään. To­si­a­si­as­sa ai­kaa muu­hun kuin las­ten kans­sa ole­mi­seen tai ko­din töi­hin on vain hä­vi­ä­vän vä­hän. Ai­na­kin ti­lan­tees­sa, jos­sa puo­li­so te­kee täy­si­ai­kais­ta vuo­ro­työ­tä. Ai­ka ku­luu ko­din as­ka­reis­sa niin tii­viis­ti, et­tä il­lan tul­les­sa ener­gi­at ovat vä­his­sä. Pik­ku­las­ten kans­sa on liki mah­do­ton­ta yrit­tää vaik­ka­pa sel­lais­ta ih­met­tä kuin työn­ha­ku tai pää­sy­ko­kei­siin lu­ke­mi­nen. Tuo ai­ka kaik­keen muu­hun tar­peel­li­seen ja tär­ke­ään on löy­det­tä­vä siel­tä, kun puo­li­so on ko­to­na. Ja sil­loin sitä ha­lu­ai­si viet­tää ai­kaa rak­kaan­sa kans­sa.

Koti-isyy­te­ni ei ole on­nek­si vie­lä edes puo­li­vä­lis­sä. Ka­len­te­rin mu­kaan hei­nä­kuus­ta on tu­los­sa ai­na­kin hiu­kan lep­poi­sam­pi. Lu­paan­kin py­häs­ti it­sel­le­ni, et­tä hei­nä­kuus­sa en ra­si­ta it­se­ä­ni ja per­het­tä­ni kai­kel­la yli­mää­räi­sel­lä, vaan kes­ki­tyn naut­ti­maan ai­nut­laa­tui­ses­ta ajas­ta­ni ko­to­na. Sa­mal­la toi­von, et­tä tämä koti-isyys ei jäi­si elä­mä­ni vii­mei­sek­si. Si­nul­le, tu­le­va koti-isä, vink­kaan läm­pi­mäs­ti: Ole vii­saam­pi kuin minä. älä suun­nit­te­le it­sel­le­si tur­haan yli­mää­räi­siä teh­tä­viä ja stres­si­nai­hei­ta. Luo­ta va­paas­ti, et­tä kyl­lä ko­toa te­ke­mis­tä löy­tyy.

SauliTervaniemi
Aviomies, neljän lapsen isä, opiskelija, tuleva hissanmaikka. On siinä rikkautta ja titteliä yhdelle miehelle. Tulen Oulunsalosta, Varjakasta. Ikää on 26 vuotta. Olen kiinnostunut melkein kaikesta, mutta intohimoihini kuuluvat ainakin historia ja urheilu. Rakastan pohtimista, analysointia, lukemista ja kirjoittamista. Onnekseni minulla on perheeni, joten ehdin tekemään myös jotain järkevää. Minulle saa vapaasti laittaa sähköpostia osoitteeseen sauli.tervaniemi@outlook.com
25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys