JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Myrs­ky­jen kes­kel­lä

4.11.2019 6.41

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191104064100

Har­va ai­he ai­heut­taa yh­tä pal­jon tun­tei­ta van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­den pii­ris­sä kuin hoi­to­ko­kouk­set. Jo­kai­nen liik­keen pii­ris­sä vart­tu­nut on kuul­lut sa­nan jos­kus – ja roh­ke­nen väit­tää, et­tä useim­mi­ten ne­ga­tii­vi­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä. Kuin­ka moni kui­ten­kaan tie­tää tar­kem­min, mitä tuo kä­si­te pi­tää si­säl­lään? Tie­dät­kö esi­mer­kik­si sen, mik­si hoi­to­ko­kouk­sia alet­tiin ai­ka­naan pi­tää? Minä en ai­na­kaan tien­nyt en­nen ke­sää 2017, jol­loin pää­sin kes­kus­te­le­maan ai­hees­ta usei­den ta­pah­tu­mis­sa mu­ka­na ol­lei­den ih­mis­ten kans­sa.

Näi­tä kes­kus­te­lui­ta kä­vin eri­tyis­laa­tui­sen ke­sä­työ­ni kaut­ta. Mi­nul­la oli kun­nia ol­la mu­ka­na SRK:n juu­ri val­mis­tu­neen his­to­ri­an­tut­ki­muk­sen ai­neis­ton­ke­ruu­työs­sä. Työ­hö­ni kuu­lui teh­dä tut­ki­mus­haas­tat­te­lui­ta hen­ki­löis­tä, jot­ka oli­vat 1960–1970-lu­vuil­la ol­leet SRK:lla töis­sä tai muu­toin mu­ka­na vai­kut­ta­mas­sa. Sun­nun­tai­na 28.10. jul­kais­tu tut­ki­mus kä­sit­te­lee edel­lä mai­nit­tua ai­kaa ja on ni­mel­tään osu­va: Myrs­ky­jen kes­kel­lä – Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen his­to­ria 3. Sana myrs­ky ku­vaa hy­vin sekä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­den si­säis­tä ti­laa noi­hin ai­koi­hin et­tä suo­ma­lais­ta yh­teis­kun­taa laa­jem­min.

Tuo­na ai­ka­na Suo­mi muut­tui pe­ruut­ta­mat­to­mal­la ta­val­la. Van­ha maa­ta­lou­syh­teis­kun­ta sai väis­tyä. Ih­mi­set muut­ti­vat mas­soit­tain kau­pun­kei­hin ja Ruot­siin. Ta­lot ja ti­lat tyh­je­ni­vät, pel­to­ja lai­tet­tiin pa­ket­tiin. Pu­hu­taan suu­res­ta ra­ken­ne­muu­tok­ses­ta. Yh­teis­kun­ta muut­tui myös ar­voil­taan. Va­sem­mis­to­aa­te eli nou­su­kaut­taan. Po­pu­lis­mi SMP:n muo­dos­sa he­rä­si eloon. Yh­teis­kun­nan maal­lis­tu­es­sa myös kris­til­li­set ar­vot me­net­ti­vät mer­ki­tys­tään. Neu­vo­lois­sa aloi­tet­tiin eh­käi­sy­neu­von­ta, ja kes­ki­o­lut saa­pui kaup­poi­hin. Po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri, ku­ten te­le­vi­sio, elo­ku­vat ja viih­de­mu­siik­ki löi­vät läpi to­den te­ol­la, kun ih­mis­ten va­ral­li­suus ja va­paa-ajan viet­to li­sään­tyi­vät. Suo­mi ei ole kos­kaan muut­tu­nut yh­tä pal­jon yh­tä ly­hy­es­sä ajas­sa.

Nämä suu­ret muu­tok­set ei­vät voi­neet ol­la nä­ky­mät­tä myös van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­sa. Tuli tar­ve mää­ri­tel­lä us­ko­vais­ten suh­tau­tu­mis­ta uu­siin asi­oi­hin. Sa­mal­la he­rä­si myös huo­li sii­tä, et­tä mo­nien elä­män­ta­vat ja ar­vot oli­vat maal­lis­tu­neet muun yh­teis­kun­nan mu­ka­na. Sain kuul­la useis­sa haas­tat­te­luis­sa, mi­ten rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä ym­pä­ri Suo­men ih­mi­sil­lä oli suu­ri tar­ve kes­kus­tel­la asi­ois­ta.

Seu­ra­kun­tail­lat, jois­sa pää­pai­no oli yh­tei­ses­sä kes­kus­te­lus­sa, oli­vat yhä ylei­sem­piä. Kes­kus­te­lut ko­et­tiin vält­tä­mät­tö­mik­si, mut­ta var­sin­kin 1970-lu­vun lo­pul­la ta­pah­tui pal­jon vir­hei­tä ja yli­lyön­te­jä. Mo­net jou­tui­vat ko­ke­maan vää­ryyt­tä. Nyt jul­kais­tu tut­ki­mus avaa myös näi­tä ta­pah­tu­mia laa­jas­ti, jo­ten en kom­men­toi nii­tä täs­sä enem­pää.

Haas­tat­te­lu­työ­tä sen si­jaan kom­men­toin, sil­lä se oli ai­ka­moi­nen op­pi­kou­lu. Ei ol­lut help­poa men­nä ih­mis­ten ko­tei­hin ja esit­tää ky­sy­myk­siä muun mu­as­sa 1970-lu­vun hoi­to­ko­kouk­siin liit­ty­en. Kä­vim­me mo­nien kans­sa läpi erit­täin herk­kiä asi­oi­ta. Joi­den­kin haas­ta­tel­ta­vien luo­na vie­rai­lin use­am­man ker­ran. Ky­se­lin ja kuun­te­lin. Tun­nit nau­hu­ris­sa seu­ra­si­vat tois­taan. Vä­lil­lä kah­vit­te­lim­me ja jat­koim­me kes­kus­te­lua. Toi­mis­tol­la kir­joi­tin haas­tat­te­lut au­ki ja opis­ke­lin asi­oi­ta. Sy­ven­nyin, mie­tin ja haas­tat­te­lin.

Työ oli haas­ta­vaa, mut­ta myös hy­vin mie­len­kiin­tois­ta. Kaik­kea en ym­mär­tä­nyt, ja jot­kut asi­at näyt­ti­vät kä­sit­tä­mät­tö­mil­tä, jot­kut ris­ti­rii­tai­sil­ta. Ei aut­ta­nut, vaik­ka tie­sin tä­män ole­van tyy­pil­lis­tä muis­ti­tie­dol­le, jos­sa jo­kai­nen haas­ta­tel­ta­va tul­kit­see men­nei­tä omas­ta ko­ke­muk­ses­taan kä­sin. Vä­lil­lä kuu­le­ma­ni asi­at ai­heut­ti­vat ah­dis­tus­ta.

Koin, et­tä työ pa­kot­ti mi­nut koh­taa­maan oman us­ko­ni pe­rus­tuk­set. Ym­mär­sin, et­tä tut­ki­mus­ta teh­des­sä­ni­kin mi­nun täy­tyy ol­la sel­vil­lä sii­tä, mi­hin us­kon ja mi­ten. Nämä kä­si­tyk­set taas täy­tyy säi­lyt­tää eril­lään kai­kis­ta niis­tä ta­pah­tu­mis­ta, joi­ta haas­tat­te­luis­sa kä­sit­te­lim­me. Ym­mär­sin, et­tä mi­nun ei oli­si mi­tään miel­tä ah­dis­tua asi­ois­ta, jot­ka oli­vat ta­pah­tu­neet vuo­si­kym­me­niä sit­ten. Ajat­te­lin, et­tä ih­mis­ten puut­teel­li­suus ja myrs­ky­ä­vät ajat men­nei­syy­des­sä ei­vät saa tul­la us­ko­mi­sen es­teek­si tänä päi­vä­nä. Saa­tu­a­ni nämä asi­at pääs­sä­ni jär­jes­tyk­seen jat­koin työ­tä kuin uu­te­na mie­he­nä.

Huo­ma­sin myös sen, et­tä kris­til­li­syy­tem­me vai­kei­siin asi­oi­hin tu­tus­tu­mi­nen on eh­dot­to­mas­ti hy­väk­si. Ne ovat opik­si ja opas­tuk­sek­si. Luu­lo vaih­tuu tie­dok­si. Han­ka­lis­ta ai­heis­ta kes­kus­te­lu muut­tuu hel­pom­mak­si. Sa­mal­la voi ai­na tar­kas­tel­la sitä, mikä on oman us­ko­ni pe­rus­tus ja min­kä ta­kia olen us­ko­mas­sa.

SauliTervaniemi
Aviomies, neljän lapsen isä, opiskelija, tuleva hissanmaikka. On siinä rikkautta ja titteliä yhdelle miehelle. Tulen Oulunsalosta, Varjakasta. Ikää on 26 vuotta. Olen kiinnostunut melkein kaikesta, mutta intohimoihini kuuluvat ainakin historia ja urheilu. Rakastan pohtimista, analysointia, lukemista ja kirjoittamista. Onnekseni minulla on perheeni, joten ehdin tekemään myös jotain järkevää. Minulle saa vapaasti laittaa sähköpostia osoitteeseen sauli.tervaniemi@outlook.com
25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys