JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Mi­nä­kö blog­ga­rik­si?

11.1.2019 6.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190111060000

Jos­kus ta­pah­tuu has­su­ja jut­tu­ja, niin kuin esi­mer­kik­si ker­ran vii­me syk­sy­nä. Mi­nul­ta ky­syt­tiin, al­kai­sin­ko Päi­vä­mie­hen verk­kob­log­ga­rik­si. Häm­men­nyin hie­man. Ky­syt­tiin­kö mi­nua juu­ri blog­ga­rik­si? Mik­si muka? En­hän edes lue blo­ge­ja, saa­ti sit­ten kir­joi­ta. Tus­kin edes tie­dän, mis­tä koko blo­gis­sa on kyse. Kos­ka kir­joit­ta­mi­nen kui­ten­kin on sy­dän­tä­ni lä­hel­lä, lu­pa­sin poh­tia asi­aa.

Aloin miet­tiä. En var­maan­kaan sovi teh­tä­vään mil­lään muo­toa, tuu­mai­lin. Me­nin Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­teen ja luin läpi muu­ta­man blo­gi­pos­tauk­sen: Hie­no­ja kir­jo­tuk­sia, si­säl­tö­ri­kas­ta sa­no­maa. En var­maan­kaan pys­ty moi­seen. Huo­ma­sin kui­ten­kin, et­tä olin juu­ri löy­tä­nyt it­sel­le­ni uut­ta lu­et­ta­vaa, Päi­vä­mie­hen blo­git. Kir­joi­tin vie­ras­pals­tal­le yh­den ju­tun ja roh­kais­tuin. Pää­tin suos­tua blo­gis­tik­si.

Mik­si? Var­maan­kin en­sin­nä­kin sen ta­kia, et­tä olen usein huo­no kiel­täy­ty­jä. Toi­saal­ta kai sik­si, et­tä sain roh­kai­se­vaa pa­lau­tet­ta vie­rasb­lo­giin kir­joit­ta­mas­ta­ni teks­tis­tä. Kol­man­te­na syy­nä tai­si ol­la se­kin, et­tä mi­nul­la ei vain ol­lut hy­vää syy­tä kiel­täy­tyä. Teh­tä­vä ei tun­tu­nut vas­ten­mie­li­sel­tä, vaik­ka olen­kin ai­van aloit­te­li­ja täl­lai­ses­sa.

Suos­tut­tu mikä suos­tut­tu. Seu­raa­vak­si aloin miet­tiä, mitä ih­met­tä oi­kein ha­lu­ai­sin sa­noa omas­sa blo­gis­sa­ni? Yk­si tär­keä läh­tö­koh­ta on se, et­tä ha­lu­an kir­joit­taa it­se­ni nä­köi­siä teks­te­jä. Ha­lu­an, et­tä kir­joi­tuk­se­ni ovat ai­to­ja ja re­hel­li­siä. Ha­lu­an tuo­da esil­le tee­mo­ja, joi­ta olen it­se poh­ti­nut. Herk­ki­ä­kin ai­hei­ta, sel­lai­sia, joi­den tie­dän kos­ket­ta­van myös mui­ta kuin it­se­ä­ni, mut­ta jois­ta voi ol­la vai­ke­aa pu­hua. Asi­oi­den il­mai­se­mi­nen on jos­kus pal­jon hel­pom­paa kir­joit­ta­mal­la kuin pu­hu­mal­la.

Ha­lu­an, et­tä teks­teis­tä­ni vä­lit­tyy oma maa­il­man­ku­va­ni – siis se, et­tä olen us­ko­vai­nen. Tämä on eh­kä kaik­kein vai­kein tee­ma. Se on vai­kea sik­si, et­tä ha­lu­an kä­si­tel­lä ai­het­ta ai­dos­ti, si­ten, kuin asi­ois­ta it­se pu­hun ja si­ten kuin it­se­ni ikäi­set ih­mi­set asi­ois­ta yleen­sä pu­hu­vat. Vaik­ka en eh­kä teks­teis­sä­ni suo­raan viit­taa raa­ma­tun­teks­tei­hin, toi­von, et­tä niis­sä sil­ti tu­lee esil­le us­kos­ta kum­pu­a­via aja­tuk­sia, ri­vien vä­leis­sä pii­les­ke­le­viä, ujos­ti mut­ta sy­dä­mes­tä as­ti lau­sut­tu­ja. Toi­von, et­tä ne vä­rit­täi­si­vät teks­tie­ni sä­vyä.

En to­del­la­kaan tie­dä, mitä tu­le­va vuo­si tuo tul­les­saan. Mi­nul­la ei ole edes aa­vis­tus­ta sii­tä, mis­tä kai­kes­ta tu­len kir­joit­ta­maan. En­kä to­del­la­kaan tie­dä, pys­tyn­kö vas­taa­maan ta­voit­tei­siin, joi­ta juu­ri it­sel­le­ni lu­et­te­lin. Eh­kä­pä hyvä niin. Tär­keim­män ta­voit­teen sääs­tin kui­ten­kin ihan lo­puk­si: Jos yk­si­kin lu­ki­ja tu­lee saa­maan kir­joi­tuk­sis­ta­ni jo­ta­kin mer­ki­tyk­sel­lis­tä it­sel­leen, niin se riit­tää mi­nul­le.

SauliTervaniemi
Aviomies, neljän lapsen isä, opiskelija, tuleva hissanmaikka. On siinä rikkautta ja titteliä yhdelle miehelle. Tulen Oulunsalosta, Varjakasta. Ikää on 26 vuotta. Olen kiinnostunut melkein kaikesta, mutta intohimoihini kuuluvat ainakin historia ja urheilu. Rakastan pohtimista, analysointia, lukemista ja kirjoittamista. Onnekseni minulla on perheeni, joten ehdin tekemään myös jotain järkevää. Minulle saa vapaasti laittaa sähköpostia osoitteeseen sauli.tervaniemi@outlook.com
25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys