JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Us­ko yh­dis­tää yli maan ra­jo­jen

8.2.2019 6.36

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190208063600

Kä­vim­me jou­lu­lo­mal­la vai­mo­ni ko­ti­seu­duil­la Ruot­sin Taa­lain­maal­la. Se on jän­nä paik­ka. Kau­nis Ruot­sin sy­dän­maa kät­kee si­sään­sä pie­nen Suo­men. Taa­lain­maal­la on ni­mit­täin suo­ma­lais­ten jäl­ke­läi­siä, ruot­sin­suo­ma­lai­sia, jot­ka osaa­vat nel­jän­nes­sä pol­ves­sa suo­mea. Sen ei pi­täi­si ol­la mah­dol­lis­ta, mut­ta sil­ti se vain on. Kii­tos van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­den, joka on yh­dis­tä­nyt alu­een suo­ma­lai­set jo lä­hes vii­si vuo­si­kym­men­tä.

Sa­dat tu­han­net suo­ma­lai­set muut­ti­vat Ruot­siin 1950–1970-lu­vuil­la. Ta­val­li­nen ta­ri­na hei­dän koh­dal­laan on men­nyt näin: Pa­ris­kun­ta läh­tee Ruot­siin. He saa­vat kak­si las­ta, joil­le opet­ta­vat äi­din­kie­len­sä. Lap­set opet­ta­vat omil­le lap­sil­leen suo­men kiel­tä. Yk­si on­nis­tuu mel­ko hy­vin, toi­nen vain puo­lit­tain. Ai­kuis­tu­es­saan kol­mas pol­vi unoh­taa hil­jal­leen suo­men kie­len ja suo­ma­lai­suus muut­tuu etäi­sek­si muis­tok­si, joka häl­ve­nee, haa­lis­tuu, me­net­tää eh­kä mer­ki­tyk­sen­sä ja ka­to­aa.

Muut­ta­jien jou­kos­sa oli myös van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sia. Hei­dän ta­ri­nan­sa on men­nyt näin: Pa­ris­kun­ta muut­taa Ruot­siin. He saa­vat kym­me­nen las­ta, joil­le opet­ta­vat äi­din­kie­len­sä. Lap­sis­ta yh­dek­sän opet­taa omil­le lap­sil­leen suo­men kiel­tä. Kah­dek­san on­nis­tuu hie­nos­ti, yk­si hei­kom­min. Kol­man­nen pol­ven lap­set osaa­vat suo­mea hy­vin. He käy­vät rip­pi­kou­lun Suo­mes­sa, ja osa läh­tee opis­toon. Suo­ma­lai­sia puo­li­soi­ta löy­tyy. Nel­jän­nel­le pol­vel­le ope­te­taan suo­mea, kos­ka se ko­e­taan tär­ke­äk­si. Mik­si?

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suus on side, joka yh­dis­tää Taa­lain­maan suo­ma­lais­ten jäl­ke­läi­siä Suo­men us­ko­vai­siin yhä edel­leen. Suo­men kie­li ja yh­tey­det Suo­meen näh­dään tär­keik­si, kos­ka si­ten säi­ly­te­tään kiin­te­äm­pi yh­teys. Tä­män si­teen voi ko­kea jo­kai­nen, joka läh­tee ky­läi­le­mään Taa­lain­maal­le. Us­ko­vais­ten vas­taa­not­to on sy­dä­mel­li­nen. Suo­ma­lai­sia vie­rai­ta ju­tu­te­taan ja pyy­de­tään ky­lään. Kaik­ki ovat ys­tä­väl­li­siä. Moni suo­ma­lai­nen on muut­ta­nut Taa­lain­maal­le myös ai­van vii­me ai­koi­na. Toi­saal­ta myös moni taa­lain­maa­lai­nen on muut­ta­nut Suo­meen. Kyn­nys muut­toon ma­dal­tuu suun­taan ja toi­seen, kun uu­des­sa maas­sa on tut­tu jouk­ko. Kal­tais­ten­sa jou­kon löy­tä­mi­nen on myös so­peu­tu­mi­sen kan­nal­ta mo­nil­le maa­han­muut­ta­jil­le erit­täin tär­ke­ää.

Vas­taa­via us­ko­vais­ten yh­tei­sö­jä löy­tyy muu­al­ta­kin maa­il­mas­ta, ku­ten USA:sta. Sy­dä­men us­kot yh­dis­tä­vä voi­ma on hy­vin vah­va. Sen ovat var­mas­ti mat­koil­laan mo­net ko­ke­neet. Tuon voi­man ym­mär­tä­mi­nen on mah­do­ton­ta, jos sitä ei ole it­se ko­ke­nut. Vaik­ka ai­na ei oli­si­kaan yh­teis­tä kiel­tä, voi yh­tey­den sil­ti tun­tea. Muis­tan tuon tun­teen, kun kä­vin Taa­lain­maal­la en­sim­mäi­sen ker­ran. Tun­tui ihan Suo­mel­ta – tu­tul­ta ja tur­val­li­sel­ta.

SauliTervaniemi
Aviomies, neljän lapsen isä, opiskelija, tuleva hissanmaikka. On siinä rikkautta ja titteliä yhdelle miehelle. Tulen Oulunsalosta, Varjakasta. Ikää on 26 vuotta. Olen kiinnostunut melkein kaikesta, mutta intohimoihini kuuluvat ainakin historia ja urheilu. Rakastan pohtimista, analysointia, lukemista ja kirjoittamista. Onnekseni minulla on perheeni, joten ehdin tekemään myös jotain järkevää. Minulle saa vapaasti laittaa sähköpostia osoitteeseen sauli.tervaniemi@outlook.com
25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys