JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Mitä enemmän kirjaimia, sitä enemmän pärisee

25.2.2023 6.00

Juttua muokattu:

23.2. 12:28
2023022312285620230225060000

Kari Kar­ju­la

Tämä blo­gi­kir­joi­tus ei pe­rus­tu mi­hin­kään tie­teel­li­siin fak­toi­hin tai kir­joi­tuk­siin, vaan on ihan oman ko­ke­muk­sen tuo­maan tun­tee­seen pe­rus­tu­vaa.

Ny­ky­ään on pal­jon pin­nal­la kai­ken­lai­set las­ten yli­vilk­kau­det, kes­kit­ty­mis­häi­ri­öt ja muut ”on­gel­mat”. Mis­tä se sit­ten joh­tuu, et­tä nii­tä on ny­ky­ään niin pal­jon? Syi­tä on var­maan mo­nia. Oma aja­tuk­se­ni on, et­tä po­ten­ti­aa­li­sia kir­ja­nyh­dis­tel­mien kan­ta­jia on ai­na ol­lut, mut­ta ny­ky­a­jan vilk­ku­vat ruu­dut ja so­ke­roi­tu ja pro­ses­soi­tu ruo­ka ovat omi­aan lau­kai­se­maan pään­si­säi­siä yli­vilk­kauk­sia.

Pe­rus ko­ti­ar­ki­han usein su­juu las­ten kans­sa vä­hin­tään­kin jo­ten­ku­ten, kos­ka kaik­keen tot­tuu – lap­set ja ai­kui­set. Kou­lu­maa­il­mas­sa jou­du­taan me­ne­mään yh­teis­ten pe­li­sään­tö­jen mu­kaan, ja se var­mas­ti ai­heut­taa opet­ta­jien työ­hön mo­nen­lais­ta li­sä­haas­tet­ta. On­nek­si ny­ky­o­pet­ta­jat­kin tun­tu­vat pää­sään­töi­ses­ti ym­mär­tä­vän, et­tä kaik­kia lap­sia on mah­do­ton­ta pu­ris­taa sa­maan muot­tiin. Jo päi­vä­ko­deis­sa osa­taan hie­nos­ti ot­taa huo­mi­oon las­ten eri­lai­suu­det ja ta­vat toi­mia eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa.

Omas­sa ar­jes­sa las­ten ai­vois­sa ta­pah­tu­va yli­mää­räi­nen su­ri­na tuot­taa ham­pai­den­ki­ris­te­lyä eni­ten seu­ra­pen­kis­sä, py­hä­kou­lus­sa ja muis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa oli­si ihan suo­ta­vaa ol­la his­suk­seen ja enem­piä hyp­pi­mät­tä. Mi­ten se me­nee­kin niin, et­tä juu­ri pen­kis­sä ol­les­sa lap­sel­la al­kaa kai­kis­ta eni­ten teh­dä mie­li herk­kua, on tyl­sää ja te­kee mie­li pe­la­ta? Juu­ri tämä kol­men sa­nan ho­ke­ma ”herk­kua, tyl­sää, pe­la­ta” tois­tuu joka päi­vä mo­nia ker­to­ja lap­sen suus­ta. Ei­kä ne­li­vuo­ti­as­ta sii­tä voi it­se­ään syyt­tää. Hän on täy­sin ai­vo­jen­sa su­ri­nan van­ki.

Mut­ta kyl­lä sitä mo­nes­ti toi­sen seu­ra­pu­heen lop­pu­puo­lel­la, kah­vi­tus­ta kuu­mei­ses­ti odo­tel­les­sa lait­taa pun­ta­riin, et­tä oli­ko tämä to­si­aan tä­män ar­vois­ta. Vi­hol­li­nen kuis­kut­te­lee ol­ka­pääl­lä, et­tä ”jääp­pä en­si ker­ral­la ko­tiin, niin ei tar­vit­se pai­nia”. On­nek­si meil­lä Po­rin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä kah­vi­tus on vas­ta kah­den pe­räk­käi­sen pu­heen jäl­keen, kos­ka jää­te­lös­tä saa­ta­va so­ke­ri se vas­ta lait­taa­kin pä­ri­se­mään. Ai­na sitä tu­lee kui­ten­kin uu­des­taan läh­det­tyä seu­roi­hin – ja ai­na se on sen ar­vois­ta.

Nämä ovat sel­lai­sia asi­oi­ta, joi­ta it­se kil­tin ja kir­jai­nyh­dis­tel­mät­tö­män si­sa­rus­par­ven kes­kel­lä kas­va­nee­na ei osan­nut edes aja­tel­la. Ai­na ajat­te­li, et­tä se on vain kas­va­tuk­sen tu­los­ta, kun toi­sen lap­set is­tuu kil­tis­ti ja toi­sil­la taas lap­set hie­roo hou­sun­ta­ka­muk­set puh­ki penk­kiin jo pa­rin pu­heen ai­ka­na, kun pai­kal­laan py­sy­mi­nen on mah­do­ton­ta. Si­pe­ria opet­taa. On­nek­si meil­lä ko­ti­sii­o­nis­sa kaik­ki tun­te­vat toi­sen­sa ja ym­mär­rys­tä löy­tyy joka suun­taan. Jos­pa sil­lä sit­ke­äl­lä pai­ni­mi­sel­la sai­si edes pie­nen sie­me­nen kyl­vet­tyä lap­sen sy­dä­meen ja Ju­ma­la an­tai­si kas­vun niin, et­tä ai­ka­naan lap­si myös isok­si var­tut­tu­aan tu­li­si sin­ne sa­maan seu­ra­penk­kiin jat­ka­maan su­ku­pol­vien pe­rin­töä ja kuu­le­maan muut­tu­ma­ton­ta Ju­ma­lan sa­naa.

KariKarjula
Olen 34-vuotias kasvavan 6-lapsisen perheen isä, aviomies ja yrittäjä. Vietän parhaillaan niitä klassisia elämän ruuhkavuosia. Tasapainoa työ- ja kotiarkeen tuovat luonnossa liikkuminen vihreällä nurmella golfkärryä työntäen, muut pallopelit sekä saunaillat miesten kesken. Asumme vaimoni syntymäseudulla Eurajoen Luvialla, Satakunnan sydämessä. Yhteyden minuun saa sähköpostilla kari.karjula@gmail.com
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys