JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 34 35 36 37 38 39 »

Leh­ti tuo evan­ke­liu­min lu­ki­joi­den ar­keen

Pääkirjoitukset10.9.2014 0.00

Päi­vä­mie­hel­lä on ol­lut ja on edel­leen mer­kit­tä­vä roo­li evan­ke­liu­min työs­sä. Vuo­si­na 1997 ja 2012 teh­ty­jen lu­ki­ja­tut­ki­mus­ten mu­kaan Päi­vä­mie­hen vä­lit­tä­mä evan­ke­liu­min sa­no­ma on tär­keä niin ko­ti­maas­sa kuin ul­ko­mail­la asu­vil­le lu­ki­joil­le.

​Päi­vä­mies kris­til­li­syy­den uu­tis­leh­te­nä 60 vuot­ta

Pääkirjoitukset3.9.2014 0.00

Päi­vä­mies-leh­ti täyt­tää ku­lu­va­na vuon­na 60 vuot­ta. Aja­tus van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten omas­ta vii­koit­tain il­mes­ty­väs­tä uu­tis­leh­des­tä oli kyp­sy­nyt kau­an; sii­tä oli pu­hut­tu 1930-lu­vul­ta läh­tien. Ker­ran kuu­kau­des­sa il­mes­ty­vä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti, joka oli pe­rus­tet­tu vuon­na 1912, ei so­vel­tu­nut tie­do­tus- ja uu­tis­leh­dek­si.

Vies­ti an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta on työn ydin

Pääkirjoitukset27.8.2014 0.00

Rau­ha­nyh­dis­tyk­set aloit­ta­vat uut­ta toi­min­ta­kaut­ta. Toi­min­nan mer­ki­tys­tä on tär­keä poh­tia en­nen kaik­kea evan­ke­liu­min työn nä­kö­kul­mas­ta. Kai­ken Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn ja toi­min­nan läh­tö­koh­ta­na on Raa­ma­tun lä­he­tys­käs­ky: ”Men­kää kaik­ki­al­le maa­il­maan ja ju­lis­ta­kaa evan­ke­liu­mi kai­kil­le luo­duil­le” (Mark. 16:15). Toi­min­ta­ta­vat muut­tu­vat ajan mu­ka­na, mut­ta Raa­ma­tun sana ja sii­hen pe­rus­tu­va op­pi säi­ly­vät sa­ma­na.

Jul­ki­suus­ku­van muut­ta­mi­nen edel­lyt­tää ak­tii­vis­ta osal­lis­tu­mis­ta

Pääkirjoitukset20.8.2014 0.01

Les­ta­di­o­lais­tut­ki­mus­ten sar­ja on täy­den­ty­nyt uu­del­la väi­tös­tut­ki­muk­sel­la, jos­sa Jani Ala­ta­lo tar­kas­te­lee van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tys­liik­keen jul­ki­suus­ku­van syn­tyä vuo­si­na 1961–1985. Vaik­ka tut­ki­mus kes­kit­tyy men­nee­seen ajan­jak­soon, sii­tä avau­tuu mo­nia kiin­nos­ta­via nä­kö­kul­mia jul­ki­suus­ku­van muo­dos­tu­mi­seen yleen­sä.

Työ suo­je­lee ja kas­vat­taa

Pääkirjoitukset13.8.2014 0.00

Ih­mi­sen ei ole ai­na help­poa ol­la tyy­ty­väi­nen työ­hön­sä ja omaan elä­män­teh­tä­vään­sä. Olem­me tai­pu­vai­sia häi­ly­mään sin­ne tän­ne ja et­si­mään help­poa tie­tä on­neen. Vai­ke­an ta­lou­del­li­sen ajan kes­kel­lä ym­mär­räm­me pa­rem­min työn ar­von.

Kou­lus­ta eväi­tä elä­män­tiel­le

Pääkirjoitukset6.8.2014 0.00

Suo­mes­sa jo­kai­sel­la kan­sa­lai­sel­la on op­pi­vel­vol­li­suus. Se on suu­ri Ju­ma­lan siu­naus. Hy­vin suo­ri­tet­tu pe­rus­kou­lu avaa mah­dol­li­suuk­sia elä­mään. Mo­nien tie­to­jen ja tai­to­jen ohel­la yleis­si­vis­tä­vä kou­lu­tus ke­hit­tää val­miuk­sia yh­teis­kun­nan vas­tuul­li­se­na kan­sa­lai­se­na toi­mi­mi­seen. Lap­sis­sa ja nuo­ris­sa on yh­teis­kun­nan tu­le­vai­suus, sik­si voi­ma­va­ro­jen oh­jaa­mi­nen hei­dän kas­va­tuk­seen­sa ja hy­vin­voin­tiin­sa on kaik­kien yh­tei­nen etu.

​Käyt­täy­ty­mi­sem­me hei­jas­taa meil­le tär­kei­tä ar­vo­ja

Pääkirjoitukset30.7.2014 0.00

Ih­mis­tä ja ih­mi­sar­voa kun­ni­oit­ta­va ar­vo­maa­il­ma ra­ken­tuu sii­tä, et­tä nä­em­me jo­kai­sen ih­mi­sen Ju­ma­lan luo­ma­na lah­ja­na ja sa­ma­nar­voi­se­na. Ar­vom­me il­me­ne­vät sii­nä, mi­ten suh­tau­dum­me elä­män lah­jaan ja mil­lä ta­val­la huo­mi­oim­me ja koh­te­lem­me lä­hei­siä ih­mi­siä.

​Maa­il­mas­sa, mut­ta ei maa­il­mas­ta

Pääkirjoitukset23.7.2014 0.00

In­ter­ne­tis­tä löy­tyy no­pe­as­ti tie­toa ajan­koh­tai­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta ja asi­ois­ta eri­puo­lil­ta maa­il­maa. Liik­ku­mi­nen maas­ta toi­seen on li­sän­nyt myös kult­tuu­rien ja elä­män­ta­po­jen tun­te­mus­ta. Mo­ni­kult­tuu­ri­ses­sa maa­il­mas­sa kan­sain­vä­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus ja tie­don­vä­li­tys yh­dis­tä­vät läh­tö­koh­dil­taan hy­vin­kin eri­lai­sia ih­mi­siä toi­siin­sa. Vie­ras kult­tuu­ri ja sii­hen liit­ty­vät ta­vat voi­vat he­rät­tää en­nak­ko­luu­lo­ja ja va­rauk­sel­li­suut­ta, mut­ta myös kiin­nos­tus­ta.

Opis­to­työ tar­vit­see kris­til­li­syy­den tuen

Pääkirjoitukset16.7.2014 0.00

Näin Suo­men kan­sa­no­pis­to­jen 125-vuo­tis­juh­la­vuon­na on hyvä py­säh­tyä miet­ti­mään kan­sa­no­pis­to­jen mer­ki­tys­tä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sel­le kris­til­li­syy­del­le. En­sin Yli­tor­ni­on ja myö­hem­min Reis­jär­ven, Jäm­sän ja Ra­nu­an kris­til­li­sil­lä kan­sa­no­pis­toil­la on ol­lut suu­ri ja mo­ni­ta­hoi­nen mer­ki­tys he­rä­tys­liik­keem­me toi­min­nas­sa.

Ilo­sa­no­ma kai­kui kirk­kaa­na su­vi­seu­rois­sa

Pääkirjoitukset9.7.2014 0.00

Täs­sä leh­des­sä pa­la­taan Py­hä­jo­en su­vi­seu­roi­hin. Seu­ra­pu­heis­sa ilo­sa­no­ma Va­pah­ta­jas­ta Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta kai­kui kirk­kaa­na ja evan­ke­liu­mi vah­vis­ti us­koa ja luot­ta­mus­ta Ju­ma­lan lu­pauk­siin. Mo­net seu­ra­vie­raat pa­la­si­vat Py­hä­jo­el­ta ko­tiin pai­men­ten ta­voin kiit­tä­en ja ylis­tä­en Ju­ma­laa sii­tä, mitä he oli­vat seu­rois­sa kuul­leet ja näh­neet.

« 1 ... 34 35 36 37 38 39 »
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys