JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 35 36 37 38

Per­heen pe­rus­ta­na rak­kaus

Pääkirjoitukset7.5.2014 0.00

Kris­til­li­seen avi­o­liit­toon pe­rus­tu­va per­he ja koti ovat suur­ta Ju­ma­lan lah­jaa ja osa elä­män sy­vin­tä ole­mus­ta. Ju­ma­lan jo luo­mis­työs­sään sää­tä­mä mie­hen ja vai­mon kes­ki­näi­nen pyhä liit­to on tar­koi­tet­tu eli­ni­käi­sek­si ja erot­ta­mat­to­mak­si. Kä­si­tys suh­teen py­hyy­des­tä ja py­sy­vyy­des­tä luo tur­val­li­suut­ta avi­o­puo­li­soil­le ja lap­sil­le sekä an­taa lu­jan läh­tö­koh­dan avi­o­lii­ton hoi­ta­mi­seen ja ko­din yh­tei­seen elä­mään.

Su­vai­taan­ko su­vi­virt­tä?

Pääkirjoitukset30.4.2014 0.00

Edus­kun­nan pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta lin­ja­si vii­me vii­kol­la, et­tä su­vi­virt­tä voi­daan lau­laa maam­me kou­luis­sa va­paas­ti jat­kos­sa­kin. Kan­na­not­to liit­tyy apu­lai­soi­keus­kans­le­rin maa­lis­kui­seen rat­kai­suun, jos­sa hän näki jopa yk­sit­täi­sen vir­ren lau­la­mi­sen on­gel­mal­li­sek­si kan­sa­lais­ten yh­den­ver­tai­suu­den nä­kö­kul­mas­ta.

Pää­si­äi­nen – ylös­nou­se­muk­sen juh­la

Pääkirjoitukset16.4.2014 0.00

Moni ih­met­te­lee tois­tu­vas­ti pää­si­äi­sen ajan­koh­dan suur­ta vaih­te­lua, sil­lä mui­den vuo­den kes­keis­ten juh­la­päi­vien ajan­koh­dat ovat mel­ko va­kiin­tu­nei­ta. Vaih­te­lu joh­tuu sii­tä, et­tä pää­si­äis­juh­lan ai­he, Jee­suk­sen ylös­nou­se­mus, ta­pah­tui juu­ta­lais­ten pää­si­äi­se­nä ja kris­til­li­nen pää­si­äi­nen nou­dat­taa juu­ta­lais­ta kuu­ka­len­te­ria. Pää­si­äis­sun­nun­tai on ke­vät­päi­vän­ta­saus­ta seu­raa­van täy­den­kuun jäl­kei­nen sun­nun­tai. Se on ai­kai­sin­taan 22. maa­lis­kuu­ta ja vii­meis­tään 25. huh­ti­kuu­ta.

Olet­ko tu­tus­tu­nut Päi­vä­mies-verk­ko­leh­teen?

Pääkirjoitukset9.4.2014 0.00

Vii­me vii­kol­la avat­tiin Päi­vä­mies-verk­ko­leh­ti osoit­tees­sa pai­va­mies.fi. Leh­den ta­voit­tee­na on ker­toa van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten us­kos­ta ja elä­mäs­tä sekä rau­ha­nyh­dis­tys­ten ja SRK:n toi­min­nas­ta. Pyr­ki­myk­se­nä on myös li­sä­tä kes­kus­te­lua ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta sekä he­rä­tys­liik­keem­me si­säl­lä et­tä suh­tees­sa liik­keen ul­ko­puo­li­siin.

Kär­si­mys kuu­luu elä­mään

Pääkirjoitukset2.4.2014 0.00

Eri­lai­set elä­män­kat­so­muk­set ovat ai­ko­jen ku­lu­es­sa kiin­nit­tä­neet run­saas­ti huo­mi­o­ta kär­si­myk­sen on­gel­maan. Ih­mi­sen ha­lu­ai­si rat­kais­ta kär­si­myk­sen ar­voi­tuk­sen tai ai­na­kin vas­ta­ta ky­sy­myk­siin, mik­si kär­si­mys­tä on ja mi­ten sen saa päät­ty­mään. Kris­ti­nus­kon nä­kö­kul­mas­ta on eri­tyi­ses­ti poh­dit­tu, mik­si Ju­ma­la sal­lii kär­si­mys­tä, jos hän on ra­kas­ta­va ja kaik­ki­val­ti­as Isä. Tämä ky­sy­mys oli tut­tu jo al­ku­seu­ra­kun­nan us­ko­vai­sil­le.

Riit­tää, kun te­kee par­haan­sa

Pääkirjoitukset26.3.2014 0.01

Hy­vin­voin­nis­ta pu­hu­taan ny­ky­ään pal­jon. Sil­le on yh­teis­kun­nal­li­se­na kä­sit­tee­nä eri­lai­sia mää­ri­tel­miä ja mit­ta­rei­ta. Usein hy­vin­voin­nil­la vii­ta­taan eli­no­loi­hin, ta­lou­del­li­seen me­nes­ty­mi­seen tai hy­vään ter­vey­den­ti­laan. Yk­si­löl­li­sik­si hy­vin­voin­nin osa­te­ki­jöik­si taas lu­e­taan muun mu­as­sa so­si­aa­li­set suh­teet, it­sen­sä to­teut­ta­mi­nen ja on­nel­li­suus.

Us­ko an­taa va­pau­den

Pääkirjoitukset19.3.2014 11.11

Va­paus kuu­luu ih­mi­sen pe­ru­soi­keuk­siin. On suu­ri Ju­ma­lan lah­ja, et­tä meil­lä on va­paa, it­se­näi­nen isän­maa, jos­sa meil­lä on sa­nan­va­paus, ko­koon­tu­mi­sen va­paus ja us­kon­non­va­paus. Saam­me käy­dä kou­lua ja teh­dä työ­tä, kas­vat­taa lap­si­am­me ja har­ras­taa. En­nen kaik­kea saam­me va­paas­ti us­koa ja tun­nus­taa us­ko­am­me.

Raa­ma­tun ar­vot suo­je­le­vat elä­mää

Pääkirjoitukset12.3.2014 11.50

Jo­kai­nen lie­nee jos­kus poh­ti­nut sitä, mikä elä­mäs­sä on ar­vo­kas­ta ja tär­ke­ää. Ar­vos­tuk­sen koh­teet voi­vat vaih­del­la eri elä­män­ti­lan­tei­den mu­kaan. His­to­ri­as­ta huo­maam­me, et­tä myös eri ai­ka­kau­si­na on ar­vos­tet­tu eri asi­oi­ta.

Paas­to­nai­ka roh­kai­see Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le

Pääkirjoitukset5.3.2014 15.31

Tä­nään tuh­ka­kes­ki­viik­ko­na on eri puo­lil­la maa­il­maa aloi­tet­tu nel­jä­kym­men­tä päi­vää kes­tä­vä paas­to­nai­ka. Kris­til­li­ses­sä ope­tuk­ses­sa paas­tos­sa on pe­rin­tei­ses­ti näh­ty kes­kei­sim­pi­nä asi­oi­na hil­jen­ty­mi­nen ja Ju­ma­lan sa­nan tut­ki­mi­nen, ru­kous ja lä­him­mäi­sen aut­ta­mi­nen.

« 1 ... 35 36 37 38
28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys

Viikon kysymys