JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 20 21 22 23 24 »

Pu­hu­taan maas­ta ja tai­vaas­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta9.4.2015 18.26

Opin­to-oh­jaa­ja: Kiu­saa­mi­nen kiel­let­ty!

Puhutaan maasta ja taivaasta22.1.2015 6.42

Opin­to-oh­jaa­ja Min­na Tak­ku­nen työs­ken­te­lee 330 opis­ke­li­jan kans­sa, jot­ka suo­rit­ta­vat am­ma­til­lis­ta pe­rus­tut­kin­toa. Tak­ku­sen mu­kaan kiu­saa­mis­ti­lan­tei­ta il­me­nee eni­ten opis­ke­lun­sa aloit­ta­vien kes­kuu­des­sa syk­syi­sin.

Pa­pin tär­kein teh­tä­vä on ju­lis­taa hy­vää sa­no­maa

Puhutaan maasta ja taivaasta10.1.2015 14.02

​Jaak­ko Kal­ta­ka­ri haa­vei­li jo pie­ne­nä poi­ka­na pa­pin uras­ta. Nyt hän on jää­mäs­sä eläk­keel­le Hau­ki­pu­taan kirk­ko­her­ran vi­ras­ta. Eläk­keel­le­jää­mis­juh­laa vie­tet­tiin jou­lu­kuus­sa, jol­loin Kal­ta­ka­ri saar­na­si mes­sus­sa Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa.

Te­ne­rif­fan tu­ris­ti­pap­pi Veli-Pek­ka Ot­t­man: "Kaik­kia tah­do­taan pal­vel­la"

Puhutaan maasta ja taivaasta21.12.2014 6.39

Kir­kon ul­ko­suo­ma­lais­työ pal­ve­lee ul­ko­suo­ma­lai­sia ja tu­ris­te­ja 37 maas­sa. Veli-Pek­ka Ot­t­man on toi­mi­nut lo­ka­kuus­ta saak­ka tu­ris­ti­pa­pin teh­tä­väs­sä Te­ne­rif­fan suo­ma­lai­ses­sa evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­ses­sa seu­ra­kun­nas­sa Pu­er­to da la Cru­zis­sa. Hän ko­kee, et­tä työ on mie­len­kiin­tois­ta ja ero­aa jon­kin ver­ran pa­pin työs­tä ko­ti­maas­sa. Jou­lua Te­ne­rif­fan seu­ra­kun­nas­sa vie­te­tään kui­ten­kin hy­vin sa­mal­la ta­val­la kuin Suo­mes­sa­kin.

So­ta­or­po Ola­vi Koi­vu­kan­gas: ”Vii­mei­sek­si muis­tok­si isäs­tä jäi tur­val­li­suu­den tun­ne”

Puhutaan maasta ja taivaasta9.11.2014 6.39

Ou­lu­lai­nen Ola­vi Koi­vu­kan­gas ko­kee lap­sen­lap­set ys­tä­vi­nä ja pi­tää tär­ke­ä­nä, et­tä per­hee­ni­sil­lä oli­si ai­kaa per­heel­leen. Lap­set ja van­hem­mat tu­ke­vat toi­si­aan läpi elä­män, hän poh­tii.

As­ko Syr­jä­lä: Työt­tö­myy­den jäl­keen eri­lai­seen työ­hön

Puhutaan maasta ja taivaasta18.10.2014 7.00

– Tai­vaan Isä on joh­ta­nut elä­mää­ni eri ta­val­la kuin olen it­se aja­tel­lut, mut­ta ai­na pa­rem­min, SRK:n tek­ni­se­nä isän­nöit­si­jä­nä elo­kuus­sa työt aloit­ta­nut As­ko Syr­jä­lä ko­kee.

Jo­han Kärk­käi­nen: Syn­nyin vä­hä­o­sai­seen mut­ta ra­kas­ta­vaan ko­tiin

Puhutaan maasta ja taivaasta27.9.2014 6.42

Kärk­käi­sen su­kua on ko­koon­tu­nut Bruno-vau­van ris­ti­äi­siin, edus­ta­jia on vii­des­tä su­ku­pol­ves­ta. Nuo­rim­man iän voi las­kea vii­kois­sa, ja van­hin, Jo­han Kärk­käi­nen täyt­tää pi­ak­koin 87 vuot­ta.

SRK:n uu­si lä­he­tys­työn sih­tee­ri Juha Alan­ko: työ al­koi en­si vuo­den mat­ko­jen suun­nit­te­lul­la

Puhutaan maasta ja taivaasta22.8.2014 7.10

Työ­pöy­dän ta­ka­na is­tuu my­häi­le­vä mies. Juha Alan­ko on aloit­ta­nut elo­kuun alus­sa työt SRK:n lä­he­tys­työn sih­tee­ri­nä.

So­ti­las­pas­to­ri: Ih­mi­nen on ar­vo­kas, vaik­kei it­se ar­vos­tai­si it­se­ään

Puhutaan maasta ja taivaasta14.8.2014 6.55

Pen­na Par­vi­ai­nen on toi­mi­nut Kai­nuun Pri­kaa­tin so­ti­las­pas­to­ri­na nel­jän vuo­den ajan. Hä­nen mu­kaan­sa po­si­tii­vi­nen asen­ne kan­taa ar­mei­jas­sa­kin.

Lä­him­mäi­sen aut­ta­mi­nen Kir­si Rundg­re­nin sy­dä­me­na­sia

Puhutaan maasta ja taivaasta7.8.2014 14.06

– Heti lu­ki­on jäl­keen py­rin alal­le. Mi­nul­la oli voi­ma­kas halu aut­taa. Kun val­mis­tuin, ru­koi­lin, et­tä löy­täi­sin Ju­ma­lan val­ta­kun­nan, Kir­si ker­too.

« 1 ... 20 21 22 23 24 »
3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys