JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 ... 29 »

Nie­mi-Kor­vel­la ajan­käy­tös­tä so­vi­taan yh­des­sä

Puhutaan maasta ja taivaasta28.11.2016 6.51

Jut­te­lim­me Nie­mi-Kor­ven Min­nan ja Vil­len kans­sa ajan­käy­tön haas­teis­ta suu­res­sa per­hees­sä. Nyt, kun per­heen kym­me­nes­tä lap­ses­ta kaik­ki asu­vat ko­to­na ja nuo­rim­mat, 3 kuu­kau­den ikäi­nen See­mi ja va­jaa kak­si­vuo­ti­as down-tyt­tö Noo­mi, vaa­ti­vat pal­jon huo­mi­o­ta, ai­ka on kor­til­la.

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den blo­gis­tit: Koh­taa­mi­nen lu­ki­joi­den kans­sa pal­kit­see

Puhutaan maasta ja taivaasta21.11.2016 6.20

Juho Leh­to­la ja An­na Vir­ta­nen ovat ol­leet blo­gis­tei­na Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­des­sä sen pe­rus­ta­mi­ses­ta al­ka­en. Hei­dän ja 13 muun blo­gis­tin en­sim­mäi­set teks­tit tu­li­vat lu­et­ta­vik­si huh­ti­kuus­sa 2014, jol­loin verk­ko­leh­ti jul­kais­tiin. Kum­pi­kin ker­too, et­tä blo­gis­tin teh­tä­väs­sä an­toi­sin­ta on ol­lut koh­da­ta lu­ki­joi­ta.

Huo­leh­di­taan lap­sen oi­keuk­sis­ta ja osal­lis­ta­mi­ses­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta19.11.2016 6.21

Huo­men­na 20. mar­ras­kuu­ta vie­te­tään vuo­sit­tais­ta lap­sen oi­keuk­sien päi­vää. Tänä vuon­na YK:n lap­sen oi­keuk­sien so­pi­mus Suo­mes­sa täyt­tää 25 vuot­ta. Juh­la­vuo­den 2016 tee­ma­na on yh­den­ver­tai­suus lap­sia ja nuo­ria osal­lis­ta­en.

Si­säil­ma­sai­raus vai­kut­taa koko elä­mään: ”Ai­na pi­tää miet­tiä, mi­hin voi men­nä”

Puhutaan maasta ja taivaasta14.11.2016 7.00

Ny­kyi­sin yhä use­am­pi suo­ma­lai­nen tun­tuu kär­si­vän si­säil­ma­on­gel­mas­ta. Täl­lai­nen ti­lan­ne on myös Jaa­na Hil­tu­sel­la.

Su­ru­ryh­mis­sä su­run kans­sa kas­vok­kain

Puhutaan maasta ja taivaasta7.11.2016 8.27

Kun ta­paan Vaa­ra­mon Jyr­kin, teen ai­ka­mat­kan lap­suu­tee­ni: sin­ne lap­suu­te­ni seu­ra­sa­liin. Yh­dis­tän rau­hal­li­sen, sy­dä­mel­li­sen pu­hu­jan ää­nen nii­hin tur­val­li­siin ko­ti­seu­roi­hin­kin, jois­sa sain käy­dä.

So­ti­las­pap­pi­na Li­ba­no­nis­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta28.10.2016 6.18

Veli-Pek­ka Ot­t­man toi­mii rau­han­tur­va­jouk­ko­jen pap­pi­na Li­ba­no­nis­sa. Hän on ol­lut teh­tä­väs­sä vii­si kuu­kaut­ta.

Pa­pin työs­sä pa­ras­ta on ih­mis­ten koh­taa­mi­nen

Puhutaan maasta ja taivaasta27.10.2016 6.32

Alek­si Päk­ki­lä on toi­mi­nut vuo­den ajan seu­ra­kun­ta­pas­to­ri­na Ni­va­lan seu­ra­kun­nas­sa.

Mar­jaa­na aloit­taa leh­ti­a­vus­ta­jan teh­tä­väs­sä

Puhutaan maasta ja taivaasta24.10.2016 7.00

Tor­ni­o­lai­nen Mar­jaa­na Saa­pun­ki on uu­si SRK:n leh­ti­a­vus­ta­ja. Hän aloit­taa teh­tä­väs­sään vuo­den 2017 alus­sa.

Hil­jai­suu­des­ta tuli sa­no­ja kir­jan ver­ran

Puhutaan maasta ja taivaasta21.10.2016 6.51

Lä­hes 76 vuot­ta sit­ten si­säk­kö sa­noo: ”Vie­kää tuo Lah­ja-vau­va tur­vaan, en­nen kuin jo­ta­kin sat­tuu.” Lah­jan Hil­ja-äi­ti kyp­syy pää­tök­seen, jon­ka väis­tä­mät­tö­myy­den hän on var­maan it­se­kin tien­nyt. äi­ti pää­tyy kir­joit­ta­maan si­sa­rel­leen ja ky­sy­mään, voi­si­ko sis­ko ot­taa Lah­jan hoi­det­ta­vak­seen.

Seu­rois­sa Ke­ni­as­sa: Pie­nes­tä si­na­pin­sie­me­nes­tä suu­rek­si puuk­si

Puhutaan maasta ja taivaasta17.9.2016 6.47

Ma­ny­wan­dan ka­las­ta­ja­ky­läs­sä, man­go­puun al­la pi­de­tyt seu­rat jäi­vät Ke­ni­as­sa lä­he­tys­mat­kal­la ol­lei­den mie­leen. Nuo seu­rat ko­ko­si­vat eri­tyi­ses­ti nai­sia ja lap­sia, sil­lä suu­ri osa mie­his­tä oli ka­las­ta­mas­sa.

« 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 ... 29 »
20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies