JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 »

​Kuka on lä­him­mäi­se­ni?

Sana sunnuntaiksi10.9.2014 0.00

”Ken on mun lä­him­mäi­se­ni ja ketä eläis­sä­ni myös mi­nun tu­lee ra­kas­taa kuin omaa it­se­ä­ni?” (Vk. 431.) Si­vis­tys­sa­na­kir­jan mu­kaan lä­him­mäi­nen on us­kon­nol­li­nen sana ja tar­koit­taa lä­heis­tä ih­mis­tä, oman kan­san jä­sen­tä tai ys­tä­vää. Kos­ka sana on us­kon­nol­li­nen, on hyvä et­siä tar­kem­paa vas­taus­ta Raa­ma­tus­ta. Kuka siis on lä­him­mäi­se­ni?

​Mitä sy­dän on täyn­nä, sitä suu pu­huu

Sana sunnuntaiksi3.9.2014 0.01

Evan­ke­liu­mi­teks­tin edel­lä Jee­sus oli sai­rai­den ja toi­saal­ta fa­ri­seuk­sien ym­pä­röi­mä­nä. Jee­suk­sen pe­räs­sä kul­ki pal­jon vä­keä, ja hän pa­ran­si kaik­ki sai­raat (Matt.12:15).

Kum­pi po­jis­ta nou­dat­ti isän­sä tah­toa?

Sana sunnuntaiksi27.8.2014 0.00

Teks­ti­koh­ta ker­too ti­lan­tees­ta, joka liit­tyy Jee­suk­sen ajal­li­sen toi­min­nan lo­pul­le. Lu­vun alus­sa ker­ro­taan lu­kui­sis­ta ih­me­töis­tä sekä Va­pah­ta­jan saa­pu­mi­ses­ta rie­mu­saa­tos­sa Je­ru­sa­le­miin. Kan­sa piti hän­tä vii­saa­na pro­feet­ta­na Ga­li­le­an Na­sa­re­tis­ta ja sa­mal­la Daa­vi­din Poi­ka­na. Kan­sa odot­ti näin myös ajal­lis­ta val­ti­aan voi­maa, jon­ka tur­vis­sa koit­tai­si pa­rem­pi tu­le­vai­suus.

Us­ko epäi­lyk­sis­tä huo­li­mat­ta

Sana sunnuntaiksi20.8.2014 0.04

Jee­suk­sen ly­hyt saar­na Na­sa­re­tin sy­na­go­gas­sa ilah­dut­ti kuu­li­joi­ta. Evan­ke­liu­mi­teks­tim­me edel­lä Jee­sus pu­huu: ”Tä­nään, tei­dän kuul­ten­ne, on tämä kir­joi­tus käy­nyt to­teen.” Se oli hen­ki­lö­koh­tai­nen ilo­sa­no­ma, joka he­rät­ti toi­veen: Mi­nul­le jo­tain hy­vää, nyt ja tä­nään! Pian tu­li­vat kui­ten­kin epäi­lyk­set: Tuo on pai­kal­li­nen työ­mies, Joo­se­fin poi­ka Na­sa­re­tis­ta. Mitä hän voi tie­tää?

Ver­tauk­sen ta­len­tin sy­vin mer­ki­tys

Sana sunnuntaiksi13.8.2014 0.00

”Sil­loin on käy­vä näin.” Mis­tä ajas­ta Jee­sus pu­huu ver­tauk­ses­saan pal­ve­li­joil­le us­ko­tuis­ta ra­hois­ta? Kyse on maa­il­man­lo­pun ajois­ta. Jee­sus ha­lu­aa kiin­nit­tää ope­tus­las­ten­sa huo­mi­on kaik­kein tär­keim­piin asi­oi­hin.

​ Va­lit­ta­va­na vain kak­si tie­tä

Sana sunnuntaiksi6.8.2014 0.00

Tu­le­van sun­nun­tain evan­ke­liu­mi on yk­si nii­tä raa­ma­tun­koh­tia, jois­sa teh­dään kah­ti­a­ja­ko ih­mis­ten sie­lun ti­lan vä­lil­lä. On ole­mas­sa hyvä osa ja huo­no osa. Tä­män kah­ti­a­ja­on moni ha­lu­ai­si ny­ky­ään kiis­tää, ei­kä sii­tä sai­si pu­hua. Tu­le­van sun­nun­tain ai­hee­na Kirk­ko­kä­si­kir­jas­sa on To­tuus ja har­ha. Ai­he ker­too elä­män­va­lin­nois­ta.

Erään mie­hen hyvä ky­sy­mys

Sana sunnuntaiksi23.7.2014 0.00

Evan­ke­lis­ta Mar­kus ker­too evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä esiin­ty­väs­tä mie­hes­tä vain, et­tä hän oli ”muu­an mies”. Luuk­kaan evan­ke­liu­mis­sa hä­nen tie­de­tään ol­leen yk­si pää­mie­his­tä. Hän siis tun­si Ju­ma­lan lain. Hän tuli juok­su­jal­kaa, ku­mar­tui ja pu­hut­te­li Jee­sus­ta hy­väk­si opet­ta­jak­si. Sit­ten hän ky­syi: ”Mitä mi­nun pi­tää te­ke­män et­tä minä ijan­kaik­ki­sen elä­män pe­ri­sin?”

​ Ju­ma­la an­taa voi­man seu­ra­kun­taan­sa

Sana sunnuntaiksi16.7.2014 0.00

Teks­tim­me ta­pah­tu­mis­sa Ke­sa­re­as­sa ope­tus­lap­set saa­vat Jee­suk­sen tai­ta­vaa ope­tus­ta. On­nek­si Jee­sus on lu­pauk­sen­sa mu­kaan kes­kel­läm­me myös tänä ai­ka­na. Olem­me juu­ri saa­neet ol­la Jee­suk­sen ope­tet­ta­va­na su­vi­seu­rois­sa. Ope­tuk­sen si­säl­tö­kin on säi­ly­nyt yh­tä­pi­tä­vä­nä.

”Mene, älä­kä enää tee syn­tiä”

Sana sunnuntaiksi9.7.2014 4.00

Olin taan­noin ope­tus­lu­val­la au­to­kou­lu­no­pet­ta­ja­na po­jal­le­ni. Aje­lim­me pit­kin kau­pun­kia kään­tyil­len ris­teyk­sis­sä. Sa­mal­la tu­lin seu­ran­neek­si ih­mis­ten kul­ke­mis­ta kau­pun­ki­lii­ken­tees­sä sekä pol­ku­pyö­rin et­tä ja­loin. Suo­ras­taan är­syyn­nyin mo­nien ih­mis­ten piit­taa­mat­to­muu­des­ta lii­ken­ne­sään­tö­jä koh­taan.

Löy­tä­jä ja löy­det­ty

Sana sunnuntaiksi25.6.2014 0.01

Mitä on hyvä elä­mä? Saa­ko sen ra­hal­la, rik­kau­del­la? Löy­tää­kö hy­vän elä­män pa­rem­min ai­neet­to­mil­la elä­mä­nar­voil­la? Vai on­ko niin, et­tä meil­le on tar­jol­la jo­tain vie­lä tätä elä­mää ar­vok­kaam­paa? Ker­to­mus Sak­keuk­ses­ta avaa nä­kö­a­lan näi­hin ky­sy­myk­siin.

« 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 »
17.1.2022

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys