JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 44 45 46 47 48 49 »

Jee­sus tuli et­si­mään ka­don­nei­ta

Sana sunnuntaiksi25.6.2014 0.00

Päi­vän evan­ke­liu­mi tun­ne­taan tuh­laa­ja­poi­ka­ver­tauk­se­na. Ver­tauk­ses­sa mie­hel­lä on kak­si poi­kaa. Nuo­rem­pi po­jis­ta vaa­tii pe­rin­tö­o­saan­sa ja läh­tee maa­il­mal­le. Hä­nen elä­män­sä vie­raal­la maal­la on hol­ti­ton­ta. Se ei kui­ten­kaan täy­tä nii­tä odo­tuk­sia, joi­ta hä­nel­lä var­maan­kin oli läh­ties­sään. Läm­pi­mä­nä muis­to­na hä­nen mie­leen­sä pa­lau­tuu isän ko­dis­ta se, et­tä siel­lä pal­kal­li­sil­la­kin oli hyvä ol­la. Hän päät­tää pa­la­ta ta­kai­sin ko­tiin pal­kal­li­sen ase­maan.

Jo­han­nes Kas­ta­ja, roh­kea ju­lis­ta­ja

Sana sunnuntaiksi18.6.2014 0.00

Jo­han­nes Kas­ta­jan van­hem­mat oli­vat Eli­sa­bet ja Sa­ka­ri­as. Luuk­kaan evan­ke­liu­mi an­taa heis­tä hy­vän to­dis­tuk­sen: ”He oli­vat kum­pi­kin Ju­ma­lan sil­mis­sä hurs­kai­ta ja eli­vät nuh­teet­to­mas­ti kaik­kien Her­ran käs­ky­jen ja sää­dös­ten mu­kaan. Mut­ta lap­sia heil­lä ei ol­lut, sil­lä Eli­sa­bet oli he­del­mä­tön, ja he mo­lem­mat oli­vat jo iäk­käi­tä.” (Luuk. 1:6–7.)

Ah­neu­teen si­säl­tyy vaa­ro­ja

Sana sunnuntaiksi18.6.2014 0.00

Me ih­mi­set kiin­ni­täm­me hel­pos­ti sy­dä­mem­me maa­il­man rik­kauk­siin ja aar­tei­siin. Ah­neus on mei­tä hy­vin lä­hel­lä. Raa­ma­tun mu­kaan ah­neus on kui­ten­kin epä­ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta (Kol. 3:5).

Luo­ja, Lu­nas­ta­ja ja Py­hit­tä­jä

Sana sunnuntaiksi11.6.2014 0.00

Ju­ma­lan ole­mus ylit­tää ih­mi­sen ym­mär­ryk­sen. Ju­ma­la on yk­si, mut­ta hän on il­moit­ta­nut it­sen­sä Isä­nä, Poi­ka­na ja Py­hä­nä Hen­ke­nä.

Te saat­te Puo­lus­ta­jan

Sana sunnuntaiksi4.6.2014 0.00

Jo­han­nes ker­too evan­ke­liu­mis­saan kii­ras­tors­tai-il­lan kes­kus­te­luis­ta Jee­suk­sen ja ope­tus­las­ten vä­lil­lä. Jee­sus pu­hui pal­jon lä­hes­ty­väs­tä kär­si­mi­ses­tään ja kuo­le­mas­taan sekä ylös­nou­se­muk­ses­taan. Ope­tus­las­ten ky­sy­myk­sis­tä vä­lit­tyy häm­men­nys, epä­tie­toi­suus ja epä­var­muus suur­ten ta­pah­tu­mien edel­lä. Jee­suk­sen vas­tauk­set ja ope­tus ovat loh­du­tus­ta, roh­kai­sua ja neu­vo­ja hä­täi­le­vil­le.

Jee­sus tar­jo­aa elä­vää vet­tä

Sana sunnuntaiksi28.5.2014 0.01

Leh­ti­ma­jan­juh­la on yk­si juu­ta­lais­ten suu­ris­ta juh­la­päi­vis­tä. Sitä vie­te­tään syk­syi­sin 40 vuot­ta kes­tä­neen erä­maa­va­el­luk­sen ja or­juu­des­ta va­pau­tu­mi­sen muis­tok­si. Sa­mal­la se on sa­don­kor­juun juh­la. Pal­mun ja öl­jy­puun ok­sis­ta muo­toil­laan ma­jo­ja, jois­sa asu­taan ja ruo­kail­laan ­­­(3. Moos. 23:40–42, Neh. 8:15-17). Maja voi ol­la ka­tol­la, puu­tar­has­sa tai pi­hal­la.

Pyhä Hen­ki joh­dat­taa tai­vaa­seen

Sana sunnuntaiksi28.5.2014 0.00

Jee­sus ru­koi­li it­sen­sä ja ope­tus­las­ten­sa puo­les­ta en­nen van­git­se­mis­taan. Jee­suk­sen ru­kous­ta kut­su­taan jää­hy­väis­ru­kouk­sek­si. Hän pyy­si Isää kir­kas­ta­maan hä­net ja ot­ta­maan luok­seen kirk­kau­teen, jos­sa oli Isän luo­na jo en­nen maa­il­man syn­tyä.

Tai­vaan Isä kuun­te­lee

Sana sunnuntaiksi21.5.2014 0.00

Koko Mat­teuk­sen evan­ke­liu­min kuu­des luku on Va­pah­ta­jan ope­tus­pu­het­ta omil­leen. Jee­sus ko­ros­taa asi­oi­den tär­keys­jär­jes­tys­tä elä­mäs­sä ja eri­tyi­ses­ti us­ko­ne­lä­mäs­sä. Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi muis­tut­taa, et­tä ru­kouk­ses­sa kes­kei­sin­tä on ru­koi­li­jan suh­de Ju­ma­laan, ei esi­mer­kik­si ru­kouk­sen näyt­tä­vyys ja nä­ky­vyys muil­le ih­mi­sil­le.

Siu­nat­kaa, äl­kää ki­rot­ko

Sana sunnuntaiksi14.5.2014 0.00

Evan­ke­lis­ta Jo­han­nes on kir­joit­ta­nut Jee­suk­sen jää­hy­väis­ru­kouk­ses­ta. Jee­sus ru­koi­lee sii­nä kirk­kaut­ta ja voi­maa it­sel­leen. Ru­kouk­ses­sa on luo­pu­mi­sen tus­kais­ta tun­net­ta. Hän hy­väs­te­lee ope­tus­lap­si­an­sa ja val­mis­tau­tuu Gol­ga­tan uh­ri­kuo­le­maan. Toi­saal­ta myös tai­vas­kai­puu on nä­ky­vis­sä vah­vas­ti. Kris­tus tie­si pää­se­vän­sä pian tai­vaan ko­tiin.

Jee­sus ru­koi­li us­ko­nyh­teyt­tä omil­leen

Sana sunnuntaiksi7.5.2014 0.00

Apos­to­li Jo­han­nes on tal­let­ta­nut meil­le Jee­suk­sen jää­hy­väis­ru­kouk­sen, jota kut­su­taan myös yli­pa­pil­li­sek­si ru­kouk­sek­si. Jee­sus nos­ti kat­seen­sa koh­ti tai­vas­ta ja al­koi ru­koil­la. Mitä Jee­sus ru­koi­li? Ke­nen puo­les­ta hän ru­koi­li?

« 1 ... 44 45 46 47 48 49 »
17.1.2022

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys