JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kättelyllä voi kertoa paljon

19.4.2018 6.51

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180419065100

Ai­na vä­lil­lä jään poh­ti­maan jon­kin tie­tyn ta­van tai asi­an ole­mas­sa­o­loa. Yleen­sä mi­nul­la on ol­lut jo­kin on­gel­mal­li­nen ti­lan­ne tai tun­ne ky­sei­sen asi­an yh­tey­des­sä. Yk­si täl­lai­nen ajoit­tain aja­tuk­sia he­rät­tä­vä asia it­sel­le­ni on kät­te­le­mi­nen.

Mik­si ih­mi­set kät­te­le­vät? Mitä kät­te­le­mi­sel­lä ha­lu­taan ker­toa? Pi­dät­kö sinä kät­te­le­mi­ses­tä?

En tie­dä kät­te­le­mi­sen his­to­ri­aa, mut­ta ole­tan, et­tä se on siir­ty­nyt ta­pa­kult­tuu­ri­na su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le. Ai­na­kin vii­meis­ten su­ku­pol­vien ajan suo­ma­lai­set van­hem­mat ovat opet­ta­neet ta­van lap­sil­leen: on koh­te­li­as­ta kä­tel­lä, ojen­na­han nyt kä­te­si.

On ti­lan­tei­ta, jois­sa kät­te­len mie­lel­lä­ni. Kun ta­paan uu­den ih­mi­sen, esit­te­len yleen­sä it­se­ni ja kät­te­len. Jois­sa­kin ti­lan­teis­sa kät­te­ly on tapa osoit­taa kun­ni­oi­tus­ta, tapa toi­vot­taa kaik­kea hy­vää tai ot­taa osaa. Kä­den­pu­ris­tuk­sel­la voi vies­tiä pal­jon. Olen huo­man­nut si­nut, ha­lu­an si­nul­le hy­vää, pi­dän si­nus­ta. Kiva näh­dä. Ter­ve­tu­loa. Pit­käs­tä ai­kaa. On­nea ja siu­naus­ta.

On myös ti­lan­tei­ta, jois­sa jät­täi­sin mie­lel­lä­ni kät­te­le­mät­tä. Tut­tu­ja ih­mi­siä, joi­ta näen sään­nöl­li­ses­ti ja usein, tun­tuu vä­hän vi­ral­li­sel­ta kä­tel­lä. Yh­tei­sis­sä ko­koon­tu­mi­sis­sa, jois­sa on pal­jon ih­mi­siä, kät­te­ly voi tun­tua vä­hän mer­ki­tyk­set­tö­mäl­tä, var­sin­kin, jos ih­mi­set ei­vät py­säh­dy edes kat­so­maan toi­si­aan sil­miin. Mie­les­tä­ni ai­no­at, jot­ka koh­taa­mat­to­mas­ta jouk­ko­kät­te­lys­tä hyö­ty­vät, ovat eri­lai­set le­vi­ä­vät fluns­sa­pö­pöt.

Kun ojen­nat kä­te­si, an­nat it­ses­tä­si pa­lan, näin ajat­te­len. Kos­ke­tus toi­seen ih­mi­seen on ai­na enem­män tai vä­hem­män voi­ma­kas het­ki. Tur­val­lis­ta ja ti­lan­tees­ta kiin­nos­tu­nut­ta ih­mis­tä kät­te­lee mie­lel­lään. Vai­ke­aa kät­te­ly voi ol­la sil­loin, jos koh­taa­mi­nen ei tun­nu ai­dol­ta.

äi­ti­nä olen teh­nyt lin­jauk­sen, et­ten pa­ko­ta las­ta kät­te­le­mään, el­lei tämä it­se ha­lua. Kiin­ni­tän hel­pos­ti huo­mi­on lap­sen kas­voil­la nä­ky­vään pe­lok­kaa­seen il­mee­seen, kun van­hem­pi pa­tis­taa hän­tä kät­te­le­mään. Pys­tyn hy­vin sa­mais­tu­maan tun­tee­seen. Tuol­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa yleen­sä hy­myi­len lap­sel­le ja sa­non, et­tei si­nun tar­vit­se kä­tel­lä. Vies­ti­tän hy­myl­lä­ni lap­sen ole­van ai­van yh­tä ter­ve­tul­lut, kät­te­li hän tai ei.

Mie­les­tä­ni pelk­kä kät­te­le­mi­nen si­nän­sä ei ole ai­noa hyvä tapa ter­veh­tiä. Kät­te­ly­ri­tu­aa­lia tär­ke­äm­pää on koh­taa­mi­nen. Pi­kai­nen tie­dos­ta­va kat­se huo­neen toi­sel­ta lai­dal­ta ter­veh­dys­sa­no­jen kans­sa voi ol­la pal­jon me­kaa­nis­ta kät­te­lyä läm­mit­tä­väm­pi ko­ke­mus. Kat­se hy­myn kans­sa on jo hui­ke­an kiva.

Jos kä­tel­les­sä ei koh­taa, olo jää jo­ten­kin tyh­jäk­si. Mut­ta kun käsi koh­taa kat­seen ja sa­no­jen kans­sa, sen pu­ris­tuk­sen läm­pö jää mie­leen pit­käk­si ai­kaa.

ReijaKaarlejärvi
Ihmettelen elämää, sen vahvoja värejä, valoa ja varjoja. Jaksan yhä uudelleen vaikuttua ihmisyyden moninaisuudesta, viisaudesta, pienuudesta, kauneudesta ja kivusta. Nautin luonnosta, vuodenaikojen vaihtelusta, perinteistä ja kirjoittamisesta. Arvostan aitoa kohtaamista ja hyväksynnän tuomaa lämpöä. Katselen asioita naisen, äidin, puolison ja ystävän silmin. Näkökulmaa teksteihini tuo myös työni lastensuojelun ja perhetyön parissa. Minut tavoittaa osoitteesta reija.kaarle@gmail.com
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys