JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kiitollisuutta oppimassa

17.5.2024 10.00

Juttua muokattu:

17.5. 09:58
2024051709582020240517100000

Mai­ju Rau­nis­maaVuo­den vaih­tees­sa kuu­lin sis­kol­ta­ni, et­tä he ovat pa­rin muun sis­kon kans­sa pe­rus­ta­neet Kii­tol­li­suus­ryh­män su­vun nai­sil­le What­sapp:iin. ”Sii­hen voi joka päi­vä kir­joit­taa muu­ta­man asi­an, mis­tä on kii­tol­li­nen”, hän ker­toi.

Ahaa, ei­pä mi­nul­la joka päi­väl­le kii­tol­li­suu­den ai­hei­ta rii­tä, jo­ten en­pä tai­da sii­hen ryh­mään liit­tyä, ajat­te­lin vä­hän täm­möi­se­nä pes­si­mis­miin tai­pu­vai­se­na. Mi­nua lä­hin­nä ah­dis­taa sel­lai­nen pak­ko­po­si­tii­vi­suus. Oli­pa ti­lan­ne mikä vain, ei saa va­lit­taa, vaan ai­na vain vään­ne­tään hymy naa­mal­le. Mi­nus­ta ei sel­lai­seen ole.

Vä­hän ajan pääs­tä ute­li­ai­suus kui­ten­kin ot­ti val­lan ja lii­tyin Kii­tol­li­suus­ryh­mään. Al­kuun vain lu­es­ke­lin mui­den kii­tol­li­suu­den ai­hei­ta, kir­joi­tus­pak­koa ei tie­ten­kään on­nek­si ol­lut. Siel­lä ol­tiin kii­tol­li­sia muun mu­as­sa lei­vi­nuu­nis­ta ja mie­hen te­ke­mäs­tä ruu­as­ta, kau­niis­ta il­mas­ta ja ys­tä­vän pu­he­lus­ta, val­miik­si saa­dus­ta kou­lu­hom­mas­ta ja mu­ka­vas­ta il­ta­ky­läs­tä, tur­val­li­ses­ta ko­ti­maas­ta ja us­kon lah­jas­ta. Pie­niä ja suu­ria asi­oi­ta.

Mi­nä­kin aloin jo­tain kir­joi­tel­la. Olin kii­tol­li­nen las­ten lei­po­mis­ta kek­seis­tä ja au­rin­koi­ses­ta päi­väs­tä, päi­vä­u­nis­ta ja pien­ten mu­ka­vas­ta hoi­to­pai­kas­ta. Vä­lil­lä oli päi­viä, et­tä kii­tol­li­suu­den ai­hei­ta oli vai­kea löy­tää. Ai­na en jak­sa­nut edes yrit­tää, ja se­kin oli ihan ok.

Vä­lil­lä taas oli päi­viä, et­tä kii­tol­li­suu­den ai­hei­ta löy­tyi jopa pit­kä lis­ta. Aa­mu-unet, kun mies oli nous­sut pien­ten kans­sa aa­mu­pa­lal­le. Ul­ko­na oli kau­nis il­ma. Oli sel­vit­ty seu­roi­hin. Oli näh­ty ys­tä­viä. Piz­zail­ta­pa­la ja sau­na vie­lä sii­hen pääl­le. Help­po­han sel­lai­se­na päi­vä­nä oli ol­la kii­tol­li­nen.

Mitä kii­tol­li­suus it­se asi­as­sa on? Duo­de­ci­min Ter­veys­kir­jas­ton ar­tik­ke­lis­sa eri­tyi­so­pet­ta­ja Kai­sa Vuo­ri­nen mää­rit­te­lee kii­tol­li­suu­den mie­les­tä­ni hy­vin: ”Kii­tol­li­suus on hy­vin­voin­tia ja on­nel­li­suut­ta vah­vis­ta­va myön­tei­nen tun­ne. Kii­tol­li­suu­den ko­ke­mi­nen on hil­jais­ta aset­tu­mis­ta het­keen ja huo­mi­o­li­has­ten vah­vis­ta­mis­ta. Kii­tol­li­suus on elä­män an­ta­mien lah­jo­jen tie­tois­ta poh­ti­mis­ta. Kii­tol­li­suus rau­hoit­taa, li­sää it­se­ar­vos­tus­ta, vä­hen­tää ver­tai­lua toi­siin ja aut­taa vai­keis­sa het­kis­sä. Kii­tol­li­suu­den vaa­li­mi­nen vah­vis­taa so­si­aa­li­sia suh­tei­ta ja tuo ih­mi­siä yh­teen. Kii­tol­li­suu­den 'la­sien' läpi elä­män tar­kas­te­lu nos­taa kat­seen ylös 'omas­ta na­vas­ta'. Sil­loin voi näh­dä yhä use­am­min, mitä hy­vää elä­mä on tuo­nut mu­ka­naan.”

Täs­sä yh­te­nä per­jan­tai­na mei­dän au­to sit­ten ot­ti ja ha­jo­si, jät­ti mei­dät tien­var­teen. Mitä oli­sin aja­tel­lut tuos­sa ti­lan­tees­sa en­nen tätä muu­ta­man kuu­kau­den kii­tol­li­suus­kyl­pyä? Noh, ly­hy­es­ti sa­not­tu­na: ai­ka kur­jia aja­tuk­sia.

Mitä kir­joi­tin sinä il­ta­na kii­tol­li­suus­ryh­mään:

❤️ Au­to ei ha­jon­nut mo­ta­ril­le, vaan vas­ta pie­nem­män tien var­teen, lä­hem­mäs ko­tia.

❤️ Au­to ha­jo­si vas­ta ko­ti­mat­kal­la, ja nuo­ri­so eh­ti käy­dä raa­mat­tu­luo­kas­sa.

❤️ Mies pää­si pian hi­naa­maan mei­dät ko­tiin.

❤️ 4 muu­ta au­toi­li­jaa eh­ti py­säh­tyä aut­ta­maan / ky­sy­mään, tar­vi­taan­ko apua.

Kii­tol­li­suut­ta voi on­nek­si myös op­pia, jopa täm­möi­nen pe­rus­pes­si­mis­ti. Ny­ky­ään muis­tan yhä use­am­min kat­sel­la maa­il­maa kii­tol­li­suu­den ”la­sien” läpi. Ar­ki näyt­tää sil­loin jo­ten­kin ke­vy­em­mäl­tä. Elä­mäs­sä ta­pah­tuu myös su­rul­li­sia, kur­jia ja ikä­viä asi­oi­ta, ei nii­tä tar­vit­se kiel­tää, niin vain on. Mut­ta jo­kai­ses­ta päi­väs­tä löy­tyy myös jo­tain, mis­tä voi ol­la kii­tol­li­nen.

Mis­tä sinä olet tä­nään kii­tol­li­nen?

MaijuRaunismaa
Koivikon keskellä asuva perheenäiti, jonka 9 lasta ja yrittäjäpuoliso pitävät kiireisenä. Kuopioon juurtunut pohjoisen kasvatti. Luonnon ja arjen kauneudesta nauttija, joka usein katselee ja tallentaa elämää kameran linssin läpi. Villasukkien suurkuluttaja. Palautetta ja aihetoiveita toivon osoitteeseen maiju.raunismaa(at)hotmail.com
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys