JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Seurakaipuuta ja lähtemisen vaikeutta

13.3.2023 10.45

Juttua muokattu:

13.3. 10:39
2023031310391820230313104500

Mai­ju Rau­nis­maa

"Tä­nään lä­he­tään seu­roi­hin", ker­ron aa­mu­pa­lal­la lap­sil­le.

"Etä­nä vai li­ve­nä?" ky­syy 4-vuo­ti­as.

Täl­lais­ta ky­sy­mys­tä en oli­si osan­nut ku­vi­tel­la­kaan muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ol­les­sa pa­him­mil­laan net­tiyh­tey­det toi­vat seu­rat ko­tei­hin, mö­keil­le, sai­raa­laan ja ihan min­ne vaan. Lä­hes kai­kil­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­tä alet­tiin lä­het­tää seu­ro­ja ja py­hä­kou­lu­ja ne­tin kaut­ta. Etä­seu­rois­ta tuli lap­sil­le ihan tut­tu kä­si­te. Näil­le pie­nim­mil­le jopa tu­tum­pi kuin seu­rat rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä tai muu­al­la, min­ne men­tiin pai­kan pääl­le. Nii­tä alet­tiin kut­sua li­ve­seu­roik­si.

Meil­le syn­tyi vau­va en­sim­mäi­se­nä ko­ro­na­ke­vää­nä. Muis­tan, mi­ten ih­meis­sään pie­ni oli noin vuo­den iäs­sä, kun pää­si en­sim­mäis­tä ker­taa rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le seu­roi­hin.

Kun seu­ro­jen pi­dos­sa saa­tiin pa­la­ta nor­maa­liin, tu­li­kin uu­si nor­maa­li. Etä­seu­rat oli­vat tul­leet jää­däk­seen.

Ko­ro­na­ku­ri­mus on jät­tä­nyt jäl­ken­sä myös seu­rois­sa käy­mi­seen: su­rul­li­sen mo­nen paik­ka seu­ra­pen­kis­sä on edel­leen tyh­jä, ei­kä seu­rat kuu­lu enää viik­ko-oh­jel­maan mil­lään ta­val­la. Sa­na­va­ras­tos­sa seu­ra­pai­ta­kin tar­koit­taa ur­hei­lu­seu­ran pe­li­pai­taa. Us­kon kil­voi­tus on jää­nyt.

Myös mo­nis­sa us­ko­vai­sis­sa per­heis­sä ko­ro­na-ajan var­jo nä­kyy vie­lä. Pit­kän seu­ra­tau­on jäl­keen voi vaa­tia ai­kaa ja työ­tä, et­tä seu­rois­sa käy­mi­nen saa­daan pa­lau­tet­tua viik­ko-oh­jel­maan. Meil­lä ai­na­kin ol­laan vie­lä sii­nä vai­hees­sa. Kun per­hees­sä on nep­sy­haas­tei­ta, muu­tok­set ei­vät usein­kaan käy no­pe­as­ti ja ki­vut­to­mas­ti.

Nep­syis­tä pu­hut­ta­es­sa tar­koi­te­taan ih­mi­siä, joil­la on neu­rop­sy­ki­at­ri­sia haas­tei­ta, jot­ka joh­tu­vat ai­vo­jen ra­ken­teel­li­ses­ta ja toi­min­nal­li­ses­ta poik­ke­a­vuu­des­ta. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si ADHD ja ADD, As­per­ge­rin oi­reyh­ty­mä ja muut au­tis­mi­kir­jon häi­ri­öt, ke­hi­tyk­sel­li­nen kie­li­häi­riö sekä Tou­ret­ten oi­reyh­ty­mä. (Läh­de: na­e­nep­sy.fi.)

Mei­dän per­hees­sä yh­del­lä on add-di­ag­noo­si ja muu­ta­mil­la muil­la­kin nep­sy­haas­tei­ta. Meil­lä seu­roi­hin läh­tö on koko päi­vän pro­jek­ti, joka vaa­tii voi­mia ja en­na­koin­tia. Aa­mul­la jo ker­ro­taan lap­sil­le seu­roi­hin läh­dös­tä ja läh­dön ajan­koh­ta. Myös adhd-lääk­keet on tär­keä muis­taa ot­taa niin kuin kaik­ki­na mui­na­kin aa­mui­na. Seu­roi­hin läh­töä var­ten vaat­teet kat­so­taan ajois­sa val­miik­si. Nep­syil­lä on usein ais­ti­herk­kyyk­siä. Esi­mer­kik­si vaat­tei­den tun­tu­ma on tär­keä: on­ko vaa­te väl­jä vai na­pak­ka on­ko kan­gas peh­meä, liu­kas, jäyk­kä tai muu­ta vas­taa­vaa. Vaat­tei­den sau­mat voi­vat tun­tua pa­hal­ta ja su­kan ku­vi­ot möy­kyil­tä.

Nep­sy­las­ten kans­sa myös syö­mi­ses­sä ja pu­ke­mi­ses­sa on omat kom­mer­venk­kin­sä. Yk­si söi­si vain pot­tua. Toi­nen saa rai­va­rit, kun kas­ti­ke kos­kee pot­tuun, ei­vät­kä ne pysy eril­lään. Joku ei söi­si mi­tään, jos ei ole tut­tua tur­va­ruo­kaa.

Ruu­an jäl­keen pu­e­taan seu­ra­vaat­teet. Yh­del­le ei kel­paa­kaan enää ne ai­kai­sem­min kat­so­tut su­kat, kun niis­sä tun­tuu­kin nyt möyk­ky­jä. Pu­ke­mis­häs­sä­kän kes­kel­lä yk­si lap­si vain is­tuu ju­mit­ta­mas­sa vaat­tei­den­sa vie­res­sä ja kai­vaa var­pai­taan. Hius­ten har­jaus oli­si kan­nat­ta­nut teh­dä ai­kai­sem­min. Mi­ten sitä ei kos­kaan muis­ta? Kii­re, pit­kät hiuk­set ja herk­kä pää­nah­ka ei­vät ole hyvä yh­dis­tel­mä.

Sit­ten et­si­tään tak­ke­ja ja hans­ko­ja. Jon­kun ken­gät on mä­rät, hän kun ei muis­ta­nut­kaan lait­taa nii­tä kui­vu­maan. Kii­rees­sä et­si­tään joi­ta­kin mui­ta ken­kiä, et­tei tar­vi mä­ril­lä läh­teä. Yk­si ha­lu­ai­si vält­tä­mät­tä ke­vät­ta­kin, vaik­ka ul­ko­na on kun­non pak­ka­nen.

Lo­pul­ta, kun is­tah­dan hen­gäs­ty­nee­nä au­toon, ol­laan jo myö­häs­sä. Ei mi­tään uut­ta. No­lot­taa men­nä ai­na myö­häs­sä, mut­ta men­nään nyt sil­ti, kun ol­laan au­toi­hin as­ti pääs­ty.

Ai­na voi­ma­va­rat ei­vät ruuh­ka­vuo­sien ja nep­sy­haas­tei­den kes­kel­lä rii­tä seu­roi­hin läh­töön, vaik­ka ha­lua on­kin. Ar­ki on nep­syil­le ja hei­dän per­heil­leen kuor­mit­ta­vaa. Sun­nun­tai-aa­mui­sin pun­ni­taan­kin las­ten ja ai­kuis­ten voi­ma­va­rat ja ar­vi­oi­daan, on­ko live- vai etä­seu­ro­jen päi­vä.

Ran­kan vii­kon jäl­keen saa­te­taan jos­kus ol­la koko sun­nun­tai ihan vaan ko­to­na pa­lau­tu­mas­sa. Jos­sa­kin vai­hees­sa päi­vää huu­del­laan kaik­ki lap­set olo­huo­nee­seen etä­seu­roi­hin. Joku tu­lee sa­nan­kuu­loon kal­sa­reis­saan, toi­nen tak­ku­tuk­ka­na, mut­ta iha­na, jos kaik­ki kui­ten­kin tu­le­vat. Vä­lil­lä joku ei ole pys­ty­nyt tu­le­maan mui­den jouk­koon olo­huo­nee­seen, mut­ta on tul­lut vie­rei­seen huo­nee­seen. Siel­lä hän ha­lu­si yk­sin hä­mä­räs­sä kuun­nel­la olo­huo­nees­ta kuu­lu­vat seu­rat. Pu­heen ai­ka­na lap­set usein piir­te­le­vät, vä­rit­tä­vät tai pe­laa­vat jo­ta­kin. Seu­ro­jen jäl­keen juo­daan tie­ten­kin seu­ra­kah­vit jäts­kin tai pul­lan kans­sa.

Vä­lil­lä olen ko­ke­nut huo­nom­muut­ta sii­tä, et­tä niin har­voin sel­vi­tään seu­roi­hin. Tun­tuu, et­tä kaik­ki muut jak­sa­vat ja sel­vi­ä­vät seu­roi­hin lä­hes ai­na. On käy­nyt jopa mie­les­sä, on­ko sitä oi­kein us­ko­mas­sa­kaan enää, kun ei jak­sa seu­roi­hin ai­na läh­teä. On­nek­si seu­rois­sa käy­mi­nen ei kui­ten­kaan ole us­kon mit­ta. Tär­kein­tä on halu us­koa.

On iha­naa huo­ma­ta, et­tä on halu seu­roi­hin ja kai­paus sa­naan kuu­loon, myös lap­sil­la. Muis­tan, kun en­sim­mäis­ten ko­ro­na­ke­sä­nä kuun­te­lim­me Ke­sä­seu­ra­ra­di­o­ta. Jon­kun Sii­o­nin lau­lun ai­ka­na ala­kou­lui­käi­nen poi­kam­me al­koi it­ke­mään. Ky­syin, mikä on hä­tä­nä. ”Mi­nul­la on vaan niin ikä­vä Su­vi­seu­roi­hin”, hän vas­ta­si.

MaijuRaunismaa
Koivikon keskellä asuva perheenäiti, jonka 9 lasta ja yrittäjäpuoliso pitävät kiireisenä. Kuopioon juurtunut pohjoisen kasvatti. Luonnon ja arjen kauneudesta nauttija, joka usein katselee ja tallentaa elämää kameran linssin läpi. Villasukkien suurkuluttaja. Palautetta ja aihetoiveita toivon osoitteeseen maiju.raunismaa(at)hotmail.com
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys