JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Olennainen on kirkastunut

22.4.2021 7.05

Juttua muokattu:

20.4. 10:56
2021042010560120210422070500
Suviseurat esittäytyivät Reisjärven Reipas-messuilla keväällä 2019.

Suviseurat esittäytyivät Reisjärven Reipas-messuilla keväällä 2019.

Suviseurat esittäytyivät Reisjärven Reipas-messuilla keväällä 2019.

Suviseurat esittäytyivät Reisjärven Reipas-messuilla keväällä 2019.

Ke­vääl­lä 2018 rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä eräi­den seu­ro­jen vä­li­a­jal­la mi­nul­ta tul­tiin ky­sy­mään, oli­sin­ko käy­tet­tä­vis­sä Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen 2020 vies­tin­tä­toi­mi­kun­nan teh­tä­viin. Sii­tä al­koi mat­ka koh­ti tätä het­keä. Tie­sin, et­tä työ­tä on pal­jon. Olin­han yli vii­den­tois­ta vuo­den ajan ol­lut jo mu­ka­na ra­di­o­työs­sä, näh­nyt ja ko­ke­nut usei­den Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lyt.

Mie­les­sä tuol­loin oli pe­rin­tei­nen kent­tä­ta­pah­tu­ma. Jär­vi­ky­län pel­to­a­lue oli vuok­rat­tu ja mo­nen­lai­sia suun­ni­tel­mia jo vi­ri­tel­ty.

Ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­rois­sa seu­ra­sin ra­di­o­teh­tä­vien ohel­la sil­loi­sen toi­mi­kun­nan teh­tä­viä ja tu­tus­tuin pur­ka­mi­seen. Mu­hok­sel­la olim­me jo täy­des­sä työn tou­hus­sa jär­jes­tä­jien mu­ka­na. Vas­tuul­le­ni oli so­vit­tu Su­vi­seu­ro­jen en­nak­ko- ja jäl­ki­vies­tin­tä, In­fo-pis­te ja toi­mi­kun­nan sih­tee­rin teh­tä­vät. Li­säk­si olin lu­pau­tu­nut Ke­sä­seu­ra­ra­di­on Seu­ra­toi­mi­tuk­sen toi­mi­tus­pääl­li­kök­si. Asuin lä­hes kym­me­nen päi­vää Mu­hok­sen su­vi­seu­ra-alu­eel­la, kos­ka seu­ro­jen jäl­keen al­koi­vat vie­lä pur­ku­työt. Yh­tei­nen in­nos­tus ja ilo oman alu­een Su­vi­seu­rois­ta oli kä­sin kos­ke­tel­ta­vaa.

Su­vi­seu­ro­jen vies­tin­näs­sä olem­me pyr­ki­neet tuo­maan esil­le sen, et­tä kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta kat­so­maan ja kuu­le­maan. Tämä on konk­re­ti­soi­tu­nut ti­lai­suuk­siin maa­no­mis­ta­jien, ky­lä­läis­ten, kun­nan päät­tä­jien ja alu­een yrit­tä­jien kans­sa sekä mes­su­ta­pah­tu­miin, jois­sa on avoi­mes­ti ker­rot­tu Poh­jois­mai­den suu­rim­mas­ta hen­gel­li­ses­tä ke­sä­ta­pah­tu­mas­ta. On kut­sut­tu seu­raa­maan so­me­ka­na­via ja muu­ta vies­tin­tää, pi­det­ty yh­teyt­tä jär­jes­te­ly­a­lu­een seu­ra­kun­tiin, kun­tiin ja me­di­aan sekä huo­leh­dit­tu si­säi­ses­tä vies­tin­näs­tä.

Ke­vääl­lä 2020 kaik­ki py­säh­tyi. Käy­tiin neu­vot­te­lu­ja ja pää­tet­tiin, et­tä Su­vi­seu­ro­ja Reis­jär­vel­lä siir­re­tään vuo­del­la, kos­ka ha­lut­tiin en­nen kaik­kea taa­ta seu­ra­vie­rai­den tur­val­li­suus ja nou­dat­taa vi­ra­no­mais­ten suo­si­tuk­sia ja oh­jei­ta.

Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lut lai­tet­tiin lo­mal­le, mut­ta toi­mi­tus­pääl­li­kön teh­tä­vä­ni jat­kui­vat. Vauh­dis­sa, muu­ta­mas­sa vii­kos­sa, työ­ka­ve­ri­ni Jo­han­nan ja muun Ke­sä­seu­ra­ra­di­on or­ga­ni­saa­ti­on kans­sa teim­me täy­sin uu­det suun­ni­tel­mat ja kek­sim­me uu­sia ta­po­ja to­teut­taa kent­tä­seu­ro­jen si­jas­ta ra­dio- ja net­ti­seu­ro­jen ta­pah­tu­ma­vies­tin­tä. Tun­te­ja ei las­ket­tu, kaik­ki mah­dol­li­nen ai­ka an­net­tiin työl­le ke­sä­lo­maa myö­ten, kos­ka sy­dä­mes­tä nou­si halu pal­vel­la mök­ki- ja ko­ti­su­vi­seu­roi­hin ko­koon­tu­via sekä koko ke­sän suu­ria seu­ro­ja. Vii­me ke­säs­tä olen kii­tol­li­nen en­nen kaik­kea sii­tä, et­tä teim­me työ­tä yh­des­sä, vaik­ka olim­me etääl­lä toi­sis­tam­me.

Syk­syl­lä 2020 mie­le­ni täyt­ti ru­kous: Suo hyvä Ju­ma­la Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen to­teu­tua pe­rin­tei­ses­ti. Näin ei kui­ten­kaan ol­lut tar­koi­tus. Val­mis­tau­dum­me ra­dio-ja verk­ko­seu­roi­hin. Se tar­koit­taa osal­le toi­mi­kun­nis­ta työ­tä en­ti­seen ta­paan ja toi­sil­le vä­hem­män. Toi­vee­ni on, et­tä ko­ki­sim­me seu­rat kui­ten­kin yh­tei­sek­si pon­nis­tuk­sek­si ja ha­luk­si pal­vel­la to­teu­tus­ta­vas­ta riip­pu­mat­ta.

Ke­nen­kään vuo­sien ai­ka­na te­ke­mä tal­koo­työ ei ole men­nyt huk­kaan. Yk­si suu­rim­mis­ta asi­ois­ta on ol­lut jär­jes­te­ly­a­lu­een us­ko­vais­ten kes­ki­näi­sen kans­sa­käy­mi­sen li­sään­ty­mi­nen, uu­sien ys­tä­vien saa­mi­nen.

Vas­ti­kään eräs toi­mit­ta­ja ky­syi mi­nul­ta, on­ko olen­nai­nen kir­kas­tu­nut vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na. Kuin­ka kes­kel­tä hän hok­sa­si­kin ky­syä! Koen vah­vas­ti sen, et­tä Ju­ma­la pu­hut­te­lee mei­tä kaik­kia. Su­vi­seu­ro­jen pää­tar­koi­tus, kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ja roh­kai­su us­ko­maan, ei ole muut­tu­nut. Se on en­ti­ses­tään kir­kas­tu­nut.

Han­na Töl­li

Kohti Reisjärven Suviseuroja
Reisjärven Suviseurat järjestetään koronapandemian vuoksi radiossa ja verkossa 2.–5.7.2021. Suviseurojen järjestelyorganisaatio kertoo blogissa matkasta näihin Suviseuroihin. Lämpimästi tervetuloa mukaan matkalle!
13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys