JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kummikohtaamisia

13.4.2015 8.35

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150413083500

Ihas­te­lin jo­kin ai­ka sit­ten pa­ri­kymp­pi­sen nuo­ren po­jan ai­toa iloa sii­tä, kun hän oli pääs­syt kum­mik­si. Kum­min teh­tä­vän hän oli mie­les­tä­ni oi­val­ta­nut hy­vin. Hän ei ha­lun­nut ol­la niin sa­not­tu ta­va­ra­kum­mi, vaan ker­toi pyr­ki­vän­sä ole­maan kum­mi­lap­sen­sa elä­mäs­sä myös ai­dos­ti läs­nä ja kul­ke­maan hä­nen rin­nal­laan.

Tuo ti­lan­ne sai mi­nut tut­kai­le­maan omaa kum­miut­ta­ni. Mi­nul­le on us­kot­tu kum­min teh­tä­vä vuo­sien var­rel­la lu­kui­sia ker­to­ja. En­sim­mäi­set kum­mi­lap­se­ni kas­vat­ta­vat jo omia lap­si­aan, ja nuo­rin on täl­lä het­kel­lä rei­pas es­ka­ri­lai­nen. Mie­tin, olen­ko minä näil­le rak­kail­le ”lap­sil­le­ni” ol­lut jo­tain muu­ta­kin kuin vain niin sa­not­tu ta­va­ra­kum­mi. Olen­ko tu­ke­nut per­het­tä kum­mi­lap­se­ni kris­til­li­ses­sä kas­va­tuk­ses­sa? Olen­ko oh­jan­nut, lu­jit­ta­nut ys­tä­vyyt­täm­me, osoit­ta­nut rak­kaut­ta ja so­pi­vas­sa mää­rin myös lem­pe­ää lu­juut­ta kas­vun eri vai­heis­sa? Min­kä­lai­sen jäl­jen olen jät­tä­nyt hei­dän elä­mään­sä? En eh­kä näis­sä yl­lä ko­vin kor­kei­siin kou­lu­ar­vo­sa­noi­hin. Mut­ta koen, et­tä kum­mi­lap­set ja hei­dän per­heen­sä ovat tuo­neet mi­nul­le pal­jon iloa ja elä­män­si­säl­töä.

Jo­kin ai­ka sit­ten olin kah­den kum­mi­lap­se­ni juh­la­het­kes­sä. Kum­mi­tyt­tö­ni, nyt jo nel­jän lap­sen tou­hu­kas äi­ti, kut­sui mi­nut lap­sen­sa kas­te­juh­laan. Koti oli lai­tet­tu juh­la­kun­toon. Juh­lan pää­täh­ti, pik­ku prin­ses­sa, val­koi­ses­sa kas­te­me­kos­saan odot­ti toi­mi­tuk­sen al­kua. Täy­tyi oi­kein ih­me­tel­lä ajan­ku­lua. Tun­tui, et­tä sii­tä­hän oli vain het­ki, kun kum­mi­tyt­tö­ni it­se­kin oli pie­ni vau­va. Pik­ku hil­jaa oli ikää tul­lut li­sää ja uu­det elä­män­vai­heet. Nyt oli oma per­he ja oma koti. Elä­mä näyt­ti ole­van mal­lil­laan. Kum­mi­tä­ti­kin oli kii­tol­li­nen täs­tä ja sii­tä, et­tä sain ol­la Li­dia Lou­na Ot­te­li­an kas­te­juh­las­sa.

Sain myös vas­ti­kään ol­la mu­ka­na jo ai­kui­si­kään eh­ti­neen kum­mi­poi­ka­ni hää­juh­las­sa. Kau­nis ja herk­kä oli näky, kun kir­kon käy­tä­vää as­te­li koh­ti alt­ta­ria mor­si­an pit­käs­sä val­koi­ses­sa pu­vus­saan vie­rel­lään sul­ha­nen, kum­mi­poi­ka­ni. Tämä ti­lan­ne oli­si näi­den ih­mis­ten koh­dal­la voi­nut ol­la iän puo­les­ta jo pa­ri­sen­kym­men­tä vuot­ta sit­ten. He oli­vat elä­neet kui­ten­kin nuo­ruu­den ja ai­kui­suu­den vuo­sia kum­pi­kin omia pol­ku­jaan kul­kien. Ko­ti­vä­en ja ys­tä­vien oh­jel­mis­ta piir­tyi kuva, et­tä elä­mä oli ol­lut sil­loin­kin si­säl­tö­ri­kas­ta, oli ol­lut työ­tä, har­ras­tuk­sia ja ys­tä­viä. Nyt näi­den kah­den ih­mi­sen tiet oli­vat koh­dan­neet, oli tu­tus­tut­tu, ihas­tut­tu ja ra­kas­tut­tu. Iloa ja on­nea mi­nä­kin tun­sin, kun kum­mi­poi­ka­ni rin­nal­le oli siu­nat­tu oma avi­o­puo­li­so.

”Men­nään­kö me os­ta­maan ke­säl­lä se kou­lu­rep­pu?” ky­syi es­ka­ria käy­vä kum­mi­tyt­tö­ni taan­noin hiih­to­ret­kel­lä. Niin­hän minä olin lu­van­nut. Ke­säl­lä on­kin sit­ten tie­dos­sa mei­dän yh­tei­nen kau­pun­ki­reis­su. Sitä ja var­mas­ti mon­ta muu­ta­kin mu­ka­vaa kum­mi­koh­taa­mis­ta odo­tel­les­sa.

RailiLampela
Olen 63-vuotias siikajokinen naisihminen. Elämäntyöni olen tehnyt koulumaailmassa yläkoulu- ja lukioikäisten kanssa ensin äidinkielen lehtorina ja sittemmin rehtorina. Tällä hetkellä elämääni rytmittävät lukuisat yhteiskunnalliset luottamustoimet. Matkustaminen, lukeminen, liikunta ja käsityöt kuuluvat harrastuksiini. Lukijani, haluan blogissani kertoa omista kokemuksistani, ajatuksistani ja oivalluksistanikin. Voit antaa palautetta email-osoitteeseeni raili.lampela02@gmail.com.
26.2.2024

Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Ps. 25:6

Viikon kysymys