JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Vanha ihminen - tulevaisuuden uhka vai rakentaja?

10.10.2015 7.10

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151010071000

Ka­len­te­ris­ta löy­tyy eri ryh­mil­le tai asi­oil­le omis­tet­tu­ja tee­ma­viik­ko­ja, jol­loin muis­te­taan eri­tyi­ses­ti tee­man koh­det­ta. Ai­heen ym­pä­ril­le jär­jes­te­tään lu­kui­sia ta­pah­tu­mia. Kun tätä blo­gi­a­ni kir­joit­te­len, me­nos­sa on Van­hus­ten­viik­ko tee­mal­la Tu­le­vai­suut­ta ra­ken­ta­maan. Viik­koa suo­je­lee ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti.

Vie­rai­lin vas­ti­kään kun­ta­päät­tä­jien kans­sa ko­ti­kun­ta­ni van­hus­ten­hoi­to­yk­si­kös­sä. Tu­tus­tuim­me ti­loi­hin, kuu­lim­me työn­te­ki­jöi­tä ja ju­tu­tim­me van­huk­sia. ”Tääl­lä on hyvä ol­la”, to­te­si moni ky­sy­es­sä­ni kuu­lu­mi­sia. Ihas­te­lin ko­di­no­mai­sia ja viih­tyi­siä ti­lo­ja sekä il­ma­pii­riä ja hoi­ta­jien lem­pe­ää ja sy­dä­mel­lis­tä asen­net­ta hoi­to­työ­hön. Iloit­sin sii­tä, et­tä tä­män hoi­va­yk­si­kön ikäih­mi­set sai­vat hy­vää ja in­hi­mil­lis­tä hoi­toa ja hoi­vaa.

Muu­ta­ma viik­ko sit­ten vie­tet­tiin muis­ti­viik­koa, jol­loin mo­nis­sa yh­teyk­sis­sä kes­kus­tel­tiin muis­ti­sai­rauk­sis­ta. Osal­lis­tuin vii­kol­la jär­jes­tet­tyyn muis­ti­se­mi­naa­riin. Kuun­te­lin mie­len­kiin­toi­sia asi­an­tun­ti­joi­den esi­tyk­siä muis­ti­sai­rauk­sien oi­reis­ta ja hoi­dois­ta sekä hoi­to­tu­lok­sis­ta. Mie­les­sä­ni kävi hil­jai­nen ru­kous, et­tä kun­pa mi­nus­ta ei kos­kaan tu­li­si muis­ti­sai­ras­ta. Tai oli­sin­ko val­mis hy­väk­sy­mään koh­dal­le­ni tu­le­vai­suu­des­sa min­kään muun­kaan ”ikä­sai­rau­den”?

Eräs lu­en­noit­si­ja puki sa­noik­si sen, mitä it­se­kin olen mo­nes­ti miet­ti­nyt seu­ra­tes­sa­ni jul­kis­ta kes­kus­te­lua ja huol­ta har­maan­tu­vas­ta Suo­mes­ta, kes­tä­vyys­va­jees­ta tai huol­to­suh­teen epä­ta­sa­pai­nos­ta. Mi­nun oli help­po yh­tyä tä­män esiin­ty­jän lop­pu­sa­noi­hin: ”Kun­pa yh­teis­kun­nas­sam­me sai­si val­taa ikäys­tä­väl­li­sem­pi asen­neil­ma­pii­ri.”

Kau­ka­na ovat ne maa­seu­tu­yh­teis­kun­nan ajat, jol­loin mum­mot ja pa­pat van­he­ni­vat tur­val­li­ses­ti sa­mas­sa pi­ha­pii­ris­sä yh­des­sä las­ten per­hei­den kans­sa. Su­ku­pol­vien vä­li­nen koh­taa­mi­nen to­teu­tui ar­ki­sen työn lo­mas­sa. Mum­mot ja pa­pat sai­vat tar­vit­se­maan­sa apua, hoi­toa ja hoi­vaa sekä oli­vat luon­nol­li­nen osa las­ten ja las­ten­las­ten elä­män­pii­riä. Ajat­te­len, et­tä he elä­män­ko­ke­muk­sel­laan ja esi­mer­kil­lään an­toi­vat tie­tä­mät­tään jäl­ki­pol­vil­le sel­lai­sia elä­mä­ne­väi­tä, joi­ta ei opi­ta kou­lus­sa tai saa­da kir­jois­ta opis­ke­le­mal­la.

Yh­teis­kun­nal­li­sen mur­rok­sen myö­tä yli­su­ku­pol­vi­set per­heyh­tei­söt ha­jo­si­vat. Mo­net nuo­ret muut­ti­vat maal­ta kau­pun­kei­hin opis­ke­lun ja ”lei­pä­puun” pe­rään. Yh­tey­den­pi­to ikään­ty­viin lä­hei­siin vä­he­ni ja etään­tyi, ja eri-ikäis­ten vä­li­set tur­va­ver­kot ohen­tui­vat. Ikään­ty­vät lä­hei­set voi­tiin ko­kea taa­kak­si­kin. Yh­teis­kun­nan vas­tuu ikäih­mis­ten huo­len­pi­dos­ta li­sään­tyi, ja van­huk­set näh­tiin jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa jopa maam­me tu­le­vai­suu­den ja hy­vin­voin­nin uh­ka­ku­vak­si.

Ajat­te­li­sin, et­tä juu­ri nyt tar­vit­tai­siin ikäys­tä­väl­lis­tä asen­neil­ma­pii­riä. Voi­sim­me­ko aja­tel­la, et­tä har­maan­tu­va Suo­mi oli­si myös mah­dol­li­suus, osal­taan tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­ja? Oma­koh­tai­nen us­ko ja luot­ta­mus kai­kis­sa elä­män­vai­heis­sa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen sekä us­ko­nys­tä­vien yh­tei­sö on ikään­ty­väl­le­kin tär­keä tur­va­verk­ko. Mut­ta toi­von, et­tä me jo­kai­nen, it­se­ni mu­kaan lu­kien muis­tai­sim­me ikäih­mi­siä ja vie­rai­li­sim­me hei­dän ko­deis­saan ja hoi­to­lai­tok­sis­sa. Täl­lai­set koh­taa­mi­set avar­ta­vat ja vir­kis­tä­vät sekä vie­rai­li­jaa et­tä vie­rai­lun koh­det­ta.

RailiLampela
Olen 63-vuotias siikajokinen naisihminen. Elämäntyöni olen tehnyt koulumaailmassa yläkoulu- ja lukioikäisten kanssa ensin äidinkielen lehtorina ja sittemmin rehtorina. Tällä hetkellä elämääni rytmittävät lukuisat yhteiskunnalliset luottamustoimet. Matkustaminen, lukeminen, liikunta ja käsityöt kuuluvat harrastuksiini. Lukijani, haluan blogissani kertoa omista kokemuksistani, ajatuksistani ja oivalluksistanikin. Voit antaa palautetta email-osoitteeseeni raili.lampela02@gmail.com.
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys