JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Vallan ja vastuun tasapainoilua

18.6.2015 7.15

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150618071500

Il­ta on ku­lu­nut jo pit­käl­le, kun saa­vun ko­tii­ni. Olen is­tu­nut use­am­man tun­nin täl­lä ker­taa kun­nan­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa. Aja­tuk­se­ni vii­py­vät vie­lä pit­kään ko­tiin pa­lat­tu­a­ni­kin il­lan kes­kus­te­luis­sa ja teh­dyis­sä pää­tök­sis­sä. Eri­tyi­sen pal­jon pu­hut­tiin tänä il­ta­na las­ten ja nuor­ten sekä per­hei­den hy­vin­voin­nis­ta. Kes­kus­tel­tiin myös sii­tä, pys­tym­me­kö vas­taa­maan ikäih­mis­ten hoi­don ja hoi­van tar­pee­seen. Ja tie­ten­kin pu­huim­me myös ra­has­ta.

Usein olen pa­lail­lut ko­kouk­sis­ta ris­ti­rii­tai­sis­sa­kin miet­teis­sä. Oli­vat­ko pää­tök­set oi­keu­den­mu­kai­sia? Jot­kut asi­at saat­toi­vat kes­kus­te­lut­taa pit­kään­kin. Pun­nit­sim­me vaih­to­eh­to­ja ja pää­dyim­me komp­ro­mis­siin, sil­lä yh­teis­työ­tä­hän pää­tök­sen­te­ko on. Poh­din, hei­ken­sin­kö minä jon­kin ih­mi­sen ase­maa tai ai­heu­tin­ko hä­nel­le mie­li­pa­haa käyt­tä­es­sä­ni mi­nul­le us­kot­tua pää­tös­val­taa? Oli­vat­ko oi­ke­at taus­ta­tie­dot ja pää­tös­ten vai­ku­tuk­set tie­dos­sa, kun tein rat­kai­su­ni? Vaik­ka olen ko­ke­nut lu­kui­sat mi­nul­le us­ko­tut luot­ta­mus­toi­met tosi kiin­nos­ta­vik­si, pää­tös­val­lan ja vas­tuun ta­sa­pai­noi­lu on tuo­nut myös oman vai­van­sa ja ki­pun­sa.

Seu­ra­sin maam­me uu­den hal­li­tuk­sen vir­kaa­na­set­ta­mis­ta. Van­han ta­van mu­kaan uu­den hal­li­tuk­sen jä­se­net kak­si sor­mea Raa­ma­tun si­vul­la van­noi­vat nou­dat­ta­van­sa Kaik­ki­val­ti­aan Ju­ma­lan ni­mes­sä kai­kis­sa toi­mis­saan Suo­men la­ke­ja ja toi­mi­van­sa oi­keu­den­mu­kai­suu­den ni­mis­sä Suo­men ja kan­sa­lais­ten par­haak­si. Tuo juh­la­va va­kuu­tus muis­tut­ti it­se­ä­ni­kin sii­tä, kuin­ka vas­tuul­li­ses­sa teh­tä­väs­sä pää­tök­sen­te­ki­jöi­nä olem­me, ja eri­to­ten nyt, kun ja­et­ta­va­na on vain niuk­kuut­ta tai enin­tään koh­tuul­li­suut­ta.

Miel­tä­ni ei­vät ylen­tä­neet edus­kun­nas­sa käy­dyt en­sim­mäi­set kes­kus­te­lut uu­den hal­li­tuk­sen oh­jel­mas­ta. Mie­tin, mitä ajat­te­lee esi­mer­kik­si nuo­ri tuol­lai­ses­ta kes­kus­te­lun ta­sos­ta. Mie­les­tä­ni ei ole ih­me, et­tä hän miel­tää yh­tei­sis­tä asi­ois­ta kes­kus­te­lun ja päät­tä­mi­sen rii­te­lyk­si, erään­lai­sek­si sen­saa­ti­o­ha­kui­sek­si viih­teek­si. Sa­maan ai­kaan ol­laan syys­tä­kin huo­les­tu­nei­ta, kun nuo­ria ei kiin­nos­ta osal­lis­tu­mi­nen pää­tök­sen­te­koon ja yh­teis­kun­nal­li­seen vai­kut­ta­mi­seen.

Eväs­tä­es­sään vai­kei­den rat­kai­su­jen edes­sä ole­vaa uut­ta hal­li­tus­ta maam­me pre­si­dent­ti lau­sui mie­les­tä­ni vii­sai­ta sa­no­ja. Hä­nen vies­tin­sä oli, et­tä me tyy­tyi­sim­me nyt koh­tuu­teen yh­tei­sen hy­vän ja­os­sa. Val­ti­o­neu­vos­ton jä­se­niä hän ta­val­laan roh­kai­si muun mu­as­sa to­te­a­mal­la, et­tä he tu­le­vat kuu­le­maan pal­jon sitä, mitä ei sai­si teh­dä ja vä­hem­män sitä, mitä pi­täi­si teh­dä.

Toi­von ja ru­koi­len maam­me val­taa­pi­tä­vil­le voi­mia ja vii­saut­ta, kun he jou­tu­vat te­ke­mään ki­pei­tä­kin pää­tök­siä isän­maan edun ni­mis­sä. Teh­tä­vä ei mi­nus­ta ole help­po. Mut­ta tur­val­lis­ta on luot­taa myös näis­sä asi­ois­sa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen ja var­je­luk­seen. Saam­me pyy­tää si­tä­kin, et­tä sai­sim­me vie­lä va­paas­ti us­koa ja ko­koon­tua.

RailiLampela
Olen 63-vuotias siikajokinen naisihminen. Elämäntyöni olen tehnyt koulumaailmassa yläkoulu- ja lukioikäisten kanssa ensin äidinkielen lehtorina ja sittemmin rehtorina. Tällä hetkellä elämääni rytmittävät lukuisat yhteiskunnalliset luottamustoimet. Matkustaminen, lukeminen, liikunta ja käsityöt kuuluvat harrastuksiini. Lukijani, haluan blogissani kertoa omista kokemuksistani, ajatuksistani ja oivalluksistanikin. Voit antaa palautetta email-osoitteeseeni raili.lampela02@gmail.com.
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys