JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Missä vietät joulusi?

5.1.2015 6.26

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150105062600

Näin mi­nul­ta on usein jou­lun al­la ky­syt­ty, var­sin­kin sen jäl­keen, kun van­hem­pa­ni oli­vat siir­ty­neet iki­jou­luun. Mi­ten mi­nun, si­sa­rus­par­ven ai­no­an per­heet­tö­män jou­lu su­juu?

Ky­sy­mys ei ole tun­tu­nut mi­nus­ta vai­ke­al­ta, päin­vas­toin jopa hy­väl­tä. Ky­sy­jä tai­taa ol­la ai­dos­ti kiin­nos­tu­nut jou­lun­vie­tos­ta­ni, olen aja­tel­lut. Vas­tauk­ses­sa­ni on ol­lut kui­ten­kin lie­vää to­dis­te­le­mi­sen ma­kua. Ei kai ky­sy­jä luu­le, et­tä per­heet­tö­män jou­lu oli­si jo­ten­kin sää­lit­tä­vä.

– Odo­tan, et­tä saan jou­lu­na hil­jen­tyä ja rau­hoit­tua syk­syn työ­ru­pe­a­man jäl­keen, vas­ta­sin vii­mek­si ky­sy­jäl­le.

Jou­lu­na­lu­sai­ka kou­lus­sa oli hek­tis­tä ja kii­reis­tä. Moni asia piti saa­da pää­tök­seen en­nen lu­ku­vuo­den lop­pua. Vie­lä­kin muis­tan sen hel­po­tuk­sen tun­teen, kun jou­lu­juh­la oli päät­ty­nyt, to­dis­tuk­set ja­et­tu, vii­mei­nen kou­lu­bus­si pois­tu­nut pi­has­ta ja hen­ki­lö­kun­ta läh­te­nyt hy­vää jou­lua toi­vo­tel­len lo­mil­le. Jou­luun oli pari kol­me päi­vää. Nyt oli­si mi­nun jou­lu­val­mis­te­lu­je­ni ai­ka.

– Aat­toa vie­tän sis­ko­ni per­hees­sä, li­sä­sin.

Las­ten oh­jel­mat jou­lu­e­van­ke­liu­mei­neen, jou­lu­a­te­ria ja jou­lu­pu­kin vie­rai­lu kuu­lui­vat il­lan oh­jel­maan. Jou­lun tun­nel­ma val­ta­si sil­loin vii­meis­tään mi­nut­kin.

Elä­mää­ni on eh­ti­nyt si­säl­tyä lu­kui­sia eri­lai­sia jou­lu­aat­to­ja. Jou­lu­a­te­ri­al­la is­tu­jat ovat vaih­tu­neet, moni on pois­sa, ja uu­sia on tul­lut ti­lal­le. Mut­ta jou­lu­e­van­ke­liu­min sa­nat kos­ket­ta­vat sa­mal­la ta­val­la. ”Teil­le on tänä päi­vä­nä syn­ty­nyt Va­pah­ta­ja, joka on Kris­tus Her­ra.”

Pa­la­tes­sa­ni aat­toil­ta­na per­he­jou­lus­ta kä­vin kynt­ti­löi­den va­lai­se­mal­la hau­taus­maal­la. Nä­ky­mä oli kau­nis ja her­kis­tä­vä. Py­säh­dyin lä­heis­ten hau­dal­la. Kii­tin hil­jaa sii­tä, et­tä he ovat ol­leet osa elä­mää­ni. Oli hyvä tul­la ko­tiin, ava­ta lah­ja­pa­ke­tit ja hil­jen­tyä kuun­te­le­maan ra­di­on jou­luoh­jel­mia. Ja aloit­taa sen it­sel­le­ni lah­jak­si os­ta­ma­ni uu­tuus­kir­jan lu­ke­mi­nen. Oli jou­lu­yön rau­ha ja hil­jai­suus.

– Jou­luil­lan pe­rin­tei­sii­ni kuu­luu vie­rai­lu iäk­kään eno­ni luo­na, ker­roin edel­leen ky­sy­jäl­le.

Su­kum­me van­him­man ta­ri­nat ja muis­te­lut lap­suu­te­ni ko­ti­ky­län elä­mäs­tä ja ih­mi­sis­tä ovat osa mi­nun­kin men­nei­syyt­tä­ni. Olen kii­tol­li­nen su­vus­ta, ys­tä­vis­tä ja elä­män­lah­jas­ta.

Koen, et­tä sy­dä­men us­ko an­taa to­del­li­sen jou­lu­rau­han ja avaa jou­lu­yön ta­pah­tu­mien mer­ki­tyk­sen. Us­ko tuo elä­mää­ni le­vol­li­suut­ta. Uu­den vuo­den al­ka­es­sa voin luot­taa Ju­ma­lan tur­val­li­seen joh­da­tuk­seen.

RailiLampela
Olen 63-vuotias siikajokinen naisihminen. Elämäntyöni olen tehnyt koulumaailmassa yläkoulu- ja lukioikäisten kanssa ensin äidinkielen lehtorina ja sittemmin rehtorina. Tällä hetkellä elämääni rytmittävät lukuisat yhteiskunnalliset luottamustoimet. Matkustaminen, lukeminen, liikunta ja käsityöt kuuluvat harrastuksiini. Lukijani, haluan blogissani kertoa omista kokemuksistani, ajatuksistani ja oivalluksistanikin. Voit antaa palautetta email-osoitteeseeni raili.lampela02@gmail.com.
26.2.2024

Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Ps. 25:6

Viikon kysymys