JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Minunnäköinen elämä

20.3.2015 6.37

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150320063700

Olin lei­ril­lä. Ne­li­sen­kym­men­tä eri-ikäis­tä ja eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa elä­vää nais­ta oli ko­koon­tu­nut vii­kon­lo­puk­si lei­ri­kes­kuk­seen oman­nä­köi­nen elä­mä -tee­man ym­pä­ril­le kes­kus­te­le­maan ja vir­kis­täy­ty­mään.

Mikä mi­nua on aut­ta­nut kes­tä­mään pai­nei­ta? Mikä on mi­nun elä­män­tyy­li­ni? Mikä mi­nul­le on tär­ke­ää? Sii­nä ky­sy­myk­siä, joi­hin yri­tin lei­ri­oh­jaa­jien ja­ka­mas­sa pien­ryh­mäs­sä löy­tää oma­koh­tai­sia vas­tauk­sia. Vii­den mi­nuu­tin ajan pei­la­sin mie­les­sä­ni omaa elä­mää­ni ja piir­sin mie­li­ku­vaa, mil­tä mi­nun­nä­köi­nen elä­mä näyt­tää.

Poh­din­nan jäl­keen it­se ku­kin ryh­män jä­sen ava­si elä­män­sä pol­ku­ja, va­lo­ja ja var­jo­ja, joi­ta mat­kan var­rel­la oli ko­ke­nut. Use­al­la oli py­sy­vä rin­nal­la kul­ki­ja, oma avi­o­puo­li­so ja lap­set. Sit­ten oli mi­nun kans­sa­ni nii­tä, jot­ka ovat teh­neet va­lin­to­jaan ja ra­ken­ta­neet oman­nä­köis­tä elä­mään­sä it­se­näi­ses­ti, il­man puo­li­soa ja lap­sia. Kes­kus­te­lus­sa etee­ni avau­tui ja piir­tyi kuu­si hy­vin eri­nä­köis­tä, eri vai­heis­ta ja kie­mu­rai­sis­ta­kin po­luis­ta koos­tu­nut­ta elä­män­ta­ri­naa. Myön­tei­nen elä­mä­na­sen­ne ja hurt­ti huu­mo­ri­kin kuu­los­ti aut­ta­neen mo­nen ar­kea ja sel­viy­ty­mis­tä elä­män ka­ri­kois­ta.

Lap­suus­ko­dis­ta­ni mi­nuun lie­nee tart­tu­nut ”eteen­päin elä­vän mie­li” -asen­ne ja luot­ta­mus, et­tä asi­oil­la on tai­pu­mus jär­jes­tyä, kun yrit­tää ja sin­nit­te­lee. Kii­rei­siin ja hek­ti­siin työ­vuo­sii­ni si­säl­tyi ai­ka­naan mo­nen­lai­sia haas­tei­ta, jat­ku­via muu­tos­pai­nei­ta ja vai­kei­ta­kin asi­oi­ta. Esi­mie­he­nä ky­sy­mys­ten kans­sa olin ai­ka ajoin to­taa­li­ses­ti yk­sin ja sol­mus­sa. Näis­sä ti­lan­teis­sa sel­viy­ty­mis­tä hel­pot­ti po­si­tii­vi­suus ja luot­ta­mus, et­tä kyl­lä asi­oi­hin rat­kai­su löy­tyy, kun­han ei hä­täi­le. Ko­ke­muk­se­ni on, et­tä myön­tei­nen elä­mä­na­sen­ne on ol­lut kai­kis­sa elä­män­vai­heis­sa­ni tär­keä voi­ma­va­ra. Se on aut­ta­nut jak­sa­maan ja an­ta­nut toi­von nä­kö­a­lo­ja sil­loin­kin, kun elä­mäs­sä­ni on ol­lut mur­het­ta ja huol­ta.

Ys­tä­vät ja lä­hei­set ovat ol­leet ja ovat yhä elä­mä­ni tu­ki­pi­la­rei­ta. Olen vii­me päi­vi­nä saa­nut ko­kea usei­ta täh­ti­het­kiä. Tut­ta­va­per­heen äi­ti vies­tit­ti kes­kel­lä päi­vää: ”Olet­ko ko­to­na? Pien­tä tuu­le­tus­ta pää kai­paa.” ”Ter­ve­tu­loa”, vas­ta­sin. Yh­tei­nen kah­vi­het­ki kes­kus­te­lui­neen vir­kis­ti ja ava­si kum­man­kin tie­tä eteen­päin. Joi­ta­kin päi­viä sit­ten vie­tin il­taa kah­den ys­tä­vä­pa­ris­kun­nan kans­sa. Kes­kus­tel­les­sam­me koin, et­tä meil­lä on jo­tain yh­teis­tä, minä yk­si­ne­lä­jä, he lap­set­to­mia per­he­kes­kei­sen yh­tei­sön kes­kel­lä. Täl­lai­set koh­taa­mi­set avar­ta­vat nä­ke­mään elä­mää hiu­kan laa­jem­min.

Nais­ten yh­tei­nen vii­kon­lop­pu­lei­ri oli mi­nul­le ri­kas ko­ke­mus. Vaik­ka jo­kai­sel­la lei­ri­läi­sel­lä oli omat elä­män­vai­heen­sa ja omat ta­ri­nan­sa, mei­tä kaik­kia yh­dis­ti sama oma­koh­tai­nen us­ko ja luot­ta­mus Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen. Ei ole sat­tu­maa, et­tä minä asun yk­sin, juu­ri täl­lä paik­ka­kun­nal­la ja et­tä elä­mää­ni ovat kuu­lu­neet juu­ri nämä vai­heet.

Kii­tol­li­se­na elä­män lah­jas­ta ja täs­tä lei­ri­ko­ke­muk­ses­ta pa­la­sin ko­tii­ni. Elä­mään juu­ri mi­nun­nä­köis­tä elä­mää­ni.

RailiLampela
Olen 63-vuotias siikajokinen naisihminen. Elämäntyöni olen tehnyt koulumaailmassa yläkoulu- ja lukioikäisten kanssa ensin äidinkielen lehtorina ja sittemmin rehtorina. Tällä hetkellä elämääni rytmittävät lukuisat yhteiskunnalliset luottamustoimet. Matkustaminen, lukeminen, liikunta ja käsityöt kuuluvat harrastuksiini. Lukijani, haluan blogissani kertoa omista kokemuksistani, ajatuksistani ja oivalluksistanikin. Voit antaa palautetta email-osoitteeseeni raili.lampela02@gmail.com.
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys