JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

”Millä alueella te olette? Me jouduttiin tosi kauas!”

6.6.2017 6.13

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170606061300

Seu­ra­vie­raat toi­vo­vat yleen­sä pää­se­vän­sä ma­joit­tu­maan mah­dol­li­sim­man lä­hel­le kes­ku­sa­lu­et­ta. Toi­ve on ym­mär­ret­tä­vä, sil­lä Su­vi­seu­ro­jen ar­kea hel­pot­taa se, jos mat­ka seu­ra­telt­taan tai vaik­ka­pa myy­mä­lään py­syy ly­hy­e­nä. Kun pien­ten las­ten kans­sa ma­joit­tuu ki­lo­met­rin pää­hän kes­ku­sa­lu­ees­ta, ei asun­to­vau­nun ja kes­kus­ken­tän vä­liä jak­sa ko­vin mon­taa ker­taa päi­vän ai­ka­na kul­kea.

Kaik­kien koh­dal­la toi­ve kes­kus­ken­tän tun­tu­maan ma­joit­tu­mi­ses­ta ei va­li­tet­ta­vas­ti voi to­teu­tua. Kun­pa voi­si­kin! Seu­ra­jär­jes­tä­jät mie­lel­lään jär­jes­täi­si­vät kai­kil­le seu­ra­vie­rail­le mah­dol­li­sim­man hy­vät ol­ta­vat.

Joi­tain asi­oi­ta jär­jes­tä­jät voi­vat sil­ti teh­dä seu­ra­vie­rai­den ar­jen su­ju­voit­ta­mi­sek­si. Myy­mä­lä­toi­mi­kun­ta päät­ti pys­tyt­tää tänä ke­sä­nä Su­vi­seu­roi­hin kak­si myy­mä­lää, jot­ta kau­im­mai­sel­la alu­eel­la ma­joit­tu­vien pää­sy os­tok­sil­le hel­pot­tuu. Li­säk­si seu­ra-alu­eel­la tu­lee lii­ken­nöi­mään aa­mus­ta il­taan il­mai­nen lin­ja-au­to­kul­je­tus reu­na-alu­een ja kes­kus­ken­tän vä­lil­lä. Kul­je­tus on tar­koi­tet­tu reu­na-alu­eil­la ma­joit­tu­vil­le per­heil­le, joil­la on pie­niä lap­sia ja lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le.

Ei­kä reu­na-alu­eil­le jou­tu­mi­nen ai­na tun­nu ran­gais­tuk­sel­ta.

– Olim­me niin kau­ka­na, et­tä oli pak­ko ol­la kes­kus­ken­täl­lä koko päi­vän, jos sin­ne läh­ti. Em­me ole kos­kaan ol­leet seu­ra­tel­tas­sa yh­tä pal­jon ja näh­neet tut­tu­ja niin pal­jon kuin niis­sä seu­rois­sa! muis­te­li eräs isä pa­rin vuo­den ta­kai­sia seu­ro­ja.

”Mil­lä alu­eel­la te olet­te?” Mik­si ny­ky­ään tun­tuu, et­tä seu­ra­ken­täl­lä en­tis­tä use­am­pi vas­taa jou­tu­neen­sa kau­ak­si? Tun­tu­ma ei ole vää­rä. Seu­ra-alue on laa­jen­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti vii­me vuo­si­na. Esi­mer­kik­si Ruu­kin Su­vi­seu­rois­sa vuon­na 2001 seu­ra-alu­een koko oli noin 100 heh­taa­ria. Po­ris­sa seu­ra-alue on noin 200 heh­taa­ria. Pi­sim­mät mat­kat seu­ra-alu­een reu­na­mil­ta kes­kus­ken­täl­le ovat noin kak­si ki­lo­met­riä. Alue on yh­tä suu­ri kuin vii­me ke­sä­nä Tor­ni­os­sa tai tois­sa ke­sä­nä Vaa­sas­sa.

Seu­ra-alu­een koon kas­va­mi­nen ei joh­du vä­ki­mää­rän kas­va­mi­ses­ta vaan lä­hin­nä muut­tu­neis­ta tur­val­li­suus­jär­jes­te­lyis­tä ja asun­to­vau­nu­jen ja -au­to­jen koon kas­va­mi­ses­ta. Ny­kyi­sin asun­to­vau­nu­jen pi­tuus on hel­pos­ti 7–9 met­riä. Jos ti­laa pi­tää va­ra­ta myös etu­tel­tal­le ja kah­del­le au­tol­le, on ym­mär­ret­tä­vää, et­tä Su­vi­seu­roi­hin tar­vit­ta­va alu­e­kin kas­vaa.

Ai­em­pi­na vuo­si­na seu­ra­vie­raat ma­joit­tui­vat telt­toi­hin ny­kyis­tä enem­män. Li­säk­si asun­to­vau­nut ja -au­tot si­joi­te­taan alu­eel­le väl­jem­min kuin vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä. Väl­jem­pi si­joit­te­lu on tär­ke­ää sik­si­kin, et­tä pe­las­tu­sa­jo­neu­vot pys­ty­vät tar­vit­ta­es­sa liik­ku­maan es­teet­tä vau­nu­ri­vis­tö­jen vä­lis­sä ja alue voi­daan tar­vit­ta­es­sa tyh­jen­tää no­pe­as­ti.

Vaik­ka me seu­ra­jär­jes­tä­jät em­me voi lu­va­ta kai­kil­le ma­ja­paik­kaa heti ison­tel­tan ku­pees­ta, sen me voim­me lu­va­ta, et­tä kaik­ki seu­ra­vie­raat mah­tu­vat seu­roi­hin. Sen­kin voim­me lu­va­ta, et­tä seu­ra­pu­heet kuu­lu­vat koko alu­eel­le.

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Kohti Porin Suviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä Suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista.
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys