JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Työtä tehdessä kasvaa ymmärrys ja osaaminen

8.4.2017 6.34

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170408063400

Su­vi­seu­ro­jen odot­ta­mi­nen al­kaa mo­nil­la vii­meis­tään jou­lun­vie­ton jäl­keen. Odo­tuk­seen si­säl­tyy kai­paus­ta Sa­nan kuu­loon ja koh­taa­mi­siin us­ko­vais­ten lä­heis­ten ja ys­tä­vien kans­sa. Meil­lä Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ole­vil­la odo­tu­sai­ka on ol­lut huo­mat­ta­vas­ti pi­dem­pi. Pari vuot­ta ja eri­tyi­ses­ti vii­me kuu­kau­det olem­me teh­neet töi­tä odot­ta­en, et­tä saam­me Su­vi­seu­ro­jen puit­teet sel­lai­seen kun­toon, et­tä seu­ra­vie­rai­den odo­tuk­set sai­si­vat to­teu­tua.

Teh­tä­väm­me on vas­tuul­li­nen. Sik­si su­vi­seu­ra­työ­hön pyy­det­tä­es­sä mie­les­säm­me kä­vi­kin epäi­lyk­siä omis­ta ky­vyis­tä ja osaa­mi­ses­ta. Am­mat­ti­lai­si­na omis­sa ar­ki­töis­säm­me olem­me tot­tu­neet luot­ta­maan kou­lu­tuk­sen ja ko­ke­muk­sen myö­tä ker­ty­nee­seen osaa­mi­seen. Su­vi­seu­ro­jen tie­do­tus­toi­mi­kun­nan teh­tä­vis­sä tuo ai­em­min han­kit­tu osaa­mi­nen pun­ni­taan­kin ai­van uu­des­sa va­los­sa. Vaik­ka epä­var­muu­den ja tai­ta­mat­to­muu­den tun­teet ovat usein ol­leet en­sim­mäi­siä tun­tei­ta uu­den asi­an edes­sä, olem­me op­pi­neet pal­jon ja saa­neet sel­lais­ta­kin osaa­mis­ta, jota em­me kos­kaan työ­e­lä­mäs­sä op­pi­si. Työ­tä teh­des­sä ja työn ede­tes­sä on kas­va­nut oma ym­mär­rys ja osaa­mi­nen: epä­var­muus on muut­tu­nut vä­hi­tel­len var­muu­dek­si, huo­li osaa­mi­ses­ta on­nis­tu­mi­sen ko­ke­muk­sik­si ja jän­ni­tys luot­ta­vai­sek­si odot­ta­mi­sek­si.

Porin rauhanyhdistyksellä järjestettiin 3. huhtikuuta "tiedonvaihtotori", jossa oli mukana jäseniä kaikista suviseuratoimikunnista sekä hallinnon työryhmä. Tällainen tapahtuma on osoittautunut hyväksi tavaksi päivittää tietoja. Jokaisella toimikunnalla on oma “toripöytä”, jonka äärellä voi vaihtaa ajankohtaisia tietoja. Kuvan merkintä H-88 kertoo, että 3.4. oli 88 päivää aikaa Suviseurojen avajaisiin.

Porin rauhanyhdistyksellä järjestettiin 3. huhtikuuta "tiedonvaihtotori", jossa oli mukana jäseniä kaikista suviseuratoimikunnista sekä hallinnon työryhmä. Tällainen tapahtuma on osoittautunut hyväksi tavaksi päivittää tietoja. Jokaisella toimikunnalla on oma “toripöytä”, jonka äärellä voi vaihtaa ajankohtaisia tietoja. Kuvan merkintä H-88 kertoo, että 3.4. oli 88 päivää aikaa Suviseurojen avajaisiin.

Roh­keut­ta työ­hön on li­sän­nyt ym­mär­rys, et­tä teem­me su­vi­seu­ra­työ­tä tii­mi­nä. Yk­sin mei­dän ei tar­vit­se, em­me­kä voi, sel­vi­tä näin mit­ta­vas­ta ura­kas­ta. On hie­noa ko­kea, mi­ten yh­tei­nen teh­tä­vä ja pää­mää­rä yh­dis­tä­vät jou­kon ih­mi­siä kat­so­mat­ta ikää, su­ku­puol­ta, si­vii­li­sää­tyä tai am­mat­tia. Mat­kan var­rel­la on tul­lut tu­tuk­si mo­nia ih­mi­siä, joi­hin em­me eh­kä muu­ten oli­si tu­tus­tu­neet. Hy­vän mie­len, huu­mo­rin ja ilon sä­vyt­tä­mäs­sä il­ma­pii­ris­sä on hyvä teh­dä työ­tä vä­hän vie­raam­mik­si­kin jää­nei­den ih­mis­ten kans­sa.

Ar­mol­li­suut­ta sil­ti tar­vit­sem­me it­seä ja toi­sia koh­taan. Teem­me tal­koo­työ­tä hy­vin eri­lai­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta. Toi­sel­la on enem­män ai­kaa kuin toi­sel­la, toi­nen osaa enem­män ja pa­rem­min. Yk­si ot­taa ren­nom­min, kun taas toi­nen kan­taa huol­ta her­kem­min.

Kun saam­me ta­sa­ver­tai­si­na tois­tem­me kans­sa kes­kus­tel­la su­vi­seu­ra­työs­tä ja sen rin­nal­la us­kos­tam­me ja elä­mäs­täm­me, tun­tuu us­ko­mi­nen­kin va­paal­ta ja het­kit­täin hel­pom­mal­ta. Ko­em­me, et­tä su­vi­seu­ra­työn siu­naus nä­kyy konk­reet­ti­ses­ti omas­sa elä­mäs­säm­me.

"Tiedonvaihtotorilla" tapasivat myös Porin Suviseurojen infopisteen vastuuhenkilö Kaisu Korpela (vas.), tiedotustoimikunnan varapuheenjohtaja Minna Takkunen ja sihteeri Johanna Riihimäki.

"Tiedonvaihtotorilla" tapasivat myös Porin Suviseurojen infopisteen vastuuhenkilö Kaisu Korpela (vas.), tiedotustoimikunnan varapuheenjohtaja Minna Takkunen ja sihteeri Johanna Riihimäki.

Työn ede­tes­sä yhä uu­del­leen häm­mäs­ty­en jou­dum­me to­te­a­maan, et­tä Su­vi­seu­rat on ih­me. Ta­ka­na ja edes­sä on sa­to­ja ja tu­han­sia ta­val­lis­ten ih­mis­ten te­ke­miä työ­tun­te­ja, mo­nen­lais­ta am­ma­til­lis­ta osaa­mis­ta, roh­keut­ta yrit­tää, tai­toa neu­vo­tel­la, ym­mär­rys­tä yk­si­tyis­koh­tien ja suur­ten ko­ko­nai­suuk­sien hah­mot­ta­mi­seen sekä us­kal­lus­ta teh­dä pää­tök­siä. Us­koa ja luot­ta­mus­ta tar­vit­sem­me sii­hen, et­tä täs­tä kai­kes­ta to­si­aan syn­tyy Su­vi­seu­rat! Nöy­ryyt­tä tar­vit­sem­me muis­taak­sem­me, et­tei Su­vi­seu­rat to­teu­du il­man Ju­ma­lan suur­ta siu­naus­ta ei­kä il­man hä­nen an­ta­mi­aan lah­jo­ja.

Teks­ti: Min­na Tak­ku­nen ja Jo­han­na Rii­hi­mä­ki

Ku­vat: Pek­ka Vuo­no­ka­ri

Kohti Porin Suviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä Suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista.
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys