JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Porissa valmistellaan ihan tavallisia Suviseuroja kaupungin laidalle

24.1.2017 6.10

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170124061000

Sa­ta­kun­nan ja Pir­kan­maan suu­rin joki, Ko­ke­mä­en­jo­ki, haa­rau­tuu Po­rin kau­pun­gin koh­dal­la delt­ta­suis­tok­si, jos­sa on nel­jä pää­haa­raa. En­si ke­sän su­vi­seu­ra-alue jää Po­rin kau­pun­gin kes­kus­tan koh­dal­la kah­den jo­ki­haa­ran vä­liin. Alue on jo vuon­na 1897 rau­hoi­tet­tu vir­kis­tys­käyt­töön. Luo­to­jen alu­eel­le on jär­jes­tet­ty suur­ta­pah­tu­mia, ja nii­tä var­ten alu­eel­le on ra­ken­net­tu kun­nal­lis­tek­niik­kaa. Vaik­ka seu­rat ovat ihan kau­pun­gin tun­tu­mas­sa, ol­laan kui­ten­kin kuin maal­la – seu­ra-alue on ni­mit­täin suu­rel­ta osin vil­je­ly­a­lu­et­ta.

Hy­vää yh­teis­työ­tä kau­pun­gin kans­sa

Kun Po­rin su­vi­seu­ra­val­mis­te­lu­ja ai­koi­naan käyn­nis­tet­tiin, sel­vi­tet­tiin eri alu­e­vaih­to­eh­to­ja ja lä­hes­tyt­tiin myös Po­rin kau­pun­kia. Jo en­sim­mäi­seen tie­dus­te­luun saa­tu vas­taus oli myön­tei­nen ja läm­min: ”Ha­lu­am­me Po­riin su­vi­seu­ra­ta­pah­tu­man.” Näis­tä läh­tö­koh­dis­ta oli miel­lyt­tä­vää aloit­taa neu­vot­te­lut Po­rin kau­pun­gin kans­sa. Olem­me saa­neet teh­dä työ­tä hy­väs­sä yh­teis­hen­ges­sä.

Po­rin kau­pun­ki omis­taa kaik­ki su­vi­seu­ra-alu­ee­na ole­vat alu­eet, vaik­ka mer­kit­tä­vä osa on­kin alu­een vil­je­li­jöi­den hal­lin­nas­sa. Alu­eel­la jo ole­vat vesi-, vie­mä­ri- ja säh­kö­liit­ty­mät hel­pot­ta­vat jär­jes­te­ly­jä mer­kit­tä­väs­ti.

Näkymä suviseura-alueelta kaupungille päin.

Näkymä suviseura-alueelta kaupungille päin.

Alu­een etäi­syy­det ja lä­hei­nen val­ta­tie tuo­vat haas­tei­ta

Po­rin su­vi­seu­ra-alue on suo­ra­kai­teen muo­toi­nen. Sen toi­ses­sa pääs­sä on suur­ta­pah­tu­mia var­ten ra­ken­net­tu ta­pah­tu­ma-alue. Etäi­syys alu­een ää­ri­pääs­tä kes­kus­ken­täl­le on noin kak­si ki­lo­met­riä, ku­ten on ol­lut ”len­to­kent­tä­seu­rois­sa­kin”. Seu­ra­jär­jes­tä­jät ha­lu­a­vat kui­ten­kin tar­jo­ta ja tur­va­ta pal­ve­lut koko seu­ra-alu­eel­la niin kuu­lu­vuu­den kuin myy­mä­lä­pal­ve­lu­jen­kin suh­teen.

Su­vi­seu­ra-alu­een hal­ki kul­kee val­ta­tie 8, jol­ta pää­o­sa seu­ra­vie­rais­ta oh­ja­taan alu­eel­le. Lii­ken­ne on mah­dol­lis­ta oh­ja­ta si­ten, et­tä kään­nyt­tä­es­sä ei tar­vit­se väis­tää vas­taan­tu­le­via. Suur­ta­pah­tu­mien ajak­si no­peus­ra­joi­tus las­ke­taan 50 km:iin tun­nis­sa alu­een liit­ty­mien koh­dal­la. Seu­ra-alu­een mo­lem­mis­sa reu­nois­sa ovat ali­kul­ku­sil­lat, jois­ta kaik­ki ke­vyt­lii­ken­ne oh­ja­taan. Val­ta­tien (8) yli­tys seu­ra-alu­een koh­dal­la tul­laan es­tä­mään me­tal­li­ai­doin.

Kaik­kien tur­val­li­suus edel­lyt­tää pe­li­sään­tö­jä

Jot­ta kai­kil­la oli­si tur­val­lis­ta ja viih­tyi­sää ol­la Su­vi­seu­rois­sa, on kaik­kien osal­lis­tu­jien tie­dos­tet­ta­va yh­tei­set pe­li­sään­nöt ja nou­da­tet­ta­va nii­tä. Kes­kei­sin asia on lii­ken­tee­noh­jauk­ses­sa an­net­tu­jen oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen. Vaik­ka alu­een ym­pä­ril­lä ole­va kau­pun­gin ka­tu­ver­kos­to ve­tää hy­vin lii­ken­net­tä, on seu­ro­jen ai­ka­na syy­tä lii­ken­nöi­dä jul­ki­sil­la kul­ku­vä­li­neil­lä ruuh­kien vält­tä­mi­sek­si.

Su­vi­seu­ra-alu­een lä­hi­tun­tu­mas­sa on ylei­nen ui­ma­ran­ta, leik­ki­puis­to ja vi­he­ra­lu­eet, jot­ka ei­vät ole su­vi­seu­ra-alu­et­ta. Seu­ra­jär­jes­tä­jät ei­vät voi ot­taa vas­tuu­ta näi­den alu­ei­den käy­tös­tä ja val­von­nas­ta, ja sik­si van­hem­pien tu­lee hy­vis­sä ajoin ker­toa lap­sil­leen tur­val­li­suus­ris­keis­tä ja seu­ra-alu­een ra­jois­ta. Vir­taa­ma Ko­ke­mä­en­jo­es­sa on voi­ma­kas, ja sik­si sii­nä ui­mi­nen on kiel­let­ty koko seu­ra-alu­eel­la. Jo­ki­ran­nat tul­laan va­rus­ta­maan ai­doin.

Tär­keim­pä­nä asi­a­na seu­ra­jär­jes­tä­jät nä­ke­vät sen, et­tä seu­ro­jen pe­rus­teh­tä­vä – evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­nen – sai­si to­teu­tua. Tä­män ilo­sa­no­man ää­reen kut­sum­me tei­tä kaik­kia aja­tuk­sel­la ”Jos Ju­ma­la suo”. Kun seu­ra­paik­ka on lä­hel­lä kau­pun­kia, sin­ne on help­po kau­pun­ki­lais­ten­kin tul­la vaik­ka­pa kä­vel­len.

Pi­de­tään­pä Su­vi­seu­rat sit­ten maal­la tai kau­pun­gis­sa, nii­den jär­jes­te­lyt ovat ai­na Ju­ma­lan siu­nauk­sen va­ras­sa. Tätä siu­naus­ta pyy­däm­me seu­roil­le.

Timo Val­li

Po­rin su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

Kohti Porin Suviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä Suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista.
16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys